Månedsrapport for økonomi

Euro-landene regner med vekst også i 4. kvartal. Men arbeidsledigheten økte til 9,5 prosent fra november til desember. Budsjettsituasjonen i Hellas er fortsatt et alvorlig problem, og landet må i januar presentere konkrete tiltak for å reduserte budsjettunderskuddet. Dette er noe av innholdet i månedsrapporten fra finansråd Kari Anita Syverud, som også har mer om kommissærene for det økonomiske området.

Sammendrag:
 
• Euroområdet kom ut av resesjon med positiv vekst på 0,4 pst. i 3. kvartal 2009 (0,3 pst. i EU27). Estimater tyder på positiv vekst også i 4. kvartal. Stemningsindikatorer er stort sett i tråd med Kommisjonens anslag for vekst de neste årene, på hhv. 0,7 pst. i 2010 og 1,5 pst. i 2011. Kommisjonen ser likevel fortsatt farer knyttet til den massive offentlige støtten som underbygger veksten, og som vil måtte trekkes tilbake. Usikkerheten er fortsatt høy.
• Staben i eurosystemet anslo i prognoser offentliggjort tidlig i desember en BNP- vekst i euroområdet på mellom 0,1 pst. og 1,5 pst. i 2010 og gjennomsnittlig vekst i KPI på mellom 0,9 pst. og 1,7 pst.
• Statistikk fra Eurostat viste at arbeidsledighetsraten i euroområdet økte fra 9,9 pst.  oktober til 10 pst. i november, mens ledigheten økte fra 9,4 pst. til 9,5 pst. i EU27 i samme periode. Sysselsettingen falt med 0,5 pst. i begge områder i 3. kvartal 2009. Arbeidsledigheten antas å fortsette å stige, og tilta særlig i land som hittil har hatt relativt liten ledighetsvekst, f.eks. i Tyskland.
• Tidligestimat fra Eurostat viser en inflasjonsrate på 0,9 pst. i euroområdet i desember, opp fra 0,5 pst. i november.
• Det er innkalt til et ekstraordinært toppmøte 11. februar om den økonomiske situasjonen, med fokus på vekst og sysselsetting. Det europeiske råd (DER) vil antagelig her også diskutere utformingen av en ny strategi som skal erstatte Lisboastrategien, den såkalte ”EU 2020”.
• Lisboa-traktaten trådte i kraft 1. desember. Dette innbærer blant annet at Eurogruppen får formell status og at unionen får en fast president, belgiske Herman Van Rompuy. Det roterende formannskapet vil likevel fortsette, og Spania overtok 1. januar formannskapet etter Sverige. Ecofinrådet vil ledes av Spanias økonomiminister Elena Salgado. Spanias statsminister Josè Luis Zapatero har uttalt at  han legger vekt på å få til en økt koordinering av økonomisk politikk.
• Jean-Claude Juncker vil i januar bli gjenvalgt som leder for Eurogruppen basert på Lisboa-traktaten for en periode på 2,5 år.
• Barroso har nominert følgende kommissærer på det økonomiske området; finske Olli Rehn som kommissær for økonomiske og monetære saker, franske Michel Barnier som kommissær for det indre marked (og dermed finansielle tjenester), litauske Algirdas Semeta som kommissær for skattesaker og  polske Janusz Lewandowski som kommissær for fellesbudsjettet. De nyutnevnte kommissærene må godkjennes av Europaparlamentet. Høringer vil bli holdt i uke 2.
• DER sluttet seg på toppmøtet i desember til Ecofins konklusjoner om utgangsstrategier. Gitt at den økonomiske stabiliseringen holder seg, vil budsjettkonsolideringen starte senest i 2011, og være på minst 0,5 pst. av BNP årlig (strukturelt). Tilbaketrekkingen av støtten til finansmarkedene skal være gradvis, ta hensyn til finansiell stabilitet og starte med de potensielt mest konkurransevridende statsgarantiene.
• Ecofin vedtok i desember nye anbefalinger om korreksjon av overdrevne underskudd mot flere land. 20 medlemsland er nå underlagt underskuddsprosedyre. Ecofin har også vedtatt en advarsel mot Hellas på bakgrunn av at landet ikke har iverksatt nødvendige tiltak for å redusere underskuddet på budsjettet. Budsjettsituasjonen i Hellas anses fortsatt som et alvorlig problem. Hellas vil i løpet av januar måtte presentere et nytt stabiliseringsprogram hvor de konkretiserer planlagte tiltak for å redusere budsjettunderskuddet.
• På eurogruppemøtet i desember var utviklingen i eurokursen mot amerikanske USD og kinesiske RMB et hovedtema.
• ESB har holdt den viktigste styringsrenten uendret. Banken har annonsert en gradvis utfasing av de ekstraordinære likviditetstiltakene, og den siste av tre utlysninger av 12-månederslån fant sted i desember.
• DER sluttet seg i toppmøtet i desember til Ecofins kompromiss om reform av tilsynet med finansmarkedene. Kompromisset danner grunnlag for de kommende forhandlingene med Europaparlamentet. Enigheten i Ecofin innebærer en viss utvanning av de nye tilsynsbyråenes kompetanser sammenlignet med Kommisjonens forslag. Man sikter på en endelig vedtak i løpet våren 2009.
• EØS/EFTA-landene signerte 18. desember en ny avtale med EU om EØS-finansieringsordningen. I perioden 2009-2014 vil Norge bidra med 347 millioner euro per år til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Norges bidrag øker med 22 pst. sammenlignet med forrige periode (2004-2009).

Vedlegg: Rapport fra Syverund november og desember 2009

Til toppen