Utlysning av miljøinformasjonsmidler for 2014

Landbruks- og matdepartementet disponerer i 2014 midler til miljøinformasjonstiltak innenfor jordbruk, kulturlandskap og genetiske ressurser. Søknadsfrist er 1. april 2014.

Landbruks- og matdepartementet disponerer i 2014 midler til miljøinformasjonstiltak innenfor jordbruk, kulturlandskap og genetiske ressurser. Midlene er avsatt på statsbudsjettet Kapittel 1139, post 70 Tilskott til miljø og ressurstiltak og på post 71 Tilskott til genressursforvaltning. Midlene skal bidra til å forbedre og formidle miljø- og ressurskunnskap i tråd med departementets miljøstrategi.

Midlene vil i 2014 bli gitt som tilskudd til prosjekter og tiltak som bidrar med kunnskap og formidler informasjon om miljøhensyn (biologisk mangfold, opplevelseskvaliteter, friluftsliv, kulturverdier, genetiske ressurser o.a.) knyttet til jordbruk. Informasjonstiltakene kan rettes både mot samfunnet generelt, mot rådgivingstiltak i landbruket og mot den enkelte næringsutøver. Prosjekter basert på samarbeid mellom flere samarbeidsparter og prosjekter som bidrar til gjennomføring av nasjonalt eller regionalt forankrede landbrukspolitiske strategier vil bli prioritert. Tilskuddsmidlene er beregnet på tilskudd til private, og det vil normalt ikke bli gitt tilskudd til statlige organisasjoner og institusjoner over denne ordningen. Det er ut over dette ingen begrensninger i hvem som kan søke om støtte fra programmet.

Søknadsfrist er 1. april.

Søknad om tilskuddsmidler sendes Landbruks- og matdepartementet pr brevpost eller pr. e-post (postmottak@lmd.dep.no). Søknaden må inneholde beskrivelse av prosjektet, finansieringsplan og opplysninger om prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere. Det kan bare søkes om tilskudd for 2014, det vil si at det ikke kan søkes om flerårige prosjekter.

 Matproduksjon i Melhus kommune.
Midlene til miljøinformasjonstiltak vil i 2014 bli gitt som tilskudd til prosjekter og tiltak som bidrar med kunnskap og formidler informasjon om miljøhensyn knyttet til jordbruk. (Foto: Vigleik Stusdal)

Denne kunngjøringen ble første gang publisert 20.2.2014.

Til toppen