Utlysning:

Lyser ut midler til dialogarbeid på tros- og livssynsfeltet

Kulturdepartementet lyser ut inntil 3,6 millioner kroner til tiltak som kan bidra til dialog og til samfunnsdebatt om tros- og livssynsspørsmål, samt kunnskaps- og kompetanseheving i tros- og livssynssamfunnene.

- Regjeringen mener at der er viktig å fortsette å støtte det gode arbeidet som gjøres for å bedre dialogen, og dermed fremme gjensidig forståelse og respekt mellom ulike tros- og livssynssamfunn, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. – Ikke minst i en tid der vi ser tendenser til økt polarisering og en debatt med til dels steile fronter, mener vi det er viktig å støtte opp om folks evne og vilje til å møtes på tvers av tro og livssyn, fortsetter statsråden.


Det lyses ut midler til:

- Dialogarbeid - aktiviteter på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet, som kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter

- Tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving om tros- og livssynspolitiske spørsmål i tros- og livssynssamfunn eller debatt om tros- og livssynspolitiske tema

I vurderingen av søknadene vil departementet bl.a. vektlegge søkerens og eventuelt andre involverte aktørers kompetanse og erfaring fra lignende arbeid. Hvis det blir nødvendig å velge mellom ellers likeverdige søknader, vil departementet gi tilskudd til tiltak som (i prioritert rekkefølge):

1) bygger på allerede eksisterende arbeid

2) bidrar til kunnskapsutvikling og kompetanseheving internt i tros- og livssynsamfunn om tros- og livssynspolitiske spørsmål

3) bidrar til debatt om aktuelle tros- og livssynspolitiske tema

Det kan søkes om midler til tiltak på tvers av trossamfunn (interreligiøse tiltak) og internt i trossamfunn (intrareligiøse tiltak).

Tilskudd vil ikke bli gitt til trosopplæring, oversettelse og/eller publisering av religiøse tekster, studieopphold/studiestøtte, skoleturer o.l.

Departementet vil tildele engangstilskudd i størrelsesorden 50.000 – 400.000 kroner.   

Les mer og søk om tilskudd her (.pdf)

Til toppen