Luxembourgs prioriteringer innen miljø og klima

Luxembourg overtok formannskapet i EU etter Latvia 1. juli. Frem til 31. desember skal de lede rådsmøtene i EU og den luxembourgske miljøvernminister Carole Dieschbourg vil være vertskap for EUs miljøministermøter. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltar på det uformelle miljøministermøtet i Luxembourg 22.-23. juli.

Overordnede prioriteringer

I formannskapsprogrammet har Luxembourg valgt syv overordnede prioriteringer:

Stimulere til investeringer for å øke vekst og sysselsetting

  1. Styrke EUs sosiale dimensjon
  2. Håndtere migrasjonsproblematikken med fokus på frihet, rettferdighet og sikkerhet
  3. Revitalisere det indre marked gjennom dets digitale dimensjon
  4. Sette europeisk konkurranseevne inn i et globalt, transparent rammeverk
  5. Promotere bærekraftig utvikling
  6. Styrke EUs synlighet og tilstedeværelse på den globale arena

Prioriteringer på klimaområdet

På klimaområdet vil formannskapet preges av forberedelsene til Paris-toppmøtet (COP21) i desember. EUs posisjoner skal vedtas på et ekstraordinært miljørådsmøte 18. september. Klimafinansering er et prioritert tema for Luxembourgs formannskap. De har invitert miljøvernministrene til en bredt anlagt diskusjon om det de kaller en «Climate Finance Toolbox» i juli. Klimafinansiering blir også tema for økonomi- og finansministrene (ECOFIN) i høst. Det planlegges rådskonklusjoner fra Det europeiske råd i desember hvor EUs ledere anerkjenner utfallet av Paris, mens den reelle diskusjonen om Paris og veien videre først blir tema i Det europeiske råd i mars 2016. I tillegg vil Luxembourg starte arbeidet med revisjonen av EUs kvotehandelssystem (ETS) på arbeidsgruppenivå i september. Dette blir første etappe i en prosess som vil pågå over flere formannskap.

Prioriteringer på miljøområdet

På miljøområdet vil særlig luftkvalitet bli prioritert, herunder Kommisjonens forslag til revidert direktiv om reduksjon av nasjonale utslipp av visse forurensende stoffer til luft ("takdirektivet"). Miljøkomiteen (ENVI) i Europaparlamentet vedtok 15. juli endringsforslag til Kommisjonens forslag, og det luxembourgske formannskapet vil forsøke å oppnå enighet mellom Europaparlamentet og Rådet (EUs medlemsland) i løpt av høsten.

Miljøvernminister Dieschbourg ønsker for øvrig rådskonklusjoner på naturområdet, og har gitt uttrykk for at det vil komme konklusjoner knyttet til midtveisevalueringen av EUs biodiversitetsstrategi, eventuelt "State of Nature in the EU"-rapporten. Med dette ønsker Luxembourg å sette fokus på oppfyllelse av biodiversitetsstrategien. 

Møtekalender

22.-23. juli

Uformelt ministermøte i   Luxembourg

Klimafinansiering, bærekraftsmål og klimaforhandlingene

18. september  

Miljøråd i Brussel

Klimaforhandlingene (rådskonklusjoner)

26. oktober       

Miljøråd i Luxembourg

Orienteringsdebatt om ETS-revisjon, "Greening the   European Semester" og resultater fra FNs generalforsamlings møte om   post-2015-agendaen

16. desember    

Miljøråd i Brussel

Muligens orientering om "sirkulær   økonomi"-pakken, muligens enighet i Rådet om takdirektivet og   forurensende utslipp fra kjøretøy, midtveisevaluering av   biodiversitetsstrategien (rådskonklusjoner) og i utfallet fra COP21 i Paris

 

Til toppen