Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lov om endring av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven sanksjonert

Stortingets vedtak om lov om endringer av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven 4. juni 2018, ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd.

Vedtaket er basert på et lovforslag i Prop. 77 L (2017-2018) om MiFID II og MiFIR. Lovforslaget er en overordnet gjennomgang av det norske verdipapir- og børsregelverket med utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets utredning om EUs reviderte verdipapirmarkedsdirektiv (MiFID II) og verdipapirmarkedsforordning (MiFIR).

Finansdepartementet legger til grunn at loven vil kunne settes helt eller delvis i kraft 1. januar 2019. MiFID II og MiFIR og utfyllende kommisjonsrettsakter er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå, og ikrafttredelsestidspunktet for deler av loven vil derfor kunne avhenge av tidspunktet for når regelverket innlemmes i EØS-avtalen.

Finansdepartementet vil utarbeide forskrifter med utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets utredning NOU 2018:1 om gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR.

Per i dag gjelder forskrifter fastsatt av Finanstilsynet i desember 2017 som samsvarer med endringer etter MiFID II og speiler MiFIR og utfyllende kommisjonsrettsakter.

Les mer:

Til toppen