Mer makt til kommunene

Til tross for flere gode Nationen-artikler om økt kommunalt selvstyre, ser det ut til at Bondelaget og Naturvernforbundet har misforstått noe av innholdet i forslaget.

I avisen 13. mars hevder de to organisasjonene at regjeringens forslag om mer kommunalt selvstyre vil utarme jordvernet. Det er ikke riktig.

Først og fremst kan det være greit å ha på minnet at jordeiere og kommuner har tatt vare på god matjord i lang tid før vi fikk statlige reguleringer. God matjord gir godt jordbruk, noe både bønder og kommuner er opptatt av.

Jeg har tillit til at lokalpolitikere og innbyggere, som kjenner kommunene og lokalsamfunnet best, også tar kloke og langsiktige beslutninger om hvordan de skal forvalte både lokalmiljø og matjord. Det er oppsiktsvekkende at ikke bondelaget har den samme tilliten.

Regjeringen ønsker å styrke det lokale selvstyret, og forslaget er todelt: Kommunene skal kunne gå til sak mot staten hvis de mener en statlig avgjørelse ikke er gyldig. I tillegg forslås det at statlige klageinstanser skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved behandlingen av klager.

Muligheten til å gå til sak sikrer kommunene rettigheter. De kan da få en uavhengig domsavgjørelse hvis de mener staten tolker loven feil. Det vil ikke lenger være slik at hvis kommune og stat er uenige så får staten automatisk rett.

Men domstolene skal kun undersøke om avgjørelsen er i tråd med loven. Forslaget påvirker dermed ikke statlige myndigheters mulighet til å ivareta nasjonale hensyn og politikk.

Den andre delen av forslaget tar for seg at man skal legge mer vekt på det kommunale selvstyret enn tidligere. I forarbeidene til bestemmelsen er jordvern trukket frem som et særlig tungtveiende nasjonalt hensyn.

Hensynet til jordvern skal derfor veie svært tungt både når kommunene lager planer og når myndighetene vurderer disse.

Forslaget innebærer derfor ingen inngripen i statlige myndigheters mulighet til å ivareta nasjonale hensyn på jordvernområdet.

Forslaget styrker derimot det kommunale selvstyret ved at staten blir kikket i kortene av domstolene, og at kommunene dermed har mulighet til å vinne frem dersom de mener statens avgjørelse er i strid med loven.

Regjeringen tar flere grep for å sikre vekst og verdiskapning i hele landet. Økte bevilgninger til samferdsel og styrking av kommuneøkonomien er viktig. Men det er også viktig å flytte makt og ansvar til lokaldemokratiet, nettopp fordi at vi skal ha levende lokalsamfunn i hele landet. Sånn trygger vi fremtidens velferd og skaper et samfunn med muligheter for alle. 

Til toppen