Lykke til Moss og Rygge

Innlegg i Moss Avis i forbindelse med Høydakonferansen

I dag er det Høydakonferansen, en konferanse som på mange måter markerer starten på arbeidet med å bygge en ny, felles kommune av Moss og Rygge. Sammenslåingen markerer at det som henger sammen også hører sammen.

Jeg synes det er illustrerende at denne konferansen i hovedsak handler om muligheter, næringsutvikling og hvordan vi skal skape nye og attraktive lokalsamfunn. Dette er sentrale tema for alle lokalsamfunn som retter blikket fremover og spør seg: Hvor skal vi være om 10 år, om 20 år, om 30 år?

Enda mer illustrerende er det at konferansen er på kommunegrensen, og midt i den nye kommunen.

Nytenking
Sammenslåingen bekrefter også det jeg ser på mine besøk i Kommune-Norge. Det er vilje til endring og nytenkning mange steder. Det er i dag fattet lokale vedtak om å bygge 30 nye kommuner av 72 eksisterende kommuner. Med dette er vi nede i 386 kommuner i Norge fra 2020. Det er færre enn ved innføringen av formannskapslovene i 1838 da vi fikk 392 kommuner.

Sterke velferdskommuner
Målet for kommunereformen er sterke velferdskommuner i fremtiden. Vi har gode kommuner i dag, men vi må også sikre at vi har gode  – og kanskje bedre – kommuner i årene som kommer. Utfordringene står i kø samtidig som innbyggernes forventninger øker.

Derfor trenger vi kommuner som er opptatt av hvordan de kan bli bedre i stand til å bære dette ansvaret videre.

Norge skal gjennom en krevende omstilling, flere mennesker vil trenge helse- og omsorgstjenester og vi blir færre i yrkesaktiv alder til å løse oppgavene og sikre tjenestene.

Samtidig vokser byene, og måten vi lever og arbeider på gjør at vi flytter oss mer på tvers av kommunegrensene. Når vi ser samfunnet endre seg, kan vi velge å stikke hodet i sanden eller vi kan planlegge for fremtiden. Jeg tror det siste er best, og det er også begrunnelsen for kommunereformen. 

Bygge en ny kommune
Når Moss og Rygge går sammen, skal det bygges én ny kommune av to kommuner som har en lang historie sammen, men som også har egne tradisjoner og identiteter. Når man bygger en ny kommune sammen, må det være rom for å forene egne identiteter og særtrekk med det nye man skal bygge. Det må vises raushet fra begge sider, dere må finne sammen på nye arenaer for å skape en felles kultur.

Moss og Rygge vil bli en sterk kommune i et Østfold i vekst. Den nye kommunen vil bli en landbrukskommune, men samtidig ha en by i vekst. Mosseregionen er i fremgang, både populær å flytte til og området scorer bra på undersøkelser om hvor næringslivet ønsker å etablere seg. Den nye kommunen starter med et svært godt utgangspunkt. Samtidig er det utfordringer å ta tak i. Jeg tror mange av disse utfordringene løses best i livskraftige lokalsamfunn.

En ny kommune som fjerner grenser åpner også nye rom. Jeg er sikker på at dere i prosessen vil oppdage muligheter dere ikke ser i dag. Bruk disse mulighetene til beste for lokalsamfunnet, for innbyggerne, næringslivet og de frivillige aktørene.

Jeg gleder meg til å besøke Høydakonferansen i dag og høre hvordan innbyggere, lokalpolitikere og næringsliv ser på mulighetene for den nye kommunen. Det finnes ingen fasit på hvordan bygge en ny kommune, men mine råd er: Bruk tiden godt, ha respekt for ulikhet – men strekk dere for å finne gode, felles løsninger.

Lykke til!