Mindre behov for krisestøtte til finanssektoren

En resultattavle for statsstøtte viser at finansinstitusjonenes avhengighet av krisestøtte i form av garantiordninger er redusert. Kommisjonens årsrapport for konkurransepolitikken i 2009 vurderer blant annet de nasjonale tiltakene som er gjennomført etter finanskrisen. Dette var noen av sakene på konkurranseområdet i mai 2010.

Her følger de viktigste sakene på konkurransefeltet i mai og første uken i juni.

Konkurranse

- Kommisjonen vedtok 27. mai et nytt gruppefritak for vertikale avtaler på motorvognsektoren (ettermarkedet) og nye sektorspesifikke retningslinjer.

- Kommisjonen lanserte videre 4. mai en høring av utkast til forordning og nye retningslinjer for gruppeunntaket for horisontale avtaler med svarfrist 25. juni 2010.

- På informasjonssiden publiserte Kommisjonen sitt nyhetsbrev – Competition policy newsletter 2010/01. Dette innholder en artikkel skrevet av kommissær for digital dagsorden Neelie Kroes om konkurransepolitikk og finanskrisen, gruppeunntaket for skipskonsortier, ECNs lempningsprogram, og statsstøtte til opplæring mv. Link her.

- Kommisjonen publiserte 3. juni 2010 sin årsrapport for konkurransepolitikken for 2009. Denne rapporten ser spesielt på Kommisjonens vurderinger av de nasjonale tiltak som er truffet som følge av finanskrisen. Kommissær for konkurranse Joaquin Almunia vil presentere denne for Europaparlamentets økonomiske komité 22. juni 2010. Lenke til dansk utgave her.

Statsstøtte

- Kommisjonen presenterte 27. mai 2010 resultattavlen for statsstøtte. Den viser at finansinstitusjonenes avhengighet av krisestøtte i form av garantiordninger er redusert – og dette er en indikasjon på at en gradvis er på retur til markedsvilkår i banksektoren. Kommisjonen har godtatt krisetiltak med en ramme på 4131 milliarder euro, herav 3150 milliarder euro i garantier. Ca 1/3 av disse midlene (1235 milliarder euro) ble benyttet. De ulike garanti- og støtte ordningene svarte for omlag 29 prosent av EU-landenes BNP.

- Mht tjenester av allmenn økonomisk interesse (SGEI) og erfaringene med bruk av Altmark-kriteriene, har Kommisjonen varslet en høring i løpet av juni.

- KS har, med innspill fra ESA og EU-delegasjonen, utarbeidet et kort faktaark om EU/EØS- reglene for offentlig støtte. Link her.

Anskaffelser

- Europaparlamentet vedtok 18. mai en resolusjon om ny utvikling innen offentlige anskaffelser. Resolusjonen er relativt kritisk til virkningene av dagens regelverk og Europaparlamentet mener at en ennå ikke har oppnådd de fordeler en ønsket med det nye regelverket fra 2004. Dagens regelverk er vanskelig å forstå og mye av fortolkningen av regelverk skjer gjennom rettspraksis (fra EU-domstolene). Europaparlamentet anmoder derfor Kommisjonen om å forenkle dagens prosedyrer.

- Kommisjonen lanserte 12. mai 2010 en offentlig høring om tjenestekonsesjoner med sikte på å forbedre dagens rammeverk med svarfrist 9. juli 2010.

Rapport om ny strategi for det indre marked
Professor Mario Monti presenterte 10. mai en rapport til president Barroso: En ny strategi for det indre marked.  Etter krisen ser Monti en ny trend i form av markedstretthet og redusert tillit til markedets rolle. Han går inn for en proaktiv opsjon og tilrår et mer robust gjennomføringssystem som kan motstå trusler i form av økonomisk nasjonalisme og konkurranseforvridning. Med sin bakgrunn som 10 år som konkurransekommissær, tar Monti opp mange forslag som berører feltene konkurranse, støtte og anskaffelser.

Les månedsrapporten i sin helhet her.

Til toppen