Mæland vil kutte 18 lover

Næringsminister Monica Mæland (H) tar nyttårsrengjøring, og forenkler en tredjedel av departementets lover.

Regelrydding har børstet støv av Nærings- og fiskeridepartementets lover.

– Det er på tide med en skikkelig rydding i reglene. Bare i mitt departement er det ni lover vi kan kutte ut, ni lover vi vil gjøre enklere og ni lover vi vil vurdere å oppheve. Det betyr en enklere hverdag for norsk næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet har 81 lover og om lag 600 forskrifter under sitt ansvarsområde. Alle lover og forskrifter gjelder regulering av næringslivet. Nå vil departementet kutte atten lover og forenkle ni.

Kutter ubrukelige lover
– Det er mange gamle lover som tiden har løpt fra. Når det ikke er behov for dem, er det bare å rydde opp og oppheve loven. Så kan næringslivet heller bruke tiden på å skape verdier og klekke ut nye, gode ideer, sier Mæland.

Disse reglene vil næringsministeren fjerne (lenke til lovdata):

 Lover som skal vurderes opphevet
– Vi har også funnet lover som trolig kan oppheves, men der vi først må vurdere om om det har noen utilsiktede konsekvenser. Men trolig er det ikke behov for disse ni reguleringene heller, sier Mæland.

 Disse lovene vil næringsministeren vurdere å fjerne (lenke til lovdata): 

Enklere for næringslivet

– Selv om vi kutter ut 18 lover, er det også mange regler vi kan gjøre mye enklere. Flere lover trenger endring og forenkling for å være aktuelle. Det betyr en enklere hverdag for norsk næringslivet, og det er viktig for denne regjeringen, sier Mæland.   

 Disse reglene vil næringsministeren gjøre enklere (lenke til lovdata):

  • Lov om offentlige anskaffelser fra 16.juli 1999 nr.69
  • Lov av 13.juni 1997 nr.55 om serveringsvirksomhet (Serveringsloven)
  • Lov av 20.juni 1986 nr.35 om mesterbrev i håndverk og annen næring (Mesterbrevloven)
  • Lov av 5.mars 2004 nr.12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger(Konkurranseloven)
  • Lov av 27.november 1992 nr.117 om offentlig støtte
  • Lov av 21.juni 2013 nr.75 (Fiskesalgsloven)
  • Lov av 27.april 1990 nr.9 (Fiskeeksportloven)
  • Lov av 13.juni 1997 nr.44 om aksjeselskaper (Aksjeloven)
  • Lov av 21.juni 1963 nr.12 om vitenskapelig utforskning og undersjøiske retter og utnyttelse av andre naturforekomster enn petroleumsforekomster

 – Arbeidet med å oppheve og forenkle lovene er i gang. Ved slutten av 2015 vil vi nok trolig sitte igjen med mange færre lover. I tillegg skal vi gå gjennom alle de 600 forskriftene våre i løpet av neste år, og se hva vi kan kutte og hva vi kan forenkle, sier Mæland.

 Et godt eksempel er Sjøfartsdirektoratet, som allerede har begynt å forenkle og redusere sine forskrifter. 

Bidrar til økt konkurransekraft
– Vi vil jobbe hardt for at næringslivet skal få et betydelig antall færre lover og forskrifter å forholde seg til fremover. Jeg vil også oppfordre mine regjeringskollegaer om å gå igjennom sine lover og forskrifter, og kutte og forenkle, sier Mæland. Vårt departement vil følge opp at all næringsregulering blir gjennomgått.

Arbeidet vil føre til en solid opprydding i lover og regler for næringslivet. Mange unødvendige lover og forskrifter vil bli opphevet. I tillegg vil det bli identifisert regulering som med fordel kan forenkles og moderniseres. Det understrekes at arbeidet vil følge vanlige demokratiske prosesser for lovendringer inklusive høringsprosesser, og vil strekke seg over de neste to årene.

 – Forenkling for næringslivet er et viktig satsingsområde for økt konkurransekraft for norske arbeidsplasser. Målet er en årlig besparelse på 15 milliarder kroner for næringslivet før utløpet av 2017, sier Mæland.

Til toppen