Litauens prioriteringer på transportområdet

Av samferdselsråd Olav Grimsbo og næringsråd Lars Erik Nordgaard, EU-delegasjonen

Litauen satser på Jernbanepakke IV, flypassasjerers rettigheter og infrastruktur for alternative drivstoffer når landet tar over EU-formannskapet 1. juli. Samferdselsråd Olav Grimsbo og næringsråd Lars Erik Nordgaard rapporterer.

Enighet om reviderte regler for flypassasjerers rettigheter er hovedsaken for Litauen på luftfartsområdet. Illustrasjonsfoto: Morguefile

Litauen satser på Jernbanepakke IV, flypassasjerers rettigheter og infrastruktur for alternative drivstoffer når landet tar over EU-formannskapet 1. juli. Samferdselsråd Olav Grimsbo og næringsråd Lars Erik Nordgaard rapporterer.

Litauen har definert styrket økonomisk vekst, konkurransekraft og forsterkning av det indre markedet som sine overordnede mål når de overtar formannskapet i Rådet for den europeiske union fra 1. juli til 31. desember. Innenfor disse overordnede målene har Litauen tre hovedprioriteringer på transportområdet:

  • Den tekniske pilaren i Jernbanepakke IV
  • Flypassasjerers rettigheter
  • Clean Power for Transport – infrastruktur for alternative drivstoffer

På agendaen står dessuten en rekke andre saker innenfor maritim sektor, luftfart og vegtransport.

Transportrådsmøtene høsten 2013 avholdes 10. oktober og 5. desember. Et uformelt ministermøte vil dessuten bli organisert i Vilnius 16. september, med Single European Sky som tema.

Litauen har store ambisjoner om resultater. Agendaen er omfattende og formannskapet har tydelige prioriteringer. Flere av sakene er kontroversielle, og framdriften kan nok ta lengre tid enn forutsatt. Det kan også bli endringer på grunn av press fra Europakommisjonen for å få sluttført saker utover dem Litauen har prioritert. Særlig på luftfartsområdet er det mange saker som kan bli satt under press.

Jernbanepakke IV – teknisk pilar
Litauen har ambisjon om å kunne nå politisk enighet om sikkerhetsdirektivet allerede på rådsmøtet i oktober. Formannskapet vil også åpne behandlingen av ERA-forordningen med sikte på en framdriftsrapport i desember.

Vegtransport
Formannskapet vil arbeide tett med Europaparlamentet for å sikre enighet i første lesning av Kjøretøykontrollpakken. Det ble oppnådd politisk enighet om regelverkene for vegkantkontroll og registreringsdokumenter på rådsmøtet 10. juni.

Litauen vil ikke prioritere forslaget om reviderte bestemmelser for kjøretøyers vekt og dimensjoner, men i hovedsak overlate dette til det greske formannskapet våren 2014.

Luftfart
Enighet om reviderte regler for flypassasjerers rettigheter (forordning 261/2004) er hovedsaken for Litauen på luftfartsområdet. Europakommisjonens forslag ble lagt fram 13. mars, og formannskapet håper på politisk enighet på rådsmøtet i desember.

Europakommisjonen forventes å legge fram forslag til endringer i Single European Sky lovgivningen (SES II+) i løpet av kort tid. Formannskapet vil starte behandlingen i rådsarbeidsgruppen i juli, og tar sikte på framdriftsrapport i desember. SES II+ blir også tema for det uformelle ministermøtet i Vilnius 16. september.

Formannskapet vil gjennomføre forhandlinger med Europaparlamentet om de nye reglene for hendelsesrapportering. Man kom til politisk enighet under rådsmøtet 10. juni, og det tas sikte på enighet i første lesning før jul.

Forberedelsene til Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) sitt rådsmøte om klimakvoter i luftfarten (ETS), som finner sted i september, blir en utfordrende oppgave for formannskapet.

Litauen vil i utgangspunktet ikke nedprioritere noen luftfartssaker for å få avsluttet Lufthavnpakken, selv om Europakommisjonen har signalisert et sterkt ønske om dette.

Integrert maritim politikk
For EUs integrerte maritime politikk (IMP) vil fokus være å nå politisk enighet (general approach) om Europakommisjonens forslag til direktiv om maritime rom, planlegging og integrert kyststyring i påvente av Europaparlamentets første gjennomgang av forslaget. Dette blir vurdert som et ambisiøst mål, da forslaget er omstridt. Temaet vil også være på agendaen til høynivåfokusmøtet («focal point») om IMP, som er berammet til 19. november i Vilnius.

Maritim transport
Litauen tar sikte på å ferdigstille den nye finansieringsforordningen for European Maritime Safety Agency (EMSA) i oktober, for deretter raskt å forhandle forordningen med Europaparlamentet slik at det kan tre i kraft 1. januar 2014.

For havnepakken som Europakommisjonen la frem 23. mai 2013 satser Litauen på en første gjennomgang av pakken for å nå en fremskrittsrapport i desember. Det anses ikke som realistisk å nå politisk enighet i løpet av formannskapsperioden. Forordningen som inngår i denne pakken er merket EØS-relevant.

Intermodale spørsmål

Litauen sikter på å ferdigstille såkalte felles minimumsstandarder (CMS) for offentlig regulerte tjenester (PRS) for Galileo satellittnavigasjonsprogrammet i november.

Litauen tar videre sikte på å komme frem til politisk enighet om Europakommisjonens forslag til direktiv om etablering av infrastruktur for alternative drivstoffer på rådsmøtet i desember. Direktivforslaget er merket EØS-relevant.

Les mer
Samferdselsminister Marit Arnstad var i Brussel 14. mai 2013 for å fremme norske synspunkter om Jernbanepakke IV. Se videointervju med samferdselsministeren her.

Les om norske innspill til Europakommisjonens forslag til nye regler for periodisk kjøretøykontroll.

Les om hva det irske formannskapet ønsket å prioritert før de tok over formannskapet i Rådet for den europeiske union første halvår 2013.

Til toppen