Lite dekkende kritikk

Tidligere politimann Ivar Solum omtaler felt innen justissektoren som han mener er blitt forsømt. Han baserer seg utelukkende på handlingsplaners tidsløp. Det gir ikke et fullstendig bilde av innsatsen.

Vold i nære relasjoner er ett av feltene Solum trekker frem: Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer arbeidet med handlingsplanen mot vold i nære relasjoner. Planen har 45 tiltak som vi gjennomgår for å fremme forslag om videre arbeid. 50 mill. kroner er bevilget til et forskningsprogram om vold i nære relasjoner, som går over en femårs periode. Fra 2017 er det tilført ytterligere 6 mill. kroner årlig til forskning om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det er besluttet at dette forskningsprogrammet skal videreføres også utover denne femårsperioden.

I 2016 la regjeringen fram en opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner, og styrke ivaretakelsen av barn utsatt for overgrep. Det er avsatt rundt 800 mill. kroner til implementering av denne planen i 2018. Midlene skal blant annet benyttes til et bedre behandlingstilbud til overgripere, styrking av Statens barnehus, styrking av etterforskning av vold og overgrep mot barn og en rekke andre tiltak.
Nettportalen «dinutvei.no» ble lansert i 2016 og gir råd og veiledning om vold i nære relasjoner og voldtekt til utsatte, pårørende, utøvere og hjelpeapparat.

Et treårig prøveprosjekt ble etablert på Stovner politistasjon i Oslo i 2015. Prosjektets mål er å gi et bedre, mer helhetlig og samordnet tilbud til utsatte for vold i nære relasjoner, gjennom å samlokalisere politi og øvrige tjenester. En slik ordning skal etter planen eksporteres også til andre politidistrikter. Støttesentre for kriminalitetsutsatte er etablert i alle 12 politidistrikt. Støttesentrene er etablert i nært samarbeid med kommunene for å få en tett kobling til kommunale tjenester. En viktig brukergruppe her er utsatte for vold i nære relasjoner.
Et utvalg som skal gjennomgå partnerdrapssaker vil bli satt ned i løpet av våren 2018. Hensikten er at fagfolk skal vurdere flere drapssaker i sammenheng og utvikle bedre og mer treffsikre forebyggende tiltak.

Gjennom nærpolitireformen skal det være egne fagmiljøer for kriminalitetsbekjempelse innenfor økonomisk kriminalitet, menneskehandel, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i alle politidistrikter.
Det er avsatt 7 mill. kroner årlig til en tiltakspakke for forebygging av vold i nære relasjoner.
Skal man danne seg et fullstendig bilde av innsatsen på et område nytter det ikke bare å se på årstallene på en handlingsplan.

Til toppen