Lov om bærekraftig finans trer i kraft 1. januar

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansnæringen har en viktig rolle i omstillingen til en lavutslippsøkonomi. Klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet (taksonomien) er et sentralt tiltak for å kanalisere kapital til bærekraftige prosjekter og løsninger og forhindre grønnvasking av finansielle produkter.

I statsråd i dag ble det vedtatt å sette i kraft loven som gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen 1. januar.

Kravene i loven om å gi informasjon som beskrevet i taksonomiforordningen artikkel 8, skal først gjelde for årsrapporter som inneholder årsregnskap med balansedag 31. desember 2023. Finansdepartementet oppfordrer norske foretak som omfattes av rapporteringsplikten til å inkludere denne informasjonen i sine årsrapporter for regnskapsåret 2022 på frivillig basis. Departementet oppfordrer også norske foretak som omfattes av rapporteringsplikten i offentliggjøringsforordningen artikkel 11 til å inkludere denne informasjonen i sine periodiske rapporter for 2022 på frivillig basis.

Begge forordningene skal utfylles av delegerte kommisjonsforordninger som vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift. Finansdepartementet har i dag fastsatt en forskrift som gjennomfører to delegerte kommisjonsforordninger om henholdsvis taksonomikriterier og rapporteringskrav etter taksonomiforordningen artikkel 8. Forskriften trer også i kraft 1. januar 2023.

En delegert kommisjonsforordning som utfyller offentliggjøringsforordningen, er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Finanstilsynet har redegjort for tilsynsmessige forventninger til etterlevelsen av reglene på tilsynets nettsider.

Bakgrunn

Stortinget vedtok 17. desember 2021 en ny lov som gjennomfører EUs taksonomiforordning og offentliggjøringsforordning i norsk rett. De to forordningene trådte i kraft i EØS-avtalen 15. desember 2022.

Les mer: