Menneskehandel og migrasjonsrelatert prostitusjon

For niende år på rad markerte Osloregionenes europakontor den internasjonale kvinnedagen 8. mars i Brussel. I år valgte man å fokusere på menneskehandel og migrasjonsrelatert prostitusjon.

Med seminaret ønsket regionkontoret  å sette fokus på et forhold som i overveiende grad rammer kvinner og til å presentere norske løsninger for et europeisk publikum. Menneskehandel og migrasjonsrelatert prostitusjon er vanskelige temaer å håndetere siden metodene overgriperne benytter, stadig er i endring. Det  var en av konklusjonene som ble trukket på seminaret.

Seminaret hadde innlegg fra ProSenteret i Oslo ved Bjørg Norli, Linda Eriksson Baca fra International Organisation for Migration (IMO) og Gert Bogers fra Generaldirektoratet for innenrikssaker i Europakommisjonen.

Norli presenterte ProSenterets strategier for å håndtere situasjonen rundt ofrene for kvinnehandel i Oslo til deltagerne fra flere internasjonale organisasjoner, blant annet fra FNs informasjonsbyrå UNRIC, European Women`s Lobby og EFTA-sekretariatet i Brussel.

Bogers la frem Europakommisjonens strategier og handlingsplaner for å motarbeide menneskehandel. Du kan lese om Europakommisjonens arbeid mot menneskehandel her. Et rettslig grunnlag for innsatsen kom på plass i april 2011 – direktivet om forebygging og bekjempelse av menneskehandel (2011/36/EU). Direktivet sikter mot å harmonisere medlemslandenes regler for straffeforfølging av overgripere og få på plass effektive beskyttelsesprogram for ofrene.  

De siste fem årene har ProSenteret hjulpet over 380 ofre ut av menneskehandel i Norge. Ønsker du å lese mer om senterets arbeid, kan du lese mer her.

Til toppen