Likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet stadig viktigere i EU

Likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet står sentralt på den europeiske dagsorden og integreres i stadig flere politikkområder. Under sin formannskapsperiode våren 2010 vil Spania kunne profilere seg som foregangsland for likestilling mellom kvinner og menn. Det skriver likestillings- og ikke-diskrimineringsråd Petter Sørlien i denne rapporten.

At likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet blir stadig viktigere i EU-samarbeidet synliggjøres ikke minst gjennom utnevnelsen av en egen EU-kommissær for menneskerettigheter, Viviane Reding (Luxembourg), som også vil inneha vervet som visepresident i Kommisjonen. Det handler om likebehandling og menneskerettigheter, på tvers av alle diskrimineringsgrunnlag - kjønn, alder, religion, etnisitet, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering - og bekjempelse av alle typer vold. Men det handler også om like muligheter og mangfold som "vitamininnsprøyting" til arbeidsmarkeds- ,nærings- og konkurransepolitikken, selve grunnpilarene i EU 2020 - strategien for økonomisk vekst og sysselsetting. I flere EU-land drøftes regler for kjønnsbalanse og kvotering i bedriftsstyrene som en alternativ strategi for å øke antallet kvinner i økonomiske og kommersielle beslutningsprosesser. "Menn og likestilling" er trendy, og vil sannsynligvis bli integrert og mer fremtredende i initiativ fra Europakommisjonen.

Les hele rapporten til EU-delegasjonens likestillings- og ikke-diskrimineringsråd Petter Sørlien her.

Nye direktiver på likestillingsområdet
I november 2009 ble et forslag om foreldrepermisjon – basert på en avtale inngått av det europeiske arbeidslivets parter – vedtatt. Målet med forslaget er å foreta en oppdatering av eksisterende direktiv om minimumsstandarder om foreldrepermisjon. Retten til foreldrepermisjon for arbeidstagere utvides fra tre til fire måneder. Minst en av disse fire månedene er ikke-overførbar. Den fjerde måned vil gå tapt dersom bare en av foreldrene tar ut permisjon. Siden dette er snakk om oppdatering av minimumsstandarder, vil dette ikke ha innvirkning på permisjonstiden i Norge og andre land som allerede har lengre permisjonstid. Men for foreldre i land som Belgia for eksempel, vil Rådets direktiv om økt foreldrepermisjon bety at permisjonen økes fra tte til fire måneder og at en måned er forbeholdt far. Les mer om direktivet om foreldrepermisjon i EØS-notatbasen.   

Forslaget til direktiv om gjennomføring av prinsippet om likebehandling av alle uansett religion eller tro, nedsatt funksjonsevne, alder eller seksuell orientering er det ennå ikke oppnådd politiskenighet om i Rådet.

Les mer om disse og andre mulige EØS-relevante direktiver i rapporten.

Vold mot kvinner på agendaen
Det spanske EU formannskapet har høye ambisjoner om å sette likestilling- og ikke-diskriminering på dagsorden. Prioriterte saker vil være bevisstgjøring og bekjempelse av vold i nære relasjoner og alle former for vold mot kvinner. Spania vil også følge opp det svenske initiativ om likestilling og lønnsomhet, og sørge for at dette perspektivet blir forankret i EU 2020- strategien for økonomisk vekst og sysselsetting. Spania vil kunne profilere seg som foregangsland for likestilling mellom kvinner og menn - herunder kvotering til bedriftsstyrene, felles ekteskapslovgivning mm. Spania og Ungarn, som sammen med Belgia utgjør den påtroppende formannskapstrio for de neste 18 månedene, vil også ha etniske minioriteter og først og fremst Roma-folkets rettigheter på dagsorden.

Barne- og likestillingsdepartementet aktiv bidragsyter
Norge deltar i en rekke arbeidsgrupper, rådgivende komiteer, og enkelte høynivå grupper under Kommisjonen og har mulighet til å komme med synspunkter og gi innspill her.    

Barne- og likestillingsdepartementet er en aktiv bidragsyter til sentrale strategier og handlingsplaner som:  

1        EUs nye veikart for likestilling mellom kvinner og menn – Post 2010 - (DG Employment)

2        EUs nye Ungdomsstrategi 2010-1018 – (DG Education)

3        EUs nye strategi for personer med nedsatt funksjonsevne – 2010-2020 - (DG Employment)

4        EUs 2020 strategi for økonomisk vekst og sysselsetting (DG Enterprise)

5        EUs handlingsplan for likestillingsdimensjonen, utviklings- og bistandsarbeid 2010 -2015 (DG Development)

Les hele halvårsrapporten om EU-samarbeidet for likestilling og mot diskriminering her.  

 

 

 

 

Til toppen