Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mer fravær på 10. trinn enn i videregående

Nesten 9 000 av 10-klassingene har mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår. – Det er alvorlig at så mange elever er borte fra skolen i tre uker eller mer. Skolene har et klart ansvar for å følge opp elever som ikke møter på skolen. Vi må diskutere om skolene bør ha plikt til å gjøre mer når fraværet til en elev blir for høyt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

For første gang har vi fraværsstatistikk for 10. trinn i grunnskolen. Statistikken viser at en elev på 10. trinn normalt har seks dager og fem timer fravær. Det betyr at dagsfraværet på 10. trinn er høyere enn på VG1, mens timefraværet er noe lavere. Fraværet på 10. trinn har vært stabile de siste fire årene, og tallene er like for gutter og jenter.

De fleste elevene (85 prosent) har mindre enn 15 dager fravær. 15 prosent av elevene er mer enn 15 dager borte.

– De aller fleste elevene er på skolen. Men det er alvorlig at så mange er mye borte. Dette er barn som både har rett og plikt til å delta i opplæringen, og som trenger undervisningen for å få kunnskap de trenger til videre skolegang eller arbeid. Når elever har mye fravær kan det være et tegn på at noe er galt. Skolene må følge opp disse elevene, sier Sanner.

Skolene må følge opp fravær

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder som skal sikre at skolene følger opp udokumentert fravær. Den inneholder konkrete prosedyrer for hva skolene bør gjøre når elever ikke møter på skolen.

– Jeg vil be direktoratet oppdatere dagens veileder, og utarbeide tydelige rutiner for hvordan skolene bør følge opp elever med stort fravær. Jeg vil også ha mer informasjon om hvordan skolene følger opp fraværet, og mer kunnskap om årsakene til at noen barn har svært høyt fravær, sier Sanner.

Andelen elever med mer enn 15 dager varierer mye mellom fylkene, fra 10,1 prosent i Sogn og Fjordane og 11,8 prosent i Oppland, til hele 18,2 prosent i Hordaland og 22,9 prosent i Finnmark. 

– Forskjellene mellom fylkene er oppsiktsvekkende store. Vi trenger mer kunnskap om hva som kan forklare de store variasjonene, og hvordan elevene følges opp i de fylkene som har henholdsvis høyt og lavt fravær, sier Sanner

Forskningen viser at fravær må tas tak i så tidlig som mulig. Elever som har høyt fravær i grunnskolen fortsetter å ha høyt fravær i videregående opplæring.

Mange årsaker til fravær

Det kan være mange årsaker til at elevene ikke møter på skolen. Det kan handle om sykdom, trivsel eller vanskelig hjemmesituasjon. Fravær i grunnskolen kan også skyldes at foresatte av ulike grunner tar elevene ut av skolen. 

– Mobbing er trolig en viktig årsak til fravær hos noen elever. Vi har nye mobberegler som gjør at alle som jobber i skolen har plikt til å gripe inn om de ser eller mistenker at en elev blir mobbet eller holdt utenfor. Fravær kan også handle om manglende mestring. Vi har innført en plikt til intensiv opplæring på 1.-4. klasse slik at elevene ikke blir hengende etter. Vi jobber også med å fornye fagene i skolen, slik at skolehverdagen skal oppleves relevant og motiverende. Flere fag skal bli mer praktiske og utforskende, sier Sanner.

Enkelte elever trenger hjelp fra flere tjenester enn skolen for å mestre hverdagen. Regjeringen har endret opplæringsloven slik at skolen nå har plikt til å samarbeide med relevante kommunale tjenester om oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker.

– Vi må bygge et sterkere lag rundt eleven, slik at de både har gode lærere og andre som kan bidra til at elevene mestrer hverdagen og skoledagen. Ulike faginstanser må samordne seg, slik at barna får den hjelpen de trenger, sier Sanner.

Les mer om fraværet i 10. trinn i statistikken fra Utdanningsdirektoratet.

 

Fraværsdager 10. klasse, fordelt på antall dager. Hele landet, 2017-18.

Dager

Antall elever

Prosentandel

0-5

29272

48,9

5-10

14445

24,1

10-15

7414

12,4

15-30

6304

10,5

>30

2421

4,0

 

59856

 

 

 

Fraværsdager 10. klasse. Antall elever og prosentandel. Fylker, 2017-18

 

0-15 dager –

Antall elever

>15 dager

Antall elever

0-15 dager

Prosent

>15 dager Prosent

Akershus

6626

1070

86,1

13,9

Aust-Agder

1139

204

84,8

15,2

Buskerud

2783

437

86,4

13,6

Finnmark

748

222

77,1

22,9

Hedmark

1833

316

85,3

14,7

Hordaland

4893

1086

81,8

18,2

Møre og Romsdal

2800

403

87,4

12,6

Nordland

2393

452

84,1

15,9

Oppland

1958

262

88,2

11,8

Oslo

4644

952

83,0

17,0

Rogaland

5022

689

87,9

12,1

Sogn og Fjordane

1138

128

89,9

10,1

Telemark

1721

243

87,6

12,4

Troms Romsa

1553

330

82,5

17,5

Trøndelag

4459

724

86,0

14,0

Vest-Agder

1935

283

87,2

12,8

Vestfold

2404

404

85,6

14,4

Østfold

3038

514

85,5

14,5

Nasjonalt

51086

8719

85,4

14,6

 

Til toppen