Melding om informasjonsforvaltning

Kommisjonen publiserte 20. juli en melding om "Oversikt over informasjonsforvaltning" innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet. Justisråd Dag Egil Adamsen rapporterer om innholdet.

Meldingen inneholder en oversikt over de informasjonsutvekslingssystemer og –mekanismer som finnes innenfor justis- og innenriksfeltet i EU. I tillegg listes det opp hvilke forslag Kommisjonen har kommet med og vil framlegge som oppfølging av Stockholm-programmet på dette området. I kapittel 3 gis det en analyse av operative instrumenter, instrumenter som er under gjennomføring eller vurderes. Kapittel 4 inneholder prinsipper for den videre policy-utviklingen på området, mens kapittel 5 meget kort angir hvordan Kommisjonen har tenkt å jobbe videre med temaet. Til slutt er det et vedlegg med statistikk og eksempler fra flere av de bestående systemene.

Kommisjonen framhever i kap. 4 at framtidige forslag og evaluering av bestående instrumenter skal skje på grunnlag av følgende prinsipper; sikre fundamentale rettigheter og da særlig retten til privatliv og personvern, nødvendighet, subsidaritet, nøyaktig risiko management. I tillegg vil man legge følgende prosess -orienterte prinsipper til grunn; kostnadseffektivitet, ”bottom-up” policy design, klar fordeling av ansvar, evaluering og ”sunset” klausuler.

Det må antas at dette er den ”stock-taking” øvelsen som Malmström snakket om at skulle gjennomføres først, før Kommisjonen vil komme med ytterligere legislative forslag om informasjonsutveksling.

Meldingen fra Kommisjonen kan du lese her.
 

Til toppen