Mindre omdisponering av dyrka mark

Omdisponeringen av dyrka mark går ytterligere ned, viser de foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) for 2014, og er nå på det laveste registrerte nivået de siste 30 årene. 5050 dekar dyrka mark er registrert omdisponert i 2014, mens tallene for 2013 var 5620 dekar.

- Kampen om arealene fortsetter, men jeg mener disse tallene viser at en åpen debatt om dette er positivt, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, og viser til at omdisponeringen nå er langt lavere enn under den rød-grønne regjeringen. De foreløpige tallene for 2014 ligger også lavere enn det målet den forrige regjeringen satte for omdisponering. 

Størst press rundt de store byene

Statistikken viser at det er kommunene på Østlandet, og rundt Stavanger, Bergen og Trondheim som omdisponerer mest jordbruksarealer til andre formål. Dette er områder med svært gode vilkår for å drive jordbruk. Befolkningsvekst og høy nærings- og utbyggingsaktivitet skaper et press som fører til at jord omdisponeres til bolig, nærings og samferdselsformål. 

- Det må tenkes klokere og vurderes alternativer når kommunene planlegger for den kommende veksten, sier landbruks- og matministeren. -  Fortetting, bygging i høyden og ny bruk av nedlagte industri- og næringsarealer kan være viktige tiltak i den sammenheng”, sier Listhaug. 

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om sin saksbehandling, bl.a. innenfor landbruksområdet. Oversikten viser foreløpige tall, de endelige tallene vil foreligge i juni.

Gårdsbruk.
Omdisponeringen av dyrka mark er nå på det laveste registrerte nivået de siste 30 årene. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen