Ministerrådsmøte for fiskeri og landbruk 22. og 23. juni

Mandag 22. og tirsdag 23. juni 2009 ble det avholdt ministerrådsmøte for fiskeri- og landbruk i Luxembourg. Landbrukssakene ble ferdigbehandlet mandag, mens fiskerisakene startet og sluttet tirsdag 23. juni. Møtet ble ledet av den tjekkiske landbruksministeren Jacub Sebesta. Fiskeriråd Geir Evensen rapporterer.

Hovedpunkter i møtet:
● Rådskonklusjoner om en ny bærekraftig fremtid for akvakulturnæringen vedtatt.

● Debattert forslag til forordning om ny kontrollregulering

● Debattert meddelelse fra Kommisjonen vedrørende fiskemulighetene for 2010

● Orientering fra Kommissær Joe Borg om status for Kommisjonens initiativer i relasjon til handlingsplanen 2006-2008 om forenkling av fiskeripolitikken

● Informasjon fra Kommissæren om den foreløpige positive gjennomføringen av makrellstørjefisket for 2009-sesongen


Akvakultur
Utgangspunktet var Kommisjonens meddelelse om en ny akvakulturstrategi fremlagt 8. april 2009. Denne skal avløse strategien fra 2002. Konklusjonen i forhold til 2002-strategien er at man har nådd noen av målene, og da spesielt hensynet til å frembringe helsemessig trygg mat og god fiskehelse og velferd. Men med hensyn til målene om økt sysselsetting og produksjon har man feilet. Samtidig har den globale produksjonen skutt fart. Akvakultur er globalt den raskest voksende matproduksjonssektor, mens man i EU står på stedet hvil. I en verden hvor behovet for sjømat er sterkt økende og hvor denne økningen bare kan komme fra akvakultur, er det nærliggende å ta tak i dette selv om forrige strategi ikke har rukket å bli gammel.   

Kommisjonens forslag bygger på tre hovedelementer: Stimulere til en (1) konkurransedyktig næring som (2) er bærekraftig og som (3) forvaltes/styres bedre. Rådet har i tidligere møte debattert meddelelsen.

Rådet vedtok rådskonklusjoner som støtter opp om en bærekraftig akvakulturnæring og viste blant annet til følgende: Akvakultur utgjør et viktig supplement til villfanget fisk. Villfanget fisk vil ikke være tilstrekkelig til å møte fremtidens behov. Man er enig i nødvendigheten av å forbedre eksisterende akvakulturstrategi og støtter Kommisjonens forslag med hovedfokus på de tre nevnte områder. Med hensyn til behovet for en styrket konkurranseevne ble det særlig pekt på forenkling av administrative byrder og bedre tilgang på arealer. Også viktigheten av forskning og innovasjon ble fremhevet. Videre må det blant annt kommuniseres bedre overfor konsumentene. Akvakulturprodukter har en relativt svak image. Det ble også pekt på nødvendigheten av å stille samme krav til importerte akvakulturprodukter som til tilsvarende produkter fra EU. 

Kommissær Borgs innlegg kan leses her. Han pekte blant annet på at når Rådet viser til den operasjonelle delen av strategien og inviterer Kommisjonen til å presentere et handlingsprogram, så følger det allerede av strategien selv at det skal iverksettes tiltak. I den sammenheng er det viktig ha i minne at forenkling og reduksjon av ”red tape”, er en viktig del av strategien og at det derfor ikke legges opp til at tiltak skal resultere i ytterligere regelverk.  

Den endelige finaliserte versjonen av rådskonklusjonene er foreløpig ikke gjort tilgjengelige. Disse vil bli ettersendt når de er offentliggjort. 

Forslag til forordning om ny kontrollregulering
Arbeidet i rådsarbeidsgruppen for fiskeri med Kommisjonens forslag til ny kontrollregulering har pågått siden desember 2008, og framdriften i arbeidet har vært langsom. 

I møtet var formålet å gjennomføre en såkalt politisk debatt. Det tjekkiske formannskapet hadde forberedt en del spørsmål i denne sammenheng: 

1. Which instruments or means of control should be introduced or improved to promote the development of a global and integrated approach to control? Should small fisheries benefit from exemptions?

2. Should sanctions for the breach of CFP rules be further harmonised? If so, what should the scope of this harmonisation be?

3. Should a penalty points system be set up? If so, in what manner?

4. With regard to competences, to what extent is it necessary to: strengthen the Commission’s capacity to intervene proportionately at the level of the nonrespect of CFP rules; redefine the competences nof Community inspectors; extend the mandate of the Community Fisheries Control Agency?

Det ble innledningsvis fastslått at kontrollsystemet må bli mer effektivt og at dette må forbedres og forenkles. Det er et mål å hindre overtredelser som leder til overfiske. Medlemslandene ga til kjenne ulike meninger, men flertallet pekte på at kontrollsystemet må være kostnadseffektivt og tiltakene proporsjonale. Kontrollinstrumentene bør ikke gjøres gjeldende for små fartøy.

For øvrig ble uttrykt mange mange bekymringer rundt disse spørsmålene og blant annet tok et flertall til orde for å ikke harmonisere sanksjonene. Og når det gjelder spørsmålet om kontrollmyndighetenes kompetanse ville mange beholde dagens ordning, men med mulighet for å gjøre unntak. Generelt hadde man behov for mer tid til å drøfte dette spørsmålet.     

Den tjekkiske møtelederen konstaterte at man hadde tatt et steg nærmere et vedtak, og viste til at det svenske formannskapet har som mål at vedtak skal fattes i høst. Den fastsatte datoen for ikrafttredelse er 1. januar 2010.

Kommissær Borg kommenterte møtet som nyttig og at Kommisjonen nå hadde fått bedre innsikt i medlemslandenes syn. Med hensyn til ikrafttredelse ville det være noen elementer som introduksjon av ny teknologi, hvor forordningens anvendelse ville skje fra et senere tidspunkt. Men de aller fleste tiltak ville få anvendelse fra 1. januar. Dette er viktig for å unngå at noen forfølger saken etter WTO-regelverket idet man fra samme tidspunkt iverksetter IUU-regelverket (illegal, unreported and unregulated Fishing), som innebærer nye krav til importert fisk.

Meddelelse fra Kommisjonen om fiskemulighetene for 2010
Kommisjonen la 12. mai frem en meddelelse om fiskemulighetene for 2010. Dette er et høringsdokument som Kommisjonen har sendt ut hver vår de siste årene. Innspillene vil bli tatt med i vurderingen for kvotefastsettelsen for 2010. Meddelelsen inneholder blant annet prinsipper som skal legges til grunn for fastleggelsen av kvotene for 2010.

Kommissær Borg presenterte utsiktene og prioriteringene for neste års kvoter. Han viste til at på tross av enkelte god nyheter, som for eksempel Østersjøtorsken, var statusen for EU-bestandene bekymringsfull og totalkvotene settes fremdeles langt over forskernes råd. I påvente av den nye CFP (Common Fisheries Policy), vil kommisjonen i sitt forslag til kvoter senere i år, fortsette å følge reglene som er utviklet og finjustert. Tiltak for å redusere utkast sto for øvrig høyt på Kommisjonens agenda.

Medlemslandene uttrykte støtte til tilnærmingen som vil blant annet vil ivareta hensynet til bærekraftig forvaltning og videreføre en økologisk basert tilnærming. Man understreket også viktigheten av Kommisjonens arbeid med utkastbestemmelsene.  

Eventuelt
Kommissær Borg presenterte handlingsplanen 2006-2008 for forenkling og forbedring av den felles fiskeripolitikken. Planen ble vedtatt i desember 2005. Formålet var å gi en oppdatering om progresjonen for Kommisjonens initiativer på dette området. Borg fastslo at samtlige forpliktelser i planen var imøtekommet. Dagens CFP er kortere, mer sammenhengende og mer tilgjengelig for brukerne, takket være arbeidet som er lagt ned de siste tre årene. Kommisjonen vil fortsette forenklingsarbeidet i neste fase som vil være linket opp mot reformen av CFP.   

Borg ga også en oppdatering av makrellstørjefisket. Han ga heder til medlemslandene for deres positive medvirkning i å implementere gjenoppbygningsplanen og viste særlig til tiltakene for å bygge ned overkapasiteten. Samtidig oppfordret han til å ta ytterligere steg i 2010. Kommisjonen vil fortsette å implementere kontrolltiltak i 2009.

Pressemelding kan leses her.

Dette var det siste rådsmøtet for fiskeri og landbruk under det tjekkiske formannskapet. Det svenske formannskapet som starter 1. juli har i sin foreløpige kalender berammet ett rådsmøte for fiskeri og landbruk pr måned, med unntak av august. Når det gjelder fiskerisaker vil det antagelig likevel først være oktobermøtet som vil ha dette på dagsorden. Da er det særlig kontrollforordningen som forventes å være sentral. Dette utgangspunktet kan imidlertid raskt endre seg, særlig med hensyn til septembermøtet.

Mandag 22. og tirsdag 23. juni 2009 ble det avholdt ministerrådsmøte for fiskeri- og landbruk i Luxembourg. Landbrukssakene ble ferdigbehandlet mandag, mens fiskerisakene startet og sluttet tirsdag 23. juni. Møtet ble ledet av den tjekkiske landbruksministeren Jacub Sebesta. Fiskeriråd Geir Evensen rapporterer.

Hovedpunkter i møtet:
● Rådskonklusjoner om en ny bærekraftig fremtid for akvakulturnæringen vedtatt.

● Debattert forslag til forordning om ny kontrollregulering

● Debattert meddelelse fra Kommisjonen vedrørende fiskemulighetene for 2010

● Orientering fra Kommissær Joe Borg om status for Kommisjonens initiativer i relasjon til handlingsplanen 2006-2008 om forenkling av fiskeripolitikken

● Informasjon fra Kommissæren om den foreløpige positive gjennomføringen av makrellstørjefisket for 2009-sesongen


Akvakultur
Utgangspunktet var Kommisjonens meddelelse om en ny akvakulturstrategi fremlagt 8. april 2009. Denne skal avløse strategien fra 2002. Konklusjonen i forhold til 2002-strategien er at man har nådd noen av målene, og da spesielt hensynet til å frembringe helsemessig trygg mat og god fiskehelse og velferd. Men med hensyn til målene om økt sysselsetting og produksjon har man feilet. Samtidig har den globale produksjonen skutt fart. Akvakultur er globalt den raskest voksende matproduksjonssektor, mens man i EU står på stedet hvil. I en verden hvor behovet for sjømat er sterkt økende og hvor denne økningen bare kan komme fra akvakultur, er det nærliggende å ta tak i dette selv om forrige strategi ikke har rukket å bli gammel.   

Kommisjonens forslag bygger på tre hovedelementer: Stimulere til en (1) konkurransedyktig næring som (2) er bærekraftig og som (3) forvaltes/styres bedre. Rådet har i tidligere møte debattert meddelelsen.

Rådet vedtok rådskonklusjoner som støtter opp om en bærekraftig akvakulturnæring og viste blant annet til følgende: Akvakultur utgjør et viktig supplement til villfanget fisk. Villfanget fisk vil ikke være tilstrekkelig til å møte fremtidens behov. Man er enig i nødvendigheten av å forbedre eksisterende akvakulturstrategi og støtter Kommisjonens forslag med hovedfokus på de tre nevnte områder. Med hensyn til behovet for en styrket konkurranseevne ble det særlig pekt på forenkling av administrative byrder og bedre tilgang på arealer. Også viktigheten av forskning og innovasjon ble fremhevet. Videre må det blant annt kommuniseres bedre overfor konsumentene. Akvakulturprodukter har en relativt svak image. Det ble også pekt på nødvendigheten av å stille samme krav til importerte akvakulturprodukter som til tilsvarende produkter fra EU. 

Kommissær Borgs innlegg kan leses her. Han pekte blant annet på at når Rådet viser til den operasjonelle delen av strategien og inviterer Kommisjonen til å presentere et handlingsprogram, så følger det allerede av strategien selv at det skal iverksettes tiltak. I den sammenheng er det viktig ha i minne at forenkling og reduksjon av ”red tape”, er en viktig del av strategien og at det derfor ikke legges opp til at tiltak skal resultere i ytterligere regelverk.  

Den endelige finaliserte versjonen av rådskonklusjonene er foreløpig ikke gjort tilgjengelige. Disse vil bli ettersendt når de er offentliggjort. 

Forslag til forordning om ny kontrollregulering
Arbeidet i rådsarbeidsgruppen for fiskeri med Kommisjonens forslag til ny kontrollregulering har pågått siden desember 2008, og framdriften i arbeidet har vært langsom. 

I møtet var formålet å gjennomføre en såkalt politisk debatt. Det tjekkiske formannskapet hadde forberedt en del spørsmål i denne sammenheng: 

1. Which instruments or means of control should be introduced or improved to promote the development of a global and integrated approach to control? Should small fisheries benefit from exemptions?

2. Should sanctions for the breach of CFP rules be further harmonised? If so, what should the scope of this harmonisation be?

3. Should a penalty points system be set up? If so, in what manner?

4. With regard to competences, to what extent is it necessary to: strengthen the Commission’s capacity to intervene proportionately at the level of the nonrespect of CFP rules; redefine the competences nof Community inspectors; extend the mandate of the Community Fisheries Control Agency?

Det ble innledningsvis fastslått at kontrollsystemet må bli mer effektivt og at dette må forbedres og forenkles. Det er et mål å hindre overtredelser som leder til overfiske. Medlemslandene ga til kjenne ulike meninger, men flertallet pekte på at kontrollsystemet må være kostnadseffektivt og tiltakene proporsjonale. Kontrollinstrumentene bør ikke gjøres gjeldende for små fartøy.

For øvrig ble uttrykt mange mange bekymringer rundt disse spørsmålene og blant annet tok et flertall til orde for å ikke harmonisere sanksjonene. Og når det gjelder spørsmålet om kontrollmyndighetenes kompetanse ville mange beholde dagens ordning, men med mulighet for å gjøre unntak. Generelt hadde man behov for mer tid til å drøfte dette spørsmålet.     

Den tjekkiske møtelederen konstaterte at man hadde tatt et steg nærmere et vedtak, og viste til at det svenske formannskapet har som mål at vedtak skal fattes i høst. Den fastsatte datoen for ikrafttredelse er 1. januar 2010.

Kommissær Borg kommenterte møtet som nyttig og at Kommisjonen nå hadde fått bedre innsikt i medlemslandenes syn. Med hensyn til ikrafttredelse ville det være noen elementer som introduksjon av ny teknologi, hvor forordningens anvendelse ville skje fra et senere tidspunkt. Men de aller fleste tiltak ville få anvendelse fra 1. januar. Dette er viktig for å unngå at noen forfølger saken etter WTO-regelverket idet man fra samme tidspunkt iverksetter IUU-regelverket (illegal, unreported and unregulated Fishing), som innebærer nye krav til importert fisk.

Meddelelse fra Kommisjonen om fiskemulighetene for 2010
Kommisjonen la 12. mai frem en meddelelse om fiskemulighetene for 2010. Dette er et høringsdokument som Kommisjonen har sendt ut hver vår de siste årene. Innspillene vil bli tatt med i vurderingen for kvotefastsettelsen for 2010. Meddelelsen inneholder blant annet prinsipper som skal legges til grunn for fastleggelsen av kvotene for 2010.

Kommissær Borg presenterte utsiktene og prioriteringene for neste års kvoter. Han viste til at på tross av enkelte god nyheter, som for eksempel Østersjøtorsken, var statusen for EU-bestandene bekymringsfull og totalkvotene settes fremdeles langt over forskernes råd. I påvente av den nye CFP (Common Fisheries Policy), vil kommisjonen i sitt forslag til kvoter senere i år, fortsette å følge reglene som er utviklet og finjustert. Tiltak for å redusere utkast sto for øvrig høyt på Kommisjonens agenda.

Medlemslandene uttrykte støtte til tilnærmingen som vil blant annet vil ivareta hensynet til bærekraftig forvaltning og videreføre en økologisk basert tilnærming. Man understreket også viktigheten av Kommisjonens arbeid med utkastbestemmelsene.  

Eventuelt
Kommissær Borg presenterte handlingsplanen 2006-2008 for forenkling og forbedring av den felles fiskeripolitikken. Planen ble vedtatt i desember 2005. Formålet var å gi en oppdatering om progresjonen for Kommisjonens initiativer på dette området. Borg fastslo at samtlige forpliktelser i planen var imøtekommet. Dagens CFP er kortere, mer sammenhengende og mer tilgjengelig for brukerne, takket være arbeidet som er lagt ned de siste tre årene. Kommisjonen vil fortsette forenklingsarbeidet i neste fase som vil være linket opp mot reformen av CFP.   

Borg ga også en oppdatering av makrellstørjefisket. Han ga heder til medlemslandene for deres positive medvirkning i å implementere gjenoppbygningsplanen og viste særlig til tiltakene for å bygge ned overkapasiteten. Samtidig oppfordret han til å ta ytterligere steg i 2010. Kommisjonen vil fortsette å implementere kontrolltiltak i 2009.

Pressemelding kan leses her.

Dette var det siste rådsmøtet for fiskeri og landbruk under det tjekkiske formannskapet. Det svenske formannskapet som starter 1. juli har i sin foreløpige kalender berammet ett rådsmøte for fiskeri og landbruk pr måned, med unntak av august. Når det gjelder fiskerisaker vil det antagelig likevel først være oktobermøtet som vil ha dette på dagsorden. Da er det særlig kontrollforordningen som forventes å være sentral. Dette utgangspunktet kan imidlertid raskt endre seg, særlig med hensyn til septembermøtet.

Til toppen