Menns rolle på agendaen i Europa

Av Anette Alexandra Dey Reinertsen, EU-delegasjonen

For første gang har man undersøkt hvordan menn i Europa har det i forhold til likestilling. – Uten å se på menns rolle kommer man ikke videre i likestillingsarbeidet, sier forsker Øystein Gullvåg Holter.

Seksjonsleder i DG Justis, Daniela Bankier og kjønnsforsker Øystein Gullvåg Holter. Foto: Anette Alexandra Dey Reinertsen

For første gang har man undersøkt hvordan menn i Europa har det i forhold til likestilling. – Uten å se på menns rolle kommer man ikke videre i likestillingsarbeidet, sier forsker Øystein Gullvåg Holter.

Kjønnene er ennå ikke likestilte i Europa selv om likestillingsarbeidet har foregått i flere tiår. Rapporten «Role of Men in Gender Equality» som Europakommisjonen la frem denne måneden har sett på hvordan menn i Europa har det etter lang tid med fokus på kvinnenes rolle. Dette er den første europeiske studien som systematisk har undersøkt menns roller i EUs 27 medlemsland samt EFTA-landene Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.

Presenterte funn i Brussel
- Uten å se på menns roller i arbeidsliv, omsorg, helse og utdanning kommer man ikke videre med likestillingsarbeidet. Det er viktig å se begge kjønn i forhold til likestilling og på relasjoner dem imellom. Den enes situasjon påvirker jo den andres, for eksempel i ekteskap eller samliv, sier forsker Øystein Gullvåg Holter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Han har deltatt i prosjektets ekspertgruppe, og presenterte sine funn på en konferanse om menn og likestilling i Brussel i midten av semptember.

Konferansen er en integrert del av Europakommisjonens likestillingsarbeid. Studien som ble presentert under konferansen er finansiert under PROGRESS-programmet som Norge deltar i.

Forskjeller mellom nord og sør
Gullvåg Holter har undersøkt områdene familie og omsorg, sammen med den franske forskeren Sophia Belghiti-Mahut.

- Resultatene gir et rikt, interessant og delvis dramatisk bilde av variasjon og sosial endring i Europa. Vi ser tegn til en splittelse mellom et ganske likestilt nordvest og et kjønnstradisjonelt sørøst. Menns andel av omsorg og husarbeid er mye større i nordvest enn i sørvest og den er økende, mens den står stille eller til og med går tilbake i sørøst. Dette er neppe en heldig utvikling. Vi finner dessuten en «jungel» av ulike og delvis motstridende familiereguleringer og reformer på nasjonalt og lokalt nivå. Derfor drøfter vi muligheter for å få på plass en mer ensartet og likestilt arbeid- og omsorgskontrakt i Europa, forklarer Gullvåg Holter.

Viktig med norsk deltakelse
Leder for konferansen om menn og likestilling, Daniela Bankier, Leder for likestillingsarbeidet i Geberaldirektoratet for justis, grunleggende rettigheter og EU-borgerskap, understreker at norsk deltakelse i dette prosjektet har vært svært viktig. Hun håper at rapporten vil føre til konkrete tiltak i EUs politikkutvikling på dette området.

- Norge har kommet langt i likestillingsarbeidet og er et foregangsland. Derfor vil vi gjerne høre mer om deres erfaringer i dette prosjektet, for deretter å se på mulige konkrete tiltak. Vi vil se nærmere på alle anbefalinger i denne rapporten, understreker Daniela Bankier.

I dag har utviklingen endret det vanlige bildet av et tradisjonelt Europa med en norsk eller nordisk modell som unntak. Det som var en nordisk modell for fem år siden, er i ferd med å bli en europeisk modell. Det ser man blant annet når det gjelder foreldrepermisjon. Tolv land har innført to uker eller mer forbeholdt fedre, og fire av dem har fire uker eller mer. Tilsvarende ordninger diskuteres eller prøves ut i andre land.

- Det er ikke bare slik at Europa kan lære av dem som har kommet lengst i denne utviklingen, inkludert Norge, det er også svært lærerikt for norsk forskning, understreker Gullvåg Holter.

Maskulin krise
Et viktig EU-mål er å øke kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet. Å øke menns andel av omsorg og ubetalt arbeid i hjemmet kan være et middel for å nå dette målet. Samtidig er det klare behov som gjelder spesielt for menns situasjon.

Konferansen tok også opp at det er et konkret mål å arbeide for å redusere sjansen for vold utført av menn og økt fokus på bedring av menns helse. Man må også se på tiltak i forhold til grupper av gutter og menn som faller ut av utdanning og arbeidsmarkedet.

- Vi opplever en strukturell og økonomisk krise, særlig i sør. Dette kan bli til en maskulin krise og skape en uheldig utvikling med mindre EU utvikler en god politikk for å møte dette, som omfatter ikke bare «likestilling i middelklassen» men også tiltak for andre samfunnslag. Mange av problemene, for eksempel arbeidsløshet, rammer både kvinner og menn. Samtidig er det klart at noen faktorer, for eksempel langvarig arbeidsløshet hos en stor del av unge menn, er sterkt assosiert med problemer, sier Gullvåg Holter.

Han påpeker at en krise er også er en mulighet. Det tradisjonelle bildet av arbeidsløse menn er negativt for likestilling. Men det finnes andre muligheter også i dette bildet, for eksempel at mannen tar større ansvar i husholdningen. Samtidig er det klart at det å velge en mer omsorgspreget rolle, og det å bli dyttet ut i den, er to forskjellige ting.

Behov for felles politikk
- Situasjonen er meget ujevn i Europa. Uansett er det viktig at tiltak for likestilling utvikles på en tydelig og rettferdig måte som stiller kvinner og menn likt. Dermed øker sjansen for at menn tar opp de nye mulighetene som ligger i likestillingsutviklingen, i stedet for å gå i forsvar og angripe den.

Rapporten med endelige konklusjoner vil foreligge innen årsskiftet. De vil antakelig omfatte forslag om en mer felles europeisk politikkutvikling og mer kunnskapsutvikling knyttet til likestilling. Dette må samtidig utformes på en fleksibel måte slik at landene støtter opp

- Vi håper at kommisjonen vil følge opp denne rapporten. Prosjektet viser et stort behov for mer forskning. Alle hovedområdene som prosjektet tar opp, er viktige – arbeid, omsorg, helse og vold. Men det viktigste nye er å se dem i sammenheng og i lys av likestillingsutvikling, avslutter Øystein Gullvåg Holter.

Til toppen