Mindreårige ofre for menneskehandel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den nye rapporten "Ikke våre barn" handler om unge som er i Norge uten gode omsorgspersoner, og som har blitt utnyttet for prostitusjon, ulike former for kriminalitet, tigging eller ulovlig arbeid.

Behov for retningslinjer og kompetanse

Rapporten peker på utfordringer i samarbeidet mellom politi og barnevern, og manglende kunnskap og rutiner. Mange av sakene er i grenseland mellom ulike instanser, noe som fører til at barna kan bli kasteballer mellom de ulike tjenestene. De ansatte i både barnevern og politi, peker på et stort behov for kompetanse og gode retningslinjer for hvordan de skal jobbe med disse sakene.

– Denne rapporten viser at vi ikke er flinke nok til å identifisere og hjelpe barn som er ofre for menneskehandel, sier barneminister Solveig Horne. – Disse barna er blant de svakeste i samfunnet, og de skal få god hjelp og beskyttelse.   

Antatte mindreårige ofre for menneskehandel skal få hjelp og beskyttelse etter barnevernloven. I 2012 ble det i tillegg innført nye bestemmelser som gjør det mulig å plassere antatte mindrerårige ofre uten samtykke på spesielle institusjoner. Forskerne konkluderer med at disse institusjonene er godt i stand til å ivareta barnas behov for beskyttelse og omsorg. Utfordringene ligger i etterforskning og utfallet av utlendingssaken, i tillegg til et uoversiktlig landskap av hjelpeinstanser.

 

Handlingsplan mot menneskehandel

Studien viser stor variasjon i hvem som utnyttes, og hvorfor. Det er særlig tre grupper som skiller seg ut: jenter fra Afrika sør for Sahara utnyttet i prostitusjon, gutter fra Midtøsten og Nord-Afrika utnyttet i kriminalitet og barn fra Øst-Europa utnyttet i prostitusjon og kriminalitet.

– Jeg er glad for at vi i samarbeid med Justisdepartementet allerede er i gang med å utarbeide en ny handlingsplan mot menneskehandel. Denne rapporten vil være et viktig bidrag i det videre arbeidet med planen, sier statsråd Horne

Det er FAFO, Institutt for samfunnsforskning og Universitetet i Oslo som har gjennomført prosjektet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Du finner rapporten på FAFO sine sider.