Luftfart sentralt på rådsmøtet

Etterforskning av ulykker og andre hendelser i sivil luftfart var én av mange saker på rådsmøtet for transport, tele og energi i mars. Blant annet var det enighet om at passasjerlister må gjøres tilgjengelig for myndighetene så snart som mulig etter en ulykke. Les samferdselsråd Carsten Horn-Hanssens rapport fra møtet.

Transport-, tele- og energirådsmøtet (TTE) ble avholdt i Brussel 11.-12. mars 2010. Transportsakene ble behandlet 11. mars og energisakene 12. mars. Det spanske Formannskapet ved ansvarlig minister for transport, José Blanco López, ledet TTE-møtet første dag. Kommisjonen var representert ved den nye visepresidenten og transportkommissæren Siim Kallas.

På møtet vedtok man en generell innstilling på forslag til direktiv om transportabelt trykkutstyr, og på forslag til forordning om etterforskning av ulykker og hendelser innen sivil luftfart. Videre ble det gjennomført en diskusjon tilknyttet forslag til direktiv om security-avgifter på lufthavner og på OPEN SKIES II-forhandlingene med USA. Som såkalt A-punkt vedtok man også første lesning av forordning av sjøpassasjerers rettigheter, første lesning av busspassasjerers rettigheter og beslutning om signering av samarbeidsavtale mellom EU og Norge vedrørende satelittnavigasjon.

Nedenfor følger oppsummering fra TTE-møtet

Link til Rådets pressemelding kan finnes her
Agenda og Rådets bakgrunnsnotat kan videre finnes her og her.

Oppsummering

Møtet ble innledet med vedtagelse av A-punkt – listen. Fire transportsaker ble her vedtatt uten debatt. De fire sakene var: Første lesning av forordning av sjøpassasjerers rettigheter og første lesning av busspassasjerers rettigheter, Rådets posisjon på Kommisjonsdirektiv om test av motorkjøretøy, EUs posisjon på Interbus-avtalen og beslutning om signering av samarbeidsavtale mellom EU og Norge vedrørende satelittnavigasjon.  

Landtransport

Direktiv om transportabelt trykkutstyr. Dokument (6856/10)

Kommisjonen presenterte forslag til direktiv i september 2009. Forslaget er en revisjon av de tekniske kravene i Rådsdirektiv 1999/36/EF om transportabelt trykkutstyr. Hensikten med revisjonen er å styrke sikkerheten i forbindelse med transport av slikt utstyr og å sikre fri bevegelse av slikt utstyr i EU, blant annet gjennom tilpassing mot direktiv 2008/68 om transport av farlig gods, og forordning 765/2008 og beslutning 768/2008 om merking av produkter.

Det spanske Formannskapet ga her en kort orientering av bakgrunnen for forslaget. Her ble det særlig vist til forslagets sikkerhetsmessige sider og til fri bevegelse av slikt utstyr. Rådet vedtok deretter en generell tilnærming på forslaget, i påvente av Europaparlamentets første lesning.

Luftfart

Direktiv om securityavgifter. Dokument (6439/10)

Kommisjonen presenterte forslag til direktiv i mai 2009. Forslaget inneholder regler om blant annet åpenhet, ikke-diskriminering, konsultasjoner med brukerne, klageadgang, krav om at avgiftene skal være strengt kostnadsrelatert og en uavhengig tilsynsmyndighet. Forslaget må sees i sammenheng med forliket på den nye securityforordningen 300/2008, der Kommisjonen forpliktet seg til å presentere et forslag vedrørende securityavgifter.

Det spanske formannskapet presenterte på møtet en statusrapport i saken. Det spanske formannskapet informerte videre om at man ville avvente Europaparlamentets avstemming i april før man fortsatte behandlingen i Rådet. Ingen medlemsland tok ordet i etterkant av presentasjonen. Kommisjonen ved transportkommissær Kallas signaliserte at det kunne bli utfordrende forhandlinger med Europaparlamentet i saken (som følge av Europaparlamentets krav om medlemsstatenes finansiering av ekstra securitykostnader).

Forordning om etterforskning av ulykker og hendelser i sivil luftfart. Dokument (7085/10)

Kommisjonen presenterte sitt forslag i oktober 2009. Forslaget er ment å oppdatere og modernisere bestemmelsene i direktiv 94/56/EF om grunnleggende prinsipper for undersøkelser av flyhavari og - hendelser innen sivil luftfart.

Kommisjonen informerte på møtet om at man hadde utfordringer med to elementer av Rådets posisjon. Det ene var anvendelsesområdet og det andre var informasjonsutveksling. Til anvendelsesområdet konstaterte Kommisjonen at fly under 2250 kg var unntatt av Rådet kontra dagens direktiv. Kommisjonen informerte også at endelig posisjon på dette spørsmålet ville være avhengig av Europaparlamentets posisjon.

I etterkant av Kommisjonens orientering tok i alt 17 delegasjoner ordet. Alle var positive til at man hadde kommet så langt med forslaget. De fleste mente at passasjerlistene måtte være tilgjengelige for myndighetene så snart som mulig – og senest i løpet av to timer. Uavhengighet i forbindelse med etterforskningen ble videre understreket. Tyskland informerte om at man hevet sine forbehold til teksten mot en erklæring i møteprotokollen om at forordningen ikke må berøre justismyndighetenes virksomhet. Estland støttet, som eneste land, Kommisjonen i spørsmålet om anvendelsesområdet. Frankrike informerte om at man fortsatt har problemer med bestemmelsen om koordinering av undersøkelsene. Frankrike mente videre at bestemmelsen om informasjon til flypassasjerene i artikkel 22, stk. 1a om tredjelands flyselskap også måtte gjelde for ankommende fly.

Det spanske Formannskapet oppsummerte med å vise til at den foreliggende teksten syntes å være det beste kompromisset, herunder at flertallet mente at fristen for passasjerlistene måtte være maks to timer. Det ble avslutningsvis konkludert med at Rådet hadde vedtatt en generell tilnærming på forslaget.

OPEN SKIES II (OP II) – forhandlingene mellom EU-USA

Kommisjonen orienterte her om status for OP II - forhandlingene med USA, i etterkant av siste forhandlingsrunde i Madrid 15.-17. februar 2010. Rådet understreket deretter betydningen av å komme frem til en ny avtale i 2010, herunder behovet for å komme til enighet på spørsmålet om transatlantiske investeringsmuligheter for luftfartsindustrien. Rådet ga Kommisjonen støtte til videre forhandlinger. Neste forhandlingsmøte vil finne sted i Brussel 23.-25. mars 2010.

Til toppen