Mer effektiv kriminalomsorg

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Mer ressurser skal gå til selve straffegjennomføringen og mindre til ledelse og administrasjon. Dette er et ledd i regjeringens arbeid for avbyråkratisering og forenkling, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Regjeringen foreslår å gjøre det mulig å omorganisere kriminalomsorgen fra tre til to forvaltningsnivå uten regioner. Forslaget vil bidra til en mer effektiv kriminalomsorg. Organiseringen skal i hovedsak baseres på fylkesgrensene blant annet for å sikre harmoni med organiseringen i politiet, helsevesenet, NAV og lignende.

– Omorganiseringen bidrar til å styrke lokalt nivå og legge til rette for en helhetlig straffegjennomføring med den domfelte i sentrum. Det vil gjøre det lettere å nå målet om en sømløs tilbakeføring til samfunnet etter endt soning, fremholder Anders Anundsen.

Det foreslås at fengsel og friomsorgskontor slås sammen og får felles ledelse og administrasjon. Det skal etableres 11 lokale enheter og tre enheter med særskilt ansvar for forvaring, kvinner og utlendinger.

Kriminalomsorgsdirektoratet blir klageinstans i den nye organisasjonsmodellen og skal ha en direkte og tydelig styringslinje til lokalt nivå. Ny organisering gir mer lik behandling, en bedre sammenheng i straffesakskjeden og en effektiv ressursutnyttelse.

Prop. 105 (2015-2016)