Mattilsynets internrevisjon innfrir EØS-kravene

ESA har gjennomført en inspeksjon av Mattilsynets internkontroll knyttet til oppfølging av EØS-regelverket for kontroll av mat og fôr, dyrehelse og dyrevelferd (Regulation (EC) No 882/2004).

Etter en inspeksjon i Norge i oktober 2017 konkluderer EØS-tilsynet, ESA, med at Mattilsynets internrevisjon innfrir EØS-kravene. Som en del av EØS-reglene om mattrygghet skal Mattilsynet ha på plass internkontroll som uavhengig og systematisk går gjennom tilsynets interne rutiner for oppfølging av regelverket.

ESAs inspeksjon viser at den nasjonale internrevisjonen i Norge er tuftet på pålitelige, risikobaserte og uavhengige prosesser. Mattilsynet har innført tiltak for å sikre tilstrekkelig åpenhet og oppfølging av revisjonsfunn. Mattilsynet har også prosedyrer for hvordan internrevisjonen sørger for etterlevelse av planlagte tiltak.

Det er imidlertid ikke en del av Mattilsynets interne revisjon å kontrollere faktisk gjennomføring og hensiktsmessig måloppnåelse. Revisjonsprosessen evalueres ikke systematisk, og dermed kan tilsynet miste muligheten til å fange opp forbedringsmuligheter for den interne revisjonsprosessen.

Mattilsynet har tatt ESAs anmerkninger til etterretning og har levert en handlingsplan som følger opp ESAs anbefalinger. Planen ligger ved den endelige rapporten fra ESA og blir nå vurdert av ESA.

Til toppen