Lisboa-traktatens endringer på utdannings- og forskningsområdet

Med Lisboa-traktaten blir sport et nytt kompetanseområde for EU, mens forskning og teknologi vil fortsette å være et delt ansvarsområde mellom EU og medlemslandene. 1. desember får EU et nytt traktatgrunnlag, og her oppsummerer forskningsråd Tore Grønningsæter endringene på utdannings- og forskningsområdet.

1. desember 2009 får EU et nytt traktatgrunnlag idet den eksisterende Nice-traktaten fra 2003 avløses av Lisboa-traktaten.  Generelle endringer som Lisboa-traktaten fører med seg, kan du lese informasjon om på UDs europaportal. Her oppsummeres endringene på utdannings- og forskningsområdet.

Utdanning
For første gang inneholder traktatens fortale (”preamble”) en henvisning til utdanning, hvor målet om et høyt utdanningsnivå og retten til utdanning slås fast:

DETERMINED to promote the development of the highest possible level of knowledge for their peoples through a wide access to education and through its continuous updating,

På utdanning og yrkesopplæring vil EU fortsatt bare ha en støtte- og koordineringsfunksjon. Dette gjøres klarere enn før gjennom de (nye) innledende artiklene i traktaten, hvor Unionens og medlemslandenes kompetanse slås fast. I traktatens artikkel 6 heter det at

The Union shall have competence to carry out actions to support, coordinate or supplement the actions of the Member States. The areas of such action shall, at European level, be:

(e) education, vocational training, youth and sport;

Sport er her et nytt kompetanseområde. At det er satt sammen med utdanning, yrkesopplæring og ungdom, skyldes at man anser sport som ”fysisk fostring”, det vil si som en del av utdanningen. Dermed kan man ikke beskyldes for å ha utvidet Unionens kompetanse.

De eksisterende artiklene 149 (utdanning og ungdom) og 150 (yrkesopplæring) får nye nummer, henholdsvis artikkel 165 og 166. Sport er lagt inn i den første av disse (artikkel 165.2):

Union action shall be aimed at:

… developing the European dimension in sport, by promoting fairness and openness in sporting competitions and cooperation between bodies responsible for sports, and by protecting the physical and moral integrity of sportsmen and sportswomen, especially the youngest sportsmen and sportswomen.

I omtalen av ungdomsutveksling (artikkel 165.2) er det føyet til en setning om deltakelse i demokratiaktiviteter:

Union action shall be aimed at:

and encouraging the participation of young people in democratic life in Europe,

Til sist hjemler artikkel 166 bruk av anbefalinger innen yrkesopplæring. Som kjent er i det siste blitt vedtatt en rekke anbefalinger på dette området, så her er det mer snakk om å hjemle eksisterende praksis enn nybrottsarbeid. Bruken av anbefalinger på utdanningsområdet er allerede hjemlet i artikkel 165 (ex artikkel 149). 

Sist bør det nevnes at charteret om grunnleggende rettigheter, som følger som juridisk bindende vedlegg til traktaten, inneholder en egen artikkel om retten til utdanning:

Article 14

 

Right to education

 

1. Everyone has the right to education and to have access to vocational and continuing training.

 

2. This right includes the possibility to receive free compulsory education.

 

3. The freedom to found educational establishments with due respect for democratic principles and the right of parents to ensure the education and teaching of their children in conformity with their religious, philosophical and pedagogical convictions shall be respected, in accordance with the national laws governing the exercise of such freedom and right.

Forskning
Forskning og teknologi vil fortsette å være et delt ansvarsområde mellom EU og medlemslandene. Under de nye artiklene om kompetansefordeling beskrives dette slik (artikkel 6.3):

In the areas of research, technological development and space, the Union shall have competence to carry out activities, in particular to define and implement programmes; however, the exercise of that competence shall not result in Member States being prevented from exercising theirs.

De eksisterende artiklene om forskning (163-173) utvides med én og får nye nummer (179 til 190). Den nye artikkelen gjelder rompolitikk (se under). Det er verdt å merke seg at artiklene som hjemler samarbeidsprogrammer (nåværende artikkel 169) og fellesforetak (nåværende artikkel 171) i fremtiden må refereres til som henholdsvis artikkel 186 og 187.

Lisboa-traktaten hjemler for første gang EU-tiltak knyttet til det europeiske forskningsområdet (ERA) og fri bevegelse av forskere og kunnskap (”5. frihet”) gjennom tillegg til artiklene 179 og 182:

Article 179.1

…by achieving a European research area in which researchers, scientific knowledge and technology circulate freely,

Article 179.2

… permitting researchers to cooperate freely across borders,

            Article 182.5

As a complement to the activities planned in the multiannual framework programme, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall establish the measures necessary for the implementation of the European research area.

 

Det er foreløpig for tidlig å si hvordan Kommisjonen akter å benytte denne nye kompetansen, men henvisningen til lovgivende prosedyrer viser at EU i fremtiden her kan vedta rettsregler som går ut over rammeprogrammets virkeområde. Den nylig vedtatte forordningen om europeiske forskningsinfrastrukturkonsortier (ERIC) representerer allerede en slik utvikling, selv om denne er hjemlet i traktatens eksisterende artikkel 171 om fellesforetak.

Som allerede nevnt, introduserer Lisboa-traktaten en hjemmel for EU til å utvikle en rompolitikk. Den nye artikkel 189 gir EU også kompetanse til å vedta et eget romprogram:

            Article 189

1. To promote scientific and technical progress, industrial competitiveness and the implementation of its policies, the Union shall draw up a European space policy. To this end, it may promote joint initiatives, support research and technological development and coordinate the efforts needed for the exploration and exploitation of space.

 

2. To contribute to attaining the objectives referred to in paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish the necessary measures, which may take the form of a European space programme, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

 

3. The Union shall establish any appropriate relations with the European Space Agency.

 

4. This Article shall be without prejudice to the other provisions of this Title.

 Når det gjelder inngåelse av samarbeidsavtaler med tredjeland om deltakelse i rammeprogrammet, fjerner Lisboa-traktatens artikkel 186 en eksisterende henvisning til at slike avtaler kun kan inngås gjennom en rådsprosedyre. Dette gir Kommisjonen større fleksibilitet. Det er imidlertid ikke gitt at dette vil føre til endring av dagens ordning som innebærer at EFTA/EØS-deltakelse i EUs rammeprogrammer må klareres med Rådet.

Det skal til slutt nevnes at Charteret om grunnleggende rettigheter, som følger som vedlegg til traktaten, inneholder en egen artikkel om kunst og vitenskap:           

Article 13

 

Freedom of the arts and sciences

 

The arts and scientific research shall be free of constraint. Academic freedom shall be respected.

 

Les mer om Lisboa-traktaten her. På disse sidene finner du også hele ordlyden i traktaten.

 

Med Lisboa-traktaten blir sport et nytt kompetanseområde for EU, mens forskning og teknologi vil fortsette å være et delt ansvarsområde mellom EU og medlemslandene. 1. desember får EU et nytt traktatgrunnlag, og her oppsummerer forskningsråd Tore Grønningsæter endringene på utdannings- og forskningsområdet.

1. desember 2009 får EU et nytt traktatgrunnlag idet den eksisterende Nice-traktaten fra 2003 avløses av Lisboa-traktaten.  Generelle endringer som Lisboa-traktaten fører med seg, kan du lese informasjon om på UDs europaportal. Her oppsummeres endringene på utdannings- og forskningsområdet.

Utdanning
For første gang inneholder traktatens fortale (”preamble”) en henvisning til utdanning, hvor målet om et høyt utdanningsnivå og retten til utdanning slås fast:

DETERMINED to promote the development of the highest possible level of knowledge for their peoples through a wide access to education and through its continuous updating,

På utdanning og yrkesopplæring vil EU fortsatt bare ha en støtte- og koordineringsfunksjon. Dette gjøres klarere enn før gjennom de (nye) innledende artiklene i traktaten, hvor Unionens og medlemslandenes kompetanse slås fast. I traktatens artikkel 6 heter det at

The Union shall have competence to carry out actions to support, coordinate or supplement the actions of the Member States. The areas of such action shall, at European level, be:

(e) education, vocational training, youth and sport;

Sport er her et nytt kompetanseområde. At det er satt sammen med utdanning, yrkesopplæring og ungdom, skyldes at man anser sport som ”fysisk fostring”, det vil si som en del av utdanningen. Dermed kan man ikke beskyldes for å ha utvidet Unionens kompetanse.

De eksisterende artiklene 149 (utdanning og ungdom) og 150 (yrkesopplæring) får nye nummer, henholdsvis artikkel 165 og 166. Sport er lagt inn i den første av disse (artikkel 165.2):

Union action shall be aimed at:

… developing the European dimension in sport, by promoting fairness and openness in sporting competitions and cooperation between bodies responsible for sports, and by protecting the physical and moral integrity of sportsmen and sportswomen, especially the youngest sportsmen and sportswomen.

I omtalen av ungdomsutveksling (artikkel 165.2) er det føyet til en setning om deltakelse i demokratiaktiviteter:

Union action shall be aimed at:

and encouraging the participation of young people in democratic life in Europe,

Til sist hjemler artikkel 166 bruk av anbefalinger innen yrkesopplæring. Som kjent er i det siste blitt vedtatt en rekke anbefalinger på dette området, så her er det mer snakk om å hjemle eksisterende praksis enn nybrottsarbeid. Bruken av anbefalinger på utdanningsområdet er allerede hjemlet i artikkel 165 (ex artikkel 149). 

Sist bør det nevnes at charteret om grunnleggende rettigheter, som følger som juridisk bindende vedlegg til traktaten, inneholder en egen artikkel om retten til utdanning:

Article 14

 

Right to education

 

1. Everyone has the right to education and to have access to vocational and continuing training.

 

2. This right includes the possibility to receive free compulsory education.

 

3. The freedom to found educational establishments with due respect for democratic principles and the right of parents to ensure the education and teaching of their children in conformity with their religious, philosophical and pedagogical convictions shall be respected, in accordance with the national laws governing the exercise of such freedom and right.

Forskning
Forskning og teknologi vil fortsette å være et delt ansvarsområde mellom EU og medlemslandene. Under de nye artiklene om kompetansefordeling beskrives dette slik (artikkel 6.3):

In the areas of research, technological development and space, the Union shall have competence to carry out activities, in particular to define and implement programmes; however, the exercise of that competence shall not result in Member States being prevented from exercising theirs.

De eksisterende artiklene om forskning (163-173) utvides med én og får nye nummer (179 til 190). Den nye artikkelen gjelder rompolitikk (se under). Det er verdt å merke seg at artiklene som hjemler samarbeidsprogrammer (nåværende artikkel 169) og fellesforetak (nåværende artikkel 171) i fremtiden må refereres til som henholdsvis artikkel 186 og 187.

Lisboa-traktaten hjemler for første gang EU-tiltak knyttet til det europeiske forskningsområdet (ERA) og fri bevegelse av forskere og kunnskap (”5. frihet”) gjennom tillegg til artiklene 179 og 182:

Article 179.1

…by achieving a European research area in which researchers, scientific knowledge and technology circulate freely,

Article 179.2

… permitting researchers to cooperate freely across borders,

            Article 182.5

As a complement to the activities planned in the multiannual framework programme, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure and after consulting the Economic and Social Committee, shall establish the measures necessary for the implementation of the European research area.

 

Det er foreløpig for tidlig å si hvordan Kommisjonen akter å benytte denne nye kompetansen, men henvisningen til lovgivende prosedyrer viser at EU i fremtiden her kan vedta rettsregler som går ut over rammeprogrammets virkeområde. Den nylig vedtatte forordningen om europeiske forskningsinfrastrukturkonsortier (ERIC) representerer allerede en slik utvikling, selv om denne er hjemlet i traktatens eksisterende artikkel 171 om fellesforetak.

Som allerede nevnt, introduserer Lisboa-traktaten en hjemmel for EU til å utvikle en rompolitikk. Den nye artikkel 189 gir EU også kompetanse til å vedta et eget romprogram:

            Article 189

1. To promote scientific and technical progress, industrial competitiveness and the implementation of its policies, the Union shall draw up a European space policy. To this end, it may promote joint initiatives, support research and technological development and coordinate the efforts needed for the exploration and exploitation of space.

 

2. To contribute to attaining the objectives referred to in paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish the necessary measures, which may take the form of a European space programme, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States.

 

3. The Union shall establish any appropriate relations with the European Space Agency.

 

4. This Article shall be without prejudice to the other provisions of this Title.

 Når det gjelder inngåelse av samarbeidsavtaler med tredjeland om deltakelse i rammeprogrammet, fjerner Lisboa-traktatens artikkel 186 en eksisterende henvisning til at slike avtaler kun kan inngås gjennom en rådsprosedyre. Dette gir Kommisjonen større fleksibilitet. Det er imidlertid ikke gitt at dette vil føre til endring av dagens ordning som innebærer at EFTA/EØS-deltakelse i EUs rammeprogrammer må klareres med Rådet.

Det skal til slutt nevnes at Charteret om grunnleggende rettigheter, som følger som vedlegg til traktaten, inneholder en egen artikkel om kunst og vitenskap:           

Article 13

 

Freedom of the arts and sciences

 

The arts and scientific research shall be free of constraint. Academic freedom shall be respected.

 

Les mer om Lisboa-traktaten her. På disse sidene finner du også hele ordlyden i traktaten.

 

Til toppen