Lanseringen av Elhub

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg holdt dette innlegget under lanseringen av Elhub hos Statnett i Nydalen 20. februar 2019.

Kjære alle sammen!

Tusen takk for invitasjonen til å være med på å markere at Elhub nå er i drift.

Fremtiden er elektrisk, sies det her oppe i Nydalen. Men fremtiden er utvilsomt også digital. Og da er det vel bare å slå fast at Elhub er fremtiden!

Med Elhub får vi én felles datahub for data fra alle strømmålere i Norge. Dette er en viktig del av moderniseringen av kraftbransjen i Norge.

I Norge har vi et fantastisk kraftsystem!

Da vi allerede for over 100 år siden klarte å omdanne bevegelsesenergien i fossefallene til elektrisk energi og overføre elektrisiteten til fabrikker, bedrifter og husholdninger la vi grunnlaget for utviklingen mot det velstandssamfunnet vi har i dag.

98 prosent av vår kraftproduksjon er fornybar. Og når kraftproduksjonen er fornybar, gir det også ren elektrisitet. Det gir et strålende utgangspunkt for å bygge et mer elektrisk samfunn.

Og her skjer det mye!

Norge har den høyeste andelen elbiler i verden. Elbiler og ladbare hybridbiler utgjør nå nesten halvparten av nybilsalget!

I fjordene våre går det helelektriske ferger og snart kommer batterihybride passasjerskip og helelektriske selvkjørende containerskip.

I tillegg kommer ny næringsvirksomhet, slik som store datasentre, hvor vi også kan ta i bruk den rene norske kraften. Dette er en global næring som vokser kraftig.

Et digitalisert kraftsystem vil legge til rette for at Norges naturgitte fortrinn kan utnyttes på en enda bedre måte!

Digitalisering er en megatrend som påvirker alle samfunnsområder: transport, helse, industrien - og hvordan vi produserer, overfører og bruker kraft. Og potensialet for digitale løsninger i kraftsystemet er stort!

Nå er ikke det å ta i bruk digitale løsninger noe nytt for norsk energisektor. Ikke minst var liberaliseringen av kraftmarkedet på tidlig nittitall helt avhengig av gode og stabile IT-løsninger for å lykkes. Jeg må berømme Statnett som har vært tidlig ute med IT-løsninger i driften av kraftsystemet.

Det som er nytt er den økende digitaliseringen som nå skjer samtidig i hele energisystemet. Droner brukes nå til vedlikehold, og det utvikles nye intelligente styringssystemer for kraftproduksjon og nett.

Ny teknologi og økende digitalisering gir muligheter for økt forsyningssikkerhet, mer effektiv energibruk og kostnadsbesparelser i kraftsektoren.

I stor grad handler denne utviklingen om å bruke de teknologiske nyvinningene til vår fordel. Norge har alltid ligger langt fremme i å ta i bruk ny teknologi i kraftsystemet.

Digitaliseringen av kraftsystemet har kommet helt inn i folks hjem med innføringen av smarte strømmålere – AMS.

Ved nyttår var de nye strømmålerne i drift over hele landet.

AMS vil ha store fordeler for kraftsystemet. Nettselskapene får tilgang til enorme mengder data om tilstanden i nettet. Dette gir grunnlag for bedre investeringsbeslutninger og en mer effektiv utnyttelse av det eksisterende nettet.

Nettselskaper som Ringerikskraft har vist at dette er mulig! De var først ute med installering av smarte målere og har allerede spart millioner av kroner på å utnytte de mulighetene AMS gir.

Og når kostnadene i nettet går ned, går også nettleien ned. Dette kommer vanlige husholdninger til gode!

De nye smarte strømmålerne har også vist at de kan være nyttige på helt andre måter. Målerne har allerede avverget flere husbranner ved at nettselskapene kan varsles om jordfeil hos kundene.

Elhub er endelig i drift. Dette markerer enda en viktig milepæl i digitaliseringen av det norske kraftmarkedet.

Det er ingen tvil om at veien hit har vært lang.

Men dette er et kjempeprosjekt. Elhub skal håndtere data fra over 3 millioner strømmålere. Vi snakker om flere titalls milliarder måledata på det meste.

Da er det viktig at alt fungerer som det skal!  Det er derfor godt å høre at Elhub, sammen med nettselskapene og kraftleverandørene, har hatt tilstrekkelig tid til feilsøking og uttesting.

Elhub skal effektivisere salg av strøm, avregning og leverandørskifter. Dette vil forenkle og forbedre strømmarkedet – og redusere kostnadene!

En felles datahub for måledata gjør også at kundene kan ta i bruk flere av de mulighetene den nye smarte strømmåleren gir. Et viktig eksempel er strømavtaler med timesprising, som vil gjøre det mulig å spare penger på å flytte forbruket til de timene prisene er lavere.

Nordmenn er blant de mest digitalt avanserte i verden. Jeg tror mange forbrukere nå er klare for at digitaliseringen blir enda mer merkbar også når det gjelder det som har med strømforbruk å gjøre.

Digitalisering legger til rette for et mer effektiv kraftmarked, men gir også økt behov for oppmerksomhet på personvern og IKT-sikkerhet.

Dette er en problemstilling som gjelder på tvers av sektorer og ikke i kraftsektoren spesielt. En økt grad av digitalisering, robotisering og automatisering åpner for mer effektive og smartere løsninger i store deler av samfunnet. For å utnytte mulighetene og samtidig forhindre brudd på personvern og IKT-sikkerhet er kontinuerlig kompetansebygging avgjørende.

Jeg vet at dette tas alvorlig, i Statnett og i hele energibransjen.

Mye er i endring for alle oss som arbeider med energi. Samtidig skal vi holde fast ved det grunnleggende. Vi har et svært godt utgangspunkt for å bygge et mer elektrisk samfunn i Norge.

Vi har et effektivt og velfungerende kraftsystem, med god forsyningssikkerhet og lave utslipp.

Og med digitale og smarte løsninger blir dette fantastiske systemet enda bedre.

En effektiv og moderne kraftbransje kommer alle til gode! Vi får mer ut av de fornybare ressursene våre, kostnadene går ned og norsk konkurranseevne styrkes.

Jeg håper at både Statnett, kraftleverandører, nettselskaper og hele energibransjen vil gripe mulighetene Elhub og et digitalisert kraftsystem gir.

Jeg vil med dette si gratulerer til Statnett og de som har jobbet med Elhubprosjektet.

Takk for oppmerksomheten!