Med fokus på EUs miljøpolitikk

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Norge har et nært og forpliktende samarbeid med EU på miljøområdet. Framover blir det Ulla Heggs jobb å være tett på utviklingen i Brussel.

– De siste par tiårene har det vært stor utvikling i miljøpolitikken i EU, sier Ulla Hegg, ny miljøfagråd ved Den norske EU-delegasjonen. Foto: Stian Mathisen

Norge har et nært og forpliktende samarbeid med EU på miljøområdet. Framover blir det Ulla Heggs jobb å være tett på utviklingen i Brussel.

Som ny fagråd for miljø ved Den norske EU-delegasjonen i Brussel er det Ulla Heggs oppgave å holde seg oppdatert på hva som skjer på miljøfeltet i EU.

– De siste par tiårene har det vært stor utvikling i miljøpolitikken i EU. Det meste av EUs miljøpolitikk og miljøregler er EØS-relevant, og har blitt gjennomført i norsk rett og praksis, sier Hegg.

Hegg er utsendt av Miljøverndepartementet, hvor hun er ansatt ved internasjonal avdeling. De fire siste årene har jobbet i stabsenheten med oppgaver knyttet til ministerens taler og program. Tidligere har hun jobbet på henholdsvis Statsministerens kontor og i Utenriksdepartementet.

Medvirker i beslutningsprosessen
En viktig del av Heggs jobb i Brussel er å rapportere til Miljøverndepartementet om politikkutviklingen i EU, spesielt med tanke på norsk påvirkning.

– Det er viktig for Norge at EU utvikler regler som ivaretar norske interesser på områder der regelverket skal inn i EØS-avtalen. Som mottaker av forurensing utenfra har Norge også en generell interesse i at EU- landene fører en så god miljøpolitikk som mulig, sier Hegg.

Det er en stor bredde i miljø- og klimapolitikken, noe som gjenspeiles i at det i noen år nå har vært to miljøråder ved den norske EU-delegasjonen.

– Miljøvernforvaltningen deltar i opp til 100 ekspertgrupper og komiteer i Europakommisjonen. Det virker som om det omtrent daglig er representanter fra forvaltningen på møter i Brussel, sier Hegg.

Den miljøpolitiske rollen som EU spiller i global sammenheng er dessuten viktig for Norge.

– Norge har tett kontakt med EU i klimaforhandlingene. EU ønsker, i likhet med Norge, å være en internasjonal pådriver for å sikre natur og arter, og å jobbe for et giftfritt miljø, sier Hegg.

Går mot en travel miljøhøst
Finanskrisen står i fokus i Europa, og miljøpolitikken prøver å finne sin plass i visjonen om en europeisk grønn økonomi i vekst.

– Hovedfokuset i EU ligger nå på å styrke og forenkle eksisterende regler, og på å sikre at det som allerede er vedtatt blir fulgt opp. Da passer det bra at Norge, gjennom EØS-midlene, gir støtte til konkrete klima- og miljøtiltak i EU-land som trenger kompetanse og ressurser til å iverksette miljøpolitikken, sier Hegg.

Selv om det er krisetider står EU langt fra stille. I høst kommer et nytt miljøhandlingsprogram som vil legge føringer for politikkutviklingen på miljøfeltet frem til 2020. Det er ventet at arbeidet med et giftfritt miljø vil bli løftet frem her, noe også Norge har gått inn for.

– Norge har over tid jobbet målrettet for å påvirke EUs regelverk for håndtering av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Den siste uken i september gikk EU ut med et nytt forbud mot fem kvikksølvforbindelser som brukes i spesielle plastprodukter. Dette var blant annet takket være Norge, som foreslo forbudet, og drev frem saken, sier Hegg.

En ny melding om EUs vannpolitikk ventes også snart. Norge har en tilsvarende forvaltningsmodell for vannressurser som EU–landene, hvor det tas utgangspunkt i at vassdrag skal forvaltes på tvers av administrative grenser og sektorinteresser.

– Dette er et eksempel på hvordan miljøpolitikken ofte bærer preg av sektorovergripende tilnærminger og prosesser, som krever en omfattende og løpende oppfølging fra norsk side, sier Hegg.

I 2013 har EU dessuten varslet en gjennomgang av lovverket innenfor luftforurensing.

Informasjonen går to veier
Hegg påpeker at Norge har mye erfaring å dele på miljøområdet.

– Vi bidrar gjerne også på områder som faller utenfor EØS-avtalen, slik som naturmangfold og deler av havmiljøarbeidet. Selv på et område som naturvern, som har et mer nasjonalt fokus, har vi utbytte av kontakter med EU, sier Hegg.

Samtidig er det også viktig å ha et blikk for ting som vi kan lære av andre.

– Det er et internasjonalt fokus på grønn økonomi nå. I en tid hvor det meste handler om økonomi og sysselsetting, gjør miljøsiden i EU en viktig jobb for å øke forståelsen av hvordan miljø bidrar til vekst og velferd, sier Hegg.

Til toppen