Historisk arkiv

Markering av stemmerettsjubileet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Det er nå mulig å søke om midler for å markere hundreårsjubileet for innføring av allmenn stemmerett. BLD ønsker å støtte aktiviteter og arrangementer i jubileumsåret 2013.

Det er nå mulig å søke om midler for å markere hundreårsjubileet for innføring av allmenn stemmerett. BLD ønsker å støtte aktiviteter og arrangementer i jubileumsåret 2013. 

Vi ønsker å feire at allmenn stemmerett ble innført i 1913, og da spesielt allmenn stemmerett for kvinner.

Tilskuddsmidlene er først og fremst rettet inn mot frivillige organisasjoner på kjønnslikestillingsfeltet, men også institusjoner og stiftelser kan søke. Det er mulig å søke støtte til konkrete tiltak, aktiviteter og arrangementer i Stemmerettsjubileet.

Søknadsfrist er 15. april 2012. 

Tildelingskriterier

• Lokale tiltak og arrangementer: Midlene er tenkt brukt spesielt på lokale arrangementer og tiltak.

• Demokratiske fellesverdier: Jubileet skal samle seg om sentrale fellesverdier i vårt demokrati: stemmerett, likestilling, deltakelse og representasjon.

• Jubileet tar utgangspunkt i en historisk hendelse, men skal engasjere i samtid og framtid.

• Det er avgjørende at tiltak og arrangementer er åpen og inkluderende for alle.

• Stemmerettskomiteen legger opp til fire større nasjonale og sektorovergripende arrangementer: Feiring og åpning den 8. mars, Stemmerettsuka 11.-20. juni, Stemmerettskampanjen ca. 1.-10. september og den internasjonale kvinne- og likestillingskonferansen 14.-15. november. Prosjekter som knytter an til og som støtter opp om disse arrangementene, vil bli prioritert.

• Tilskuddet skal i utgangspunktet benyttes i tildelingsåret. Tilskudd til aktiviteter og arrangementer som ikke er påbegynt i tildelingsåret, skal returneres. Midlene gis som en årlig bevilgning i 2012. Departementet har som intensjon å utlyse tilskuddsmidler også i 2013. Dette forutsetter tilslutning fra Stortinget. 

• Tilskuddet gis etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i de ovenstående kriterier.

Les mer om utlysningen av tilskuddsmidler og hvordan søke