Ministerrådsmøte for fiskeri og landbruk vedtok ny kontrollforordning

Denne uken var det ministerrådsmøte for fiskeri- og landbruksministrene. Der ble det fattet vedtak om ny kontrollforordning for EUs fiskerier og vedtak av kvotene og tekniske reguleringer for Østersjøen i 2010. Det var også diskusjoner om fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU for 2010. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer.

Det ble avholdt ministerrådsmøte for fiskeri- og landbruksministrene i Luxembourg 19. og 20. oktober. EU-institusjonenes pressesenter har sendt ut en pressemelding som kan leses her. Følgende resultater ble oppnådd:

 • Vedtak av ny kontrollforordning for EUs fiskerier
 • Vedtak av kvotene og tekniske reguleringer for Østersjøen i 2010
 • Diskusjon vedrørende fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU for 2010
Etter lunsj mandag 19. oktober startet ministrene med fiskerisakene på rådsmøtet. Første dag ble to saker drøftet - fiskemulighetene i Østersjøen og kontrollforordningen. Første møtedag ble avsluttet etter tøffe diskusjoner vedrørende kontrollforordningen ut på morgenkvisten 20. oktober. Formannskapets pressemelding fra møtet kan leses her. Den svenske fiskeriministeren Eskil Erlandsson og kommissær for maritime saker og fiskeri, Joe Borg, holdt en felles pressekonferanse. Rådets pressemelding etter første dag kan leses her (pressemeldingen for hele møtet foreligger ikke i skrivende stund).
 
Kontrollforordningen
Innledningsvis på pressekonferansen sa den svenske fiskeriministeren Eskil Erlandsson at vedtakelse av kontrollforodningen var Sveriges prioritet nummer en. At de etter svært tøffe forhandlinger hadde fått til et vedtak var han veldig glad for. Forhandlingene hadde vart til langt ut på morgenkvisten, og det måtte avholdes 20 eller 21 trilaterale forhandlingsmøter (Kommisjon, formannskap og et eller flere medlemsland) i løpet av kvelden/natten for å komme i mål. Erlandson pekte på behovet for revisjon av kontrollforordningen, noe som også EUs revisjonsrett hadde slått klart fast for et par år siden. Vedtaket var også viktig for allmennheten og forbrukerne i og med at sporbarheten vil kunne forsikre forbrukerne om at fisken er lovlig fanget. Erlandsson pekte på følgende fremskritt i den nye kontrollforordningen:
 • Kommisjonen har nå fått et nytt virkemiddel for å få medlemslandene til å etterleve reglene i EUs felles fiskeripolitikk (CFP). Kommisjonen kan stoppe (og trekke tilbake) utbetalingene fra det Europeiske Fiskerifondet (EFF) til medlemsland hvis disse ikke følger opp sine forpliktelser i forhold til kontrollregelverket i CFP.
 • Et system med straffepoeng blir innført for å harmonisere sanksjonene. Et visst antall poeng fører til tilbaketrekking av fiskelisensen i verste fall på permanent basis.
 • Elektronisk rapportering (ERS) og elektronisk fangstdagbøker (e-dagbok) skal innføres, og sammen med satellittsporing (VMS) skal det lette og effektivisere den offentlige kontrollen med fisket.
Kommissær Joe Borg uttrykte lettelser over at en hadde overvunnet de siste hindringene og fått fattet et vedtak i saken. I tillegg til Erlandssons kommentarer trakk han frem følgende:
 • Vedtaket innebærer at en har fått et system med minimumsstandarder for sanksjoner og fiskeriinspeksjoner i EU. Dette ville virke avskrekkende og føre til bedre etterlevelse av regelverket.
 • Tilbakebetalingssystem for overfiske av kvoter med en faktor på 1,5. Det vil si at fiskerne må betale tilbake 150 prosent av sitt overfiske.
 • ERS, e-dagbok og VMS skal innføres for alle fartøy over 12 meter.
 • Grensen for toleransen for avvik (mellom registrerte landinger og fangstdagbøker?) er redusert fra dagens 20 prosent til 10 prosent.
 • Fritidsfiske vil ikke bli avregnet mot nasjonale kvoter, men det innføres et rapporteringssystem for bestander som er underlagt gjenoppbyggingsplaner (herunder makrellstørje og torsk i Østersjøen og Nordsjøen).
 • Forordningen trer i kraft 1. januar 2010, men med et senere ikrafttredelses tidspunkt for mange av de ulike paragrafene.
På spørsmål fra salen opplyste Borg om at systemet med straffepoeng først trer i kraft seks måneder etter at EU har vedtatt et gjennomførelsesregelverk for systemet. Dette betyr sannsynligvis at dette ikke vil tre i kraft før i 2011 en gang.
 
EU-fiskeriinspektører
Det ble stilt spørsmål vedrørende uavhengige EU-fiskeriinspektører i EUs fiskerikontrollbyrå (CFCA) og myndigheten til disse. Borg svarte at CFCA har fått endret sitt regelverk og dermed fått økt kompetanse. CFCAs inspektører vil ikke få politimyndighet, men de kan delta i bordinger av fiskefartøy også på egen hånd. Imidlertid vil ikke CFCAs inspektører ha mer myndighet enn medlemsstatenes fiskeriinspektører. Hovedoppgaven for CFCAs inspektører var å være med medlemslandene på inspeksjoner og bidra til (overvåke) at medlemslandenes kontrollsystemer tilfredsstiller de krav som er vedtatt i forordningen.
 
Sammenheng mellom IUU-regulering og kontrollforordning
På spørsmål om sammenhengen mellom reguleringen av illegalt, uregulert og urapportert fiske (IUU-reguleringen) og kontrollforordningen svarte Borg at det var veldig viktig med samtidig gjennomføringstidspunkt for disse forordningene. IUU-forordningen skal ta seg av kampen mot det ulovlige fisket utenfor EU og EU-farvann, mens kontrollforordningen skal sørge for lovlydighet i EU og i EU-farvann. Det ville vært uheldig om det var et strengere EU-regelverk for fisket utenfor EU-farvann enn inne i EU-farvann. Borg sa at han var glad for å kunne si at en hadde vedtatt et regelverk internt som var minst like strengt som IUU-regelverket.
 
Fiskemulighetene i Østersjøen i 2010
Ministrene fastsatte kvoter for fire sildebestander, to torskebestander, to laksebestander, rødspette og brisling i Østersjøen for 2010. For torskebestandene fulgte man forvaltningsplanene, og kvotene ble økt med henholdsvis 15 prosent og 8 prosent for østlig og vestlig torsk. Som nevnt i forhåndsrapporten fra EU-delegasjonen hadde Kommisjonen foreslått å redusere kvoten på vestlig sild med 21 prosent. Resultatet ble 16,5 prosent reduksjon. Dette får betydning for kvotefastsettelsen på sild i Skagerrak som Norge og EU skal forhandle om senere. Alle kvotene og endringene er presentert i en tabell i pressemeldingen fra Rådet. 
 
På pressekonferansen uttrykte Eskil Erlandsson stor tilfredshet med resultatet, spesielt med tanke på torsken. Ministrene hadde fulgt den vitenskapelige tilrådningen og de langsiktige forvaltningsplanene. Samtidig hadde de vedtatt forbud mot oppgradering (high grading), økt maskevidde i trålfisket og påbudt installasjon av rømningsviduer trålene. På denne måten ble selektiviteten økt, og han forventet dramatisk reduksjon i utkastet av torsk. Joe Borg sa seg enig med sin svenske kollega, og han vektla spesielt forbudet mot oppgradering som et framskritt. 
 
Fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU
Dagsordenspunktet om forhandlingene mellom Norge og EU ble drøftet på tirsdagen, men dette punktet ble ikke kommentert på pressekonferansen. De tre sakene ministrene skulle diskutere i forholdet til Norge var:
 • Kvotebyttet mellom Norge og EU i kvoteavtalen for 2010
 • Forvaltning av fellesbestander i Nordsjøen og Skagerrak
 • "Makrellsaken"
Eventuelt
Under eventuelt diskuterte man blant annet støtte fra EFF til fornying av fiskeflåten på bakgrunn av et ønske fra Litauen og Kypros. Dette ble avvist av Kommisjonen som ulovlig, og en kjenner ikke til at det var flere medlemsland som støttet dette forslaget. I tillegg ble ministrene gitt en orientering om fisket etter makrellstørje. Borg kunne også opplyse om at Kommisjonen ville trekke tilbake forslaget om å ratifisere fiskeriavtalen med Guinea som følge av krigshandlingen som pågår der.

A-punkter (ingen debatt)
Det var et A-punkt om fiskeri  som ble vedtatt av ministerrådet, og det omhandlet mandatet for årsmøtet i CCAMLR (Konvensjonen for fisket etter levende ressurser i Antarktis). Vedtaket er oppsummert i pressemeldingen fra Rådet.

Kommentar
Kontrollforordningen: Som nevnt i tidligere rapporter fra EU-delegasjonen var det mange uavklarte spørsmål som måtte avklares på ministerrådsmøtet vedrørende denne nye forordningen eller kontrollreformen som den ofte omtales som her i Brussel. Det var først etter 03.00 natt til 20. oktober at svenskene kunne slå fast at de hadde lykkes med å få gjennom forslaget. Imidlertid måtte de være villig til å kompromisse på mange områder særlig med hensyn til implementeringstidspunkt. Veldig mange av paragrafene har et annet ikrafttredelsestidspunkt enn 1. januar 2010.

Med hensyn til beslutningsprosedyrene, så ble det også enighet om at Rådet fikk myndighet på noen områder og Kommisjonens komiteer på andre. Når det gjelder fritidsfiske, så måtte Kommisjonen og svenskene (som stod sammen om kompromissforslaget) gi seg på kravet om at fangst i fritidsfisket skulle avregnes landenes kvoter. Det ble imidlertid krav om rapportering av slik fangst under visse forutsetninger.

Forordningen går nå til juridisk- og språklig "vask" før den offentliggjøres i EUs Rettstidende (OJ). 

Når vedtaket er gjennomført i medlemslandene, vil det kunne ha stor betydning også for Norge. Om lovens bokstav følges så vil dette forslaget uten tvil styrke kontrollen, og gjøre det mye vanskeligere å slippe unna med ulovlig fiske og andre brudd på fiskerilovgivningen. Dette vil åpenbart bedre og utjevne konkurranseforholdet mellom fiskerinasjonene.

Østersjøen: EU-delegasjonen har fått opplyst at maskevidden er økt til 120 mm i fisket etter torsk, og at denne maskevidden blir innfaset i enkelte områder allerede fra og med 1. januar 2010, men noen områder har fått unntak frem til 1. mars 2010.
 
 

Denne uken var det ministerrådsmøte for fiskeri- og landbruksministrene. Der ble det fattet vedtak om ny kontrollforordning for EUs fiskerier og vedtak av kvotene og tekniske reguleringer for Østersjøen i 2010. Det var også diskusjoner om fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU for 2010. Fiskeriråd Paul Oma rapporterer.

Det ble avholdt ministerrådsmøte for fiskeri- og landbruksministrene i Luxembourg 19. og 20. oktober. EU-institusjonenes pressesenter har sendt ut en pressemelding som kan leses her. Følgende resultater ble oppnådd:

 • Vedtak av ny kontrollforordning for EUs fiskerier
 • Vedtak av kvotene og tekniske reguleringer for Østersjøen i 2010
 • Diskusjon vedrørende fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU for 2010
Etter lunsj mandag 19. oktober startet ministrene med fiskerisakene på rådsmøtet. Første dag ble to saker drøftet - fiskemulighetene i Østersjøen og kontrollforordningen. Første møtedag ble avsluttet etter tøffe diskusjoner vedrørende kontrollforordningen ut på morgenkvisten 20. oktober. Formannskapets pressemelding fra møtet kan leses her. Den svenske fiskeriministeren Eskil Erlandsson og kommissær for maritime saker og fiskeri, Joe Borg, holdt en felles pressekonferanse. Rådets pressemelding etter første dag kan leses her (pressemeldingen for hele møtet foreligger ikke i skrivende stund).
 
Kontrollforordningen
Innledningsvis på pressekonferansen sa den svenske fiskeriministeren Eskil Erlandsson at vedtakelse av kontrollforodningen var Sveriges prioritet nummer en. At de etter svært tøffe forhandlinger hadde fått til et vedtak var han veldig glad for. Forhandlingene hadde vart til langt ut på morgenkvisten, og det måtte avholdes 20 eller 21 trilaterale forhandlingsmøter (Kommisjon, formannskap og et eller flere medlemsland) i løpet av kvelden/natten for å komme i mål. Erlandson pekte på behovet for revisjon av kontrollforordningen, noe som også EUs revisjonsrett hadde slått klart fast for et par år siden. Vedtaket var også viktig for allmennheten og forbrukerne i og med at sporbarheten vil kunne forsikre forbrukerne om at fisken er lovlig fanget. Erlandsson pekte på følgende fremskritt i den nye kontrollforordningen:
 • Kommisjonen har nå fått et nytt virkemiddel for å få medlemslandene til å etterleve reglene i EUs felles fiskeripolitikk (CFP). Kommisjonen kan stoppe (og trekke tilbake) utbetalingene fra det Europeiske Fiskerifondet (EFF) til medlemsland hvis disse ikke følger opp sine forpliktelser i forhold til kontrollregelverket i CFP.
 • Et system med straffepoeng blir innført for å harmonisere sanksjonene. Et visst antall poeng fører til tilbaketrekking av fiskelisensen i verste fall på permanent basis.
 • Elektronisk rapportering (ERS) og elektronisk fangstdagbøker (e-dagbok) skal innføres, og sammen med satellittsporing (VMS) skal det lette og effektivisere den offentlige kontrollen med fisket.
Kommissær Joe Borg uttrykte lettelser over at en hadde overvunnet de siste hindringene og fått fattet et vedtak i saken. I tillegg til Erlandssons kommentarer trakk han frem følgende:
 • Vedtaket innebærer at en har fått et system med minimumsstandarder for sanksjoner og fiskeriinspeksjoner i EU. Dette ville virke avskrekkende og føre til bedre etterlevelse av regelverket.
 • Tilbakebetalingssystem for overfiske av kvoter med en faktor på 1,5. Det vil si at fiskerne må betale tilbake 150 prosent av sitt overfiske.
 • ERS, e-dagbok og VMS skal innføres for alle fartøy over 12 meter.
 • Grensen for toleransen for avvik (mellom registrerte landinger og fangstdagbøker?) er redusert fra dagens 20 prosent til 10 prosent.
 • Fritidsfiske vil ikke bli avregnet mot nasjonale kvoter, men det innføres et rapporteringssystem for bestander som er underlagt gjenoppbyggingsplaner (herunder makrellstørje og torsk i Østersjøen og Nordsjøen).
 • Forordningen trer i kraft 1. januar 2010, men med et senere ikrafttredelses tidspunkt for mange av de ulike paragrafene.
På spørsmål fra salen opplyste Borg om at systemet med straffepoeng først trer i kraft seks måneder etter at EU har vedtatt et gjennomførelsesregelverk for systemet. Dette betyr sannsynligvis at dette ikke vil tre i kraft før i 2011 en gang.
 
EU-fiskeriinspektører
Det ble stilt spørsmål vedrørende uavhengige EU-fiskeriinspektører i EUs fiskerikontrollbyrå (CFCA) og myndigheten til disse. Borg svarte at CFCA har fått endret sitt regelverk og dermed fått økt kompetanse. CFCAs inspektører vil ikke få politimyndighet, men de kan delta i bordinger av fiskefartøy også på egen hånd. Imidlertid vil ikke CFCAs inspektører ha mer myndighet enn medlemsstatenes fiskeriinspektører. Hovedoppgaven for CFCAs inspektører var å være med medlemslandene på inspeksjoner og bidra til (overvåke) at medlemslandenes kontrollsystemer tilfredsstiller de krav som er vedtatt i forordningen.
 
Sammenheng mellom IUU-regulering og kontrollforordning
På spørsmål om sammenhengen mellom reguleringen av illegalt, uregulert og urapportert fiske (IUU-reguleringen) og kontrollforordningen svarte Borg at det var veldig viktig med samtidig gjennomføringstidspunkt for disse forordningene. IUU-forordningen skal ta seg av kampen mot det ulovlige fisket utenfor EU og EU-farvann, mens kontrollforordningen skal sørge for lovlydighet i EU og i EU-farvann. Det ville vært uheldig om det var et strengere EU-regelverk for fisket utenfor EU-farvann enn inne i EU-farvann. Borg sa at han var glad for å kunne si at en hadde vedtatt et regelverk internt som var minst like strengt som IUU-regelverket.
 
Fiskemulighetene i Østersjøen i 2010
Ministrene fastsatte kvoter for fire sildebestander, to torskebestander, to laksebestander, rødspette og brisling i Østersjøen for 2010. For torskebestandene fulgte man forvaltningsplanene, og kvotene ble økt med henholdsvis 15 prosent og 8 prosent for østlig og vestlig torsk. Som nevnt i forhåndsrapporten fra EU-delegasjonen hadde Kommisjonen foreslått å redusere kvoten på vestlig sild med 21 prosent. Resultatet ble 16,5 prosent reduksjon. Dette får betydning for kvotefastsettelsen på sild i Skagerrak som Norge og EU skal forhandle om senere. Alle kvotene og endringene er presentert i en tabell i pressemeldingen fra Rådet. 
 
På pressekonferansen uttrykte Eskil Erlandsson stor tilfredshet med resultatet, spesielt med tanke på torsken. Ministrene hadde fulgt den vitenskapelige tilrådningen og de langsiktige forvaltningsplanene. Samtidig hadde de vedtatt forbud mot oppgradering (high grading), økt maskevidde i trålfisket og påbudt installasjon av rømningsviduer trålene. På denne måten ble selektiviteten økt, og han forventet dramatisk reduksjon i utkastet av torsk. Joe Borg sa seg enig med sin svenske kollega, og han vektla spesielt forbudet mot oppgradering som et framskritt. 
 
Fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU
Dagsordenspunktet om forhandlingene mellom Norge og EU ble drøftet på tirsdagen, men dette punktet ble ikke kommentert på pressekonferansen. De tre sakene ministrene skulle diskutere i forholdet til Norge var:
 • Kvotebyttet mellom Norge og EU i kvoteavtalen for 2010
 • Forvaltning av fellesbestander i Nordsjøen og Skagerrak
 • "Makrellsaken"
Eventuelt
Under eventuelt diskuterte man blant annet støtte fra EFF til fornying av fiskeflåten på bakgrunn av et ønske fra Litauen og Kypros. Dette ble avvist av Kommisjonen som ulovlig, og en kjenner ikke til at det var flere medlemsland som støttet dette forslaget. I tillegg ble ministrene gitt en orientering om fisket etter makrellstørje. Borg kunne også opplyse om at Kommisjonen ville trekke tilbake forslaget om å ratifisere fiskeriavtalen med Guinea som følge av krigshandlingen som pågår der.

A-punkter (ingen debatt)
Det var et A-punkt om fiskeri  som ble vedtatt av ministerrådet, og det omhandlet mandatet for årsmøtet i CCAMLR (Konvensjonen for fisket etter levende ressurser i Antarktis). Vedtaket er oppsummert i pressemeldingen fra Rådet.

Kommentar
Kontrollforordningen: Som nevnt i tidligere rapporter fra EU-delegasjonen var det mange uavklarte spørsmål som måtte avklares på ministerrådsmøtet vedrørende denne nye forordningen eller kontrollreformen som den ofte omtales som her i Brussel. Det var først etter 03.00 natt til 20. oktober at svenskene kunne slå fast at de hadde lykkes med å få gjennom forslaget. Imidlertid måtte de være villig til å kompromisse på mange områder særlig med hensyn til implementeringstidspunkt. Veldig mange av paragrafene har et annet ikrafttredelsestidspunkt enn 1. januar 2010.

Med hensyn til beslutningsprosedyrene, så ble det også enighet om at Rådet fikk myndighet på noen områder og Kommisjonens komiteer på andre. Når det gjelder fritidsfiske, så måtte Kommisjonen og svenskene (som stod sammen om kompromissforslaget) gi seg på kravet om at fangst i fritidsfisket skulle avregnes landenes kvoter. Det ble imidlertid krav om rapportering av slik fangst under visse forutsetninger.

Forordningen går nå til juridisk- og språklig "vask" før den offentliggjøres i EUs Rettstidende (OJ). 

Når vedtaket er gjennomført i medlemslandene, vil det kunne ha stor betydning også for Norge. Om lovens bokstav følges så vil dette forslaget uten tvil styrke kontrollen, og gjøre det mye vanskeligere å slippe unna med ulovlig fiske og andre brudd på fiskerilovgivningen. Dette vil åpenbart bedre og utjevne konkurranseforholdet mellom fiskerinasjonene.

Østersjøen: EU-delegasjonen har fått opplyst at maskevidden er økt til 120 mm i fisket etter torsk, og at denne maskevidden blir innfaset i enkelte områder allerede fra og med 1. januar 2010, men noen områder har fått unntak frem til 1. mars 2010.
 
 
Til toppen