Målet er å legge til rette for størst mulig verdiskaping i norsk økonomi

Verdiskaping er grunnlaget for å opprettholde et fortsatt høyt velferdsnivå og sikre velferden for kommende generasjoner. Målet for regjeringens næringspolitikk er derfor å legge til rette for størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi.

Nærings- og fiskeridepartementet mottok nylig rapporten ”Bruttoprodukt fordelt etter bedriftsstørrelse” fra Statistisk sentralbyrå. Rapporten ble bestilt for at departementet skal ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag om bruttoproduktet innenfor ulike næringer og innenfor kategorier av ulike bedriftsstørrelser.

For Fastlands-Norge viser rapporten blant annet at bedrifter med under 100 sysselsatte bidro med 71 prosent av det totale bruttoproduktet innenfor markedsrettet næringsvirksomhet i 2011.

– Oppdatert kunnskap er viktig for politikkutviklingen. Rapporten viser at det er et stort innslag av små og mellomstore bedrifter i norsk økonomi, og er et nyttig innspill i regjeringens arbeid med å utvikle gode rammevilkår for norsk næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

Les rapporten her.

Til toppen