Miljø, helse og unge i fokus i regionenes uke

Av Olav Sem Berg, Line Håland Aaltvedt og Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Utslippsfrie kjøretøy, ledighet blant unge og folkehelse var blant temaene da norske regioner, byer og kommuner deltok under den ellevte utgaven av regionenes uke – Open Days – i Brussel.

Fylkesordfører Anette Solli og varaordfører Boye Bjerkholt viser fram hydrogenbilen Skedsmo kommune kjørte til Brussel. Foto: Stian Mathisen

Utslippsfrie kjøretøy, ledighet blant unge og folkehelse var blant temaene da norske regioner, byer og kommuner deltok under den ellevte utgaven av regionenes uke – Open Days – i Brussel. Hensikten var å utveksle erfaringer og finne regionale samarbeidspartnere.

Open Days er et årlig firedagersarrangement som samler rundt 6000 deltakere fra hele Europa. Regioner og byer presenterer sine evner til å skape vekst og arbeidsplasser, gjennomføre EUs regionalpolitikk og synliggjør viktigheten av det lokale og regionale nivået i godt europeisk styresett.

Kjørte utslippsfritt til Brussel
Et av de mest konkrete norske bidragene stod Skedsmo kommune for. Varaordfører Boye Bjerkholt var blant passasjerene da kommunens hydrogenbil kjørte hele veien til Brussel for å rette fokus mot bruk av utslippsfrie kjøretøy.

Bilen er kjøpt med støtte fra prosjektet Next Move, som er del av EUs regionale samarbeidsprogram Interreg, hvor Norge deltar gjennom EØS-avtalen. Next Move legger til rette for et større interregionalt samarbeid for bruk av utslippsfrie kjøretøy.

Ledende på utslippsfrie kjøretøy
Sammen med blant annet fylkesordfører Anette Solli i Akershus fylkeskommune, deltok Boye Bjerkholt på seminaret «European Regions and Cities empowering electromobility», hvor Skedsmo viste fram hydrogenbilen for representanter fra regioner over hele Europa, blant andre Tyskland, Belgia, Sverige, Italia og Skottland.

– Vi fikk vist at vi er en internasjonalt ledende region når det gjelder å satse på utslippsfrie kjøretøy, sier Anette Solli.

Solveig Schytz fra Akershus fylkeskommune var blant innlederne på seminaret om elektromobilitet. Foto: Stian Mathisen
Solveig Schytz fra Akershus fylkeskommune var blant innlederne på seminaret om elektromobilitet. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Leder Solveig Schytz (bildet) i hovedutvalget for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune fortalte om økningen i salg av elektriske kjøretøy i Norge, hvilke grep myndighetene tar for å legge til rette for bruk av elektriske kjøretøy og om Akershus fylkeskommunes arbeid for å øke bruken av elektriske kjøretøy.

Regionale tiltak mot ungdomsledighet
Konferansen «Making the connections: youth employment and industrial transformation» ble arrangert på Norway House tirsdag 8. oktober. Fokuset var rettet mot regionale tiltak for å takle arbeidsledighet blant unge i Europa.

Blant innlederne var Elin Marie Altø fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, samt representanter fra regionene Hertfordshire og Merseyside i Storbritannia, Warminsko-Mazurskie i Polen, og Castilla y León i Spania. 

– Det er viktig å samarbeide om arbeidsformidlingstiltak på regional basis, slik at vi kan få flere i arbeid i distriktene og demme opp for problemene med fraflytting. Små kommuner har ofte ikke stor nok kapasitet til å gjøre dette hver for seg, sa Altø.

Jobb = Q + WE + S x C
Dr. Paul Redmond fra Liverpool universitet og representant for Merseyside-regionen, la vekt på at finanskrise og globalisering har totalt endret mulighetene for unge arbeidssøkere i Europa. Han presenterte et regnestykke som oppsummerer de faktorene han mener er nødvendige for at unge skal lykkes i dagens tøffe arbeidsmarked.

– Jobb (E) er lik kvalifikasjoner (Q) pluss arbeidserfaring (WE) pluss ferdigheter (S) ganget med antall kontakter (C), sa Redmond.

Elin Marie Altø fra Sør-Trøndelag fylkeskommune innledet om regjonale tiltak mot ungdomsledighet. Foto: Olav Sem Berg, EU-delegasjonen
Elin Marie Altø fra Sør-Trøndelag fylkeskommune innledet om regjonale tiltak mot ungdomsledighet. Foto: Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

Med færre jobber og flere søkere blir det vanskeligere for mange unge å få dette regnestykket til å gå opp. Elin Marie Altø la vekt på at Norge er i særstilling når det gjelder arbeidsmarkedet, og at vi i mange tilfeller mangler arbeidskraft, spesielt i distriktene.

Folkehelse
Sørlandets Europakontor var onsdag 9. oktober medarrangør for et seminar på Norway House som presenterte det interregionale samarbeidsprosjektet «Stedsutvikling, Medvirkning og Sosiale møteplasser» (SMS), som søker å fremme sosial integrering og legge til rett for at innbyggerne kan leve bedre og sunnere liv.

Prosjektet har partnere både i Norge og Sverige, og i Norge deltar Vest-Agder/Kristiansand og Fredrikstad kommune. Anette Vesterskov Pedersen, som er rådgiver for folkehelse i Vest-Agder fylkeskommune og prosjektleder for SMS-prosjektet i Vest-Agder, kunne nevne flere tiltak som allerede er startet i Vest-Agder/Kristiandsand-området.

Treningsapparater i naturen
–Elvepromenaden og strandpromenaden i Kristiansand er blitt rustet opp, det er satt ut treningsapparater i naturen og en kjedelig murvegg har fått fine speilflater som reflekterer havet. Formålet er å oppfordre folk til å komme seg ut og oppholde seg mer ute. Vi prøver å finne tiltak som er aktivitetsskapende, trygge og sosialt inkluderende, sa Vesterskov Pedersen.

En viktig målsetning i prosjektet er å utvikle et rammeverk som sikrer at sosiale hensyn, folkehelse og kultur blir gitt en rolle i byutvikling på samme måte som økonomiske hensyn.

Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i Norge, og Miljødirektoratet har tatt det inn i sin nærmiljøsatsing for de neste ti årene. Ifølge Vesterskov Pedersen har også andre regioner i landet vist interesse for prosjektet og ønsker å lære mer om det.

Felles norsk introduksjonsdag
De seks norske regionkontorene i Brussel samlet mange av sine tilreisende til et EU-seminar på Norway House mandag 6. oktober. Dette var første gang alle kontorene gjorde dette i fellesskap. 120 deltakere fikk et grundig innblikk i sentrale tema på den europeiske agendaen fra både en nasjonal og regional synsvinkel.

- Tanken arrangementet er ikke bare å gi deltakerne kunnskap og informasjon som kan komme til nytte i deres daglige arbeid hjemme, men også å gi god bakgrunnsinformasjon for å få mer ut av Open Days-arrangementene de deltar på. Med deltakere fra hele landet var arrangementet også en flott anledning til å knytte kontakter på tvers av fylkesgrensene, forteller direktør Merethe Mikkelsen ved Vest-Norges Europakontor.

Mer informasjon:
Diskuterte regionenes bidrag til økonomisk vekst
Hjemmesiden til Open Days 2013 i Brussel
Les om regionalt samarbeid på Europaportalen

 

Til toppen