Syv millioner til sikkerhet og beredskap i nordområdene

For å styrke samarbeidet om beredskap i nordområdene, har Utenriksdepartementet besluttet å tildele syv millioner kroner til et forskningsprosjekt om maritim beredskap i nordområdene.

- Som arktisk kyststat skal Norge være en pådriver for miljøvernberedskap og sjøsikkerhet i nord. Vi ser at aktiviteten i nordområdene øker. Det stiller økte krav til miljøovervåkning, redningstjenester og beredskap. I områder med røffe værforhold, begrenset infrastruktur og store avstander, er det svært viktig med effektivt og godt koordinert samarbeid over landegrensene, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Prosjektet, som har fått navnet Marpart (Maritim beredskap og flernasjonalt partnerskap i nordområdene), skal bidra til å styrke organiseringen av beredskapen i nord og skape tettere nettverk mellom de viktigste beredskapsinstitusjonene og forskningsmiljøene på fagfeltet. Marpart vil blant annet se nærmere på koblingene mellom offentlig forvaltning, militære ressurser og kommersielle aktører, og hvordan man kan sikre mest mulig effektiv koordinering av felles operasjoner på tvers av landegrensene.

Det treårige prosjektet ledes av Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. I tillegg deltar forskere fra universitetene i Grønland, Island, Arkhangelsk, Murmansk, Tromsø, Universitetssenteret på Svalbard samt Forsvarets høgskole og Politihøgskolen. Midlene kommer fra Utenriksdepartementets tilskuddsordning Barents 2020. I tillegg bidrar Nordland fylkeskommune med 3 millioner kroner.

Marpart er et av flere prosjekter Utenriksdepartementet støtter for å styrke beredskapen i nordområdene. Blant prosjektene med relevans og koblinger til Marpart er Sarinor-prosjektet ledet av Maritimt Forum Nord, Ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene (RKSN) i Porsanger kommune, og bachelorstudiet i internasjonal beredskap ved Norges Brannskole og høgskolene i Harstad og Narvik.  

Til toppen