Markedet for landbruksvarer i EU

Prognoser for 2015-2016

Europakommisjonen, ved DG Agri, har publisert prognoser for markedsutviklingen for landbruksvarer for resten av 2015 og for 2016.

Hovedkonklusjonene er:

  • Sterk utvikling i eksporten av landbruksvarer fra EU på tross av importrestriksjoner til Russland
  • Melkeproduksjonen i EU er ventet å øke med 1 prosent i 2015 i forhold til året før.
  • Fortsatt økt produksjon for alle kjøttslag i 2015

Meieriprodukter

EU avskaffet produksjonskvoter for melk i april i år. Utviklingen har så langt ikke resultert i en markant økning i produksjonen etter at kvotene ble fjernet slik mange har fryktet. Kommisjonen har i denne prognosen nedjustert forventet produksjonsøkning til 1 prosentfra 2014 til 2015. Kommisjonen ser for seg en tilsvarende økning i 2016.

Melkepris til leverandør sank i andre halvdel av 2014. Prisnedgangen fikk en foreløpig stopp i februar, men fra april til mai gikk prisene ned med 2,6 prosent.Gjennomsnittsprisen for melk i mai var 30,48 EUR/100 kg. Dette er en prisnedgang på 19 prosentfra året før. Variasjonene i priser mellom medlemslandene i EU er stor. I de baltiske land er pris på melk til leverandør godt under 25 EUR / 100 kg. Økningen i melkeproduksjonen på verdensmarkedet er ventet å overstige etterspørselen framover. Dette vil ventelig bidra til å holde melkeprisen lav en tid framover.

Importrestriksjonene til Russland har bidratt til reduksjon i eksport av ost. EU leter etter andre markeder. En større andel av melkeproduksjonen foredles til smør og skummet melkepulver (SMP). Eksporten av SMP har økt med 17 prosentdet siste året. Bare 7 prosentav smørproduksjonen går til eksport. Likevel ventes en økning i produksjonen på 3 prosent.Forklaringen er økt etterspørsel i EU.

Kjøtt

Produksjonen av storfekjøtt i EU økte med 2,5 prosent fra 2013 til 2014. Økningen var særlig sterk i Polen, Irland og UK. Storfekjøttproduksjonen i første kvartal 2015 lå 4,8 prosent høyere enn året før. I 2015 er det ventet fortsatt økning på 1,4 prosent.

Etter Russland innførte importrestriksjoner har EU lykkes i å utvikle nye og utvide eksisterende markeder for storfekjøtt. I løpet av 2014 økte eksporten med 29 prosent, først og fremst til eksisterende og nye markeder i Asia. Første kvartal 2015 viser en merkbar økning i eksporten til Filipinene, som er et  nytt markedet, og til Norge.

Produksjonen av svinekjøtt og sau og geit er nå økende i EU etter flere år med reduksjon.

Mange har ventet redusert etterspørsel etter kjøtt på grunn av endrete forbruksmønstre og større oppmerksomhet om helse og miljøeffekter. I tillegg kunne en forvente redusert etterspørsel i en tid der flere medlemsland har hatt betydelige økonomiske utfordringer. Statistikken viser imidlertid at kjøttforbruket opprettholdes, men det etterspørres andre og billigere produkter. Europakommisjonen ser for seg at kjøttforbruket vil fortsette å øke i 2015 og 2016 og at dette i slutten av perioden vil ende nær rekordåret 2007.

Korn

Fjorårets kornproduksjon i EU endte 14 prosentover siste fem års gjennomsnittlig produksjon og eksporten lå 60 prosent over gjennomsnittlig eksport av korn fra EU. Produksjonen av oljevekster økte med 12 prosent fra året før.

De første prognosene for 2015/2016 estimerer at kornproduksjonen i EU ender på 307 millioner tonn, 6 prosent høyere enn siste fem års gjennomsnitt. Eksporten er også ventet å ligge på et høyt nivå. Korneksporten har særlig økt i Tyskland, Romania og Polen. Frankrike ligger stabilt på et høyt nivå.

Til toppen