Mattilsynet rapporterer tilsyn med dyrevelferd 2016

Dyrevelferd er et av Mattilsynets viktigste arbeidsområder og er høyt prioritert. Mattilsynet har i dag publisert en rapport om tilsynet med dyrevelferd i 2016.

Av 9439 dyrehold som hadde tilsyn i hele landet i 2016, ble det funnet alvorlig vanskjøtsel i 42 (0,44 prosent).

Mattilsynet mottok 9381 bekymringsmeldinger, noe som er en økning på 10 prosent fra året før.

Mattilsynet har tett samarbeid med politiet i regionene Midt og Sør og Vest i saker som gjelder dyrekrim.

Mattilsynet samarbeider også med andre myndigheter og næringen om et målrettet, forebyggende arbeid for å unngå at alvorlige dyrevernsaker skal oppstå.

2016 ble historisk da høyesterett for første gang avsa to dommer for kriminalitet mot dyr etter den nye dyrevelferdsloven fra 2010. Straffene i begge sakene ble betydelig strengere enn det som har vært praksis i lignende saker. Straffene er likevel langt unna lovens strengeste på tre år, selv om dyr i begge straffesakene var blitt utsatt for svært alvorlig lidelse.

Mattilsynets årsrapport 2016
Til toppen