Mer samarbeid om sosialt entreprenørskap

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En tverrdepartemental arbeidsgruppe har levert en rapport som blant annet foreslår å kartlegge samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og sosiale entreprenører, og vurdere behovet for å videreutvikle samarbeidet.

Nye finansieringsformer

Arbeidsgruppen tar opp spørsmålet om utprøving av nye finansieringsformer for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, og viser til at et pilotprosjekt om velferdsobligasjoner starter i 2018. Pilotprosjektet skal teste ut velferdsobligasjoner som modell for utvikling og finansiering av nye tiltak for å forebygge tilbakefall til kriminalitet. Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektorartet er gitt i oppdrag å gjennomføre pilotprosjektet på nasjonalt nivå. 

Sosialt entreprenørskap i nordiske land

Arbeidsgruppen har sett på forslag fra Nordisk Ministerråd om nordiske lands innsats for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, og med bakgrunn i dette vurdert hvordan satsingen i Norge kan videreutvikles.

Rapporten gjennomgår utfordringer som aktører i feltet har tatt opp i møter og utredninger, aktuelle virkemidler og tiltak i offentlig regi, og gir et felles grunnlag for videre samarbeid mellom departementene og sosiale entreprenører på området. 

Kontaktgruppe med relevante departementer

Det er mange og ulike typer aktører som gjør et stort arbeid for å tilrettelegge for sosialt entreprenørskap i Norge, og videreutvikling av innsatsen på området bør skje i et bredt samarbeid mellom offentlig myndigheter og disse aktørene.

Den tverrdepartementale arbeidsgruppen videreføres som en kontaktgruppe for departementer som har virkemidler av relevans for sosialt entreprenørskap.

Rapporten

Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.