Månedsrapport april 2009

<p>5. mai ble det avholdt ECOFIN-møte, hvor blant annet ”Good governance” på skatteområdet ble diskutert. Finansråd Camilla&nbsp;Ongre rapporterer.&nbsp;</p>

 

Tobakksavgifter
Kommisjonen har foreslått en rekke endringer av gjeldende fellesskapsregler vedrørende avgifter på sigaretter og andre former for bearbeidet tobakk, herunder en økning av minimumssatsene for avgift på sigaretter og en tilnæring av reglene om særavgift på finskåren røyketobakk (rulletobakk) til reglene til reglene som gjelder for sigaretter. Formålet med forslaget er å modernisere og forenkle de gjeldende reglene, gjøre dem mer transparens, samt øke avgiften for å redusere smugling av sigaretter innenfor fellesskapet og bedre ivareta folkehelsen (lenke til forslaget).

Kommisjonens foreslår en gradvis økning i EUs minimumsavgifter på sigaretter og finkuttet tobakk fram til 2014. Forslaget oppdaterer også definisjoner av ulike typer tobakksprodukter for å fjerne smutthull som tillater at sigaretter eller finkuttet tobakk skal presenteres som produkter som drar nytte av en lavere avgiftssats.

I lyset av diskusjonene mellom medlemslandene hadde formannskapet lagt fram et kompromissforslag som innebærer en mindre stigning i minimumsavgiftene på sigaretter enn Kommisjonens forslag, en større stigning i minimumsavgiftene på rulletobakk, forlengelse av datoer for ikrafttredelse og fristen for implementering, samt overgangsordninger for nye medlemsland. I sammenheng med forlenget frist for visse medlemsland for å gjennomføre minimumssatsene for sigaretter, har formannskapet foreslått at de øvrige medlemsland gis tillatelse til å ta i bruk kvantitative restriksjoner for import fra disse medlemslandene.

Det var ikke mulig å komme til enighet om en kompromisstekst på møtet. På pressekonferansen etter møtet ble det likevel fra formannskapet gitt uttrykk for at man hadde gjort fremskritt. Ny kompromisstekst vil bli utarbeidet og sendt COREPER og formannskapet har forhåpninger om at det kan oppnås enighet innen kort tid.

Good governance
”Good governance” på skatteområdet ble også diskutert i lys av at Kommisjonen har lagt fram og presenterte for Rådet en meddelelse om dette – se nærmere om meddelelsen nedenfor. I tillegg til at man diskuterte dette temaet, informerte Kommisjonen om forhandlingene med Liechtenstein om en antisviks-avtale.

Reduserte mva-satser
Rådet fattet formelt vedtak (A-punkt, dvs. vedtak uten diskusjon) om endringer i mva-direktivet (2006/112/EF) som tillater bruk av reduserte mva-satser for enkelte arbeidsintensive tjenester. Det ble oppnådd politisk enighet om dette på ECOFIN-møtet 10. mars og saken er omtalt i egen rapport vedr. dette møtet.

Lenke til pressemeldingen fra ECOFIN-møtet

Meddelelse om “Good Governance” på skatteområdet

I en meddelelse lagt fram den 28. april presenterer Kommisjonen en rekke tiltak for å fremme ”good governance” på skatteområdet – tiltak både innenfor og utenfor EU og tiltak både på EU-nivå og medlemsskapsnivå. Kommisjonen ber bl.a. Rådet om å vedta forslag til direktiver om gjensidig bistand og skatteinnkreving som ble lagt fram tidligere i år, samt en endring av sparedirektivet som ble fremsatt den 13. november 2008.  Kommisjonen ønsker også å forhandle med Sveits, Monaco, San Marino, Andorra og Liechtenstein for å forbedre avtalene knyttet til sparedirektivet.

De fem landene finnes alle på OECDs ”grå liste” over skatteparadiser, noe som betyr at de har forpliktet seg til utveksling av skatteinformasjon, men har ennå til gode å gjennomføre dette. De har også fortsatt en særlig avtale med EU i forhold til sparedirektivet som tillater dem å la være å opplyse om renter opptjent av utenlandske investorer, og i stedet anvende kildeskatt på renteinntektene. Etter EUs sparedirektiv (2003/48/EC) har tre medlemsland - Belgia, Østerrike og Luxembourg - en lignende, men midlertidig avtale. Men opphør av den midlertidige avtalen for de tre medlemslandene er betinget av de fem skatteparadisene vedtar OECDs standarder og flyttes fra den "grå" til den "hvite" listen over samarbeidende jurisdiksjoner. Den 24. april stemte Parlamentet i favør av en rapport fra det franske sosialistiske parlamentsmedlemmet Benoit Hamon der en ønsker en slutt på den særskilte behandlingen av Belgia, Østerrike og Luxembourg etter 2014. Men som kjent kan Parlamentet bare gi råd og har ingen medvirkning i beslutningsprosessen i skattesaker (skattesaker avgjøres ved enstemmighet i Rådet).
 
Lenke til meddelelsen ”Promoting Good Governance in Tax Matters”

Kommisjonen har lagt fram rapport om rente- og royaltydirektivet
Kommisjonen vurderer endringer i rente- og royaltydirektivet (2003/49/EF). I en rapport sendt Rådet 17. april stilles det spørsmål om tolkningen av direktivet i de ulike medlemsland. Direktivet ble innført i juni 2003 å gjøre det lettere for søsterselskaper som opererer på tvers av EUs medlemsland til å betale og motta renter og royalty uten å bli dobbeltbeskattet. Direktivet ga morselskaper skattefritak for å renter og royalty og skyver skattebelastningen til datterselskaper som mottar utbetalinger. Kommisjonen sier imidlertid at medlemslandene benytter ulike definisjoner av mottakerselskap, noe som kan medføre at det gis skattelettelser i ett land mens det nektes i et annet. Kommisjonen ber Rådet om å vurdere disse forholdene og gi råd om et nytt direktiv er nødvendig.

Lenke til rapporten (Com (2009) 179).

Formelle prosedyrer

Kommisjonen – Portugal – beskatning av lotterigevinster
Kommisjonen annonserte den 14. april at den vil trekke Portugal for EF-domstolen for diskriminerende behandling av lotterigevinster. Gevinster fra utenlandske lotterier er skattepliktige, mens gevinster fra nasjonale lotterier er skattefrie, noe som anses som restriksjon på muligheten til fri flyt av tjenester.

Lenke til pressemeldingen.

Kommisjonen – Frankrike – registreringsavgift for biler
Kommisjonen har formelt bedt om Frankrike til å gi informasjon om den såkalte "malus tax" som skal betales når en bil registreres i Frankrike for første gang. Ifølge Kommisjonen kan metoden for beregning av avskrivninger på brukte kjøretøyer brakt i Frankrike fra en annen medlemsstat, innebære diskriminering mot slike kjøretøyer. Kommisjonen har ikke innvendinger mot "malus tax" som brukes på nye biler, og heller til formålet. Bruk av lineære avskrivningssatser kan imidlertid virke diskriminerende ved innførsel av brukte biler fordi satsen ikke nødvendigvis avspeiler den faktiske verdireduksjonen. Forespørselen er det første trinnet i en formell prosedyre.

Lenke til pressemeldingen.

Dommer

Sak C-357/07 om mva-fritak for offentlig posttjeneste
I en dom av 23. april 2009 kommer EF-domstolen til at offentlig postvesen har mva-fritak og at offentlig postvesen i denne sammenheng skal tolkes slik at det omfatter offentlige eller private virksomheter som har forpliktet seg til helt eller delvis å oppfylle postbefordringsplikten i en medlemsstat, slik denne plikten er definert i artikkel 3 direktiv 97/67/EF av 15. desember 1997 om felles regler for utvikling av Fellesskapets indre marked for posttjenester og forbedring av disse tjenesters kvalitet, som endret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/39/EF av 10. juni 2002.

Lenke til pressemeldingen og dommen.


Sak C-544/07 om fri bevegelse av personer
Etter å ha bodd i Tyskland, hadde Rüffler bosatt seg i Polen og har siden 2005 vært fast bosatt der som pensjonist. På den tid da tvisten oppsto kom Rüffler eneste inntekten fra to Pensjoner i Tyskland: en uførepensjon som ble beskattet i Tyskland og en yrkesmessig pensjon betalt av selskapet Volkswagen, som ble beskattet i Polen. Rüffler søkte polsk skattemyndigheter om fradrag i skatt som han er ansvarlig for i Polen med beløpet på helseforsikringspremien som han hadde betalt i Tyskland. Skattemyndighetene avslo dette fordi bare premie betalt til en polsk forsikringsordning er fradragsberettiget. Domstolen kom til at dette var brudd på prinsippet i art. 18 om fri bevegelse av personer.

Til toppen