Mobil, nett og frekvenser på rådsmøte

Diskusjon om mobilpriser, enighet om ny radiofrekvenspolitikk og tydligere ansvar for arbeid med nettsikkerhet i bred forstand for Det europeiske byrået for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA). Forvaltningsråd John Engstrøm og post- og teleråd Willy Jensen rapporterer om telekommunikasjonssaker fra det siste rådsmøtet der disse sakene ble tatt opp.

Rådet for transport, telekommunikasjoner og energi møttes 12. og 13. desember 2011. Telekommunikasjonssaker ble drøftet i rådsmøtet 13. desember. Blant temaene under møtet var forslaget til et program for radiofrekvenspolitikk (Radio Spektrum Policy Program), drøfting av forslaget til nytt mandat for byrået for nett og informasjonssikkerhet ENISA, nye regler om internasjonal gjesting i mobilnettet, samt åpent internett og nettnøytralitet Konklusjonene fra møtet framkommer her.

Enighet om radiofrekvenspolitikk
Etter forutgående forhandlinger mellom Kommisjonen, Rådet (ved det polske formannskapet) og Europaparlamentet er det oppnådd enighet om prinsippene i et program for radiofrekvenspolitikk (Radio Spektrum Policy Program), slik at programmet kan vedtas både av Rådet og Europaparlamentet. Programmet dekker bruk av frekvenser til sivile formål innen EU, og det vil blant annet å få betydning for den videre utbyggingen av mobilt bredbånd. Kommisjonen skal etablere en oversikt over bruken av spektrum i EU for å sikre harmonisering og effektiv bruk. Europaparlamentet vil på sin side ventelig konkludere om programmet i løpet av første kvartal 2012, trolig i februar. Kompromisset etter forhandlingene er beskrevet her. Konklusjonene fra Rådets behandling er i samsvar med innstillingen som framkommer her.

Mobilpriser i fokus under dansk formannskap
Rådet gjennomførte også en foreløpig diskusjon om Kommisjonens forslag til nye regler om internasjonal gjesting (roaming) i mobilmarkedet. Av referatet går det fram at det danske formannskapet må prioritere å komme fram til en enighet med Europaparlamentet så tidlig som mulig i 2012. Dette er nødvendig siden gjeldende reguleringer utløper 30. juni 2012. Diskusjonen avdekket skepsis overfor Kommisjonens forslag om ”dekopling” av utenlands- og innenlands mobilabonnement og forslaget om å tillate nye operatører som utelukkende tilbyr mobiltjenester ved ”gjesting”. Kommisjonen og byrået for europeiske telekom-myndigheter BEREC vil trolig vurdere disse tekniske forslagene videre.

Diskusjon om utvidet mandat for ENISA
Rådet drøftet også kort forslaget til utvidet mandat for Det europeiske byrået for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA), som Norge deltar i. ENISAs mandat går ut 13. september 2013, og diskusjonene om nytt mandat har pågått over lang tid. Både forslaget om å utvide byråets ansvarsområde, lengden av mandatperioden og lokaliseringen av byrået har vært diskutert. Det er nå avklart at ENISA vil få et tydeligere ansvar for å arbeide med nettsikkerhet i bred forstand, også gjennom internasjonalt samarbeid utenom EU. Når det gjelder mandatperiodens lengde, klarte ikke Rådet å samle seg om noen konklusjon på møtet 13. desember, men det synes å være flertall for en periode lengre enn Kommisjonens forslag om fem år. (I forslaget til rådskonklusjoner var det lagt inn 14 år). Lokaliseringen blir trolig opprettholdt til Kreta, som i dag. De to siste punktene avviker fra de foreløpige konklusjonene i innstillingen fra saksordføreren i Europaparlamentet. Saksordfører Chichester har her i sitt utkast til innstilling gått inn for en mandatperiode på syv år, noe som vil falle godt sammen med langtidsbudsjettperioden. Chichester går imidlertid inn for å flytte byrået fra Hellas (Kreta) til Brussel.

Nettnøytralitet
Når det gjelder temaet Åpent internett og nettnøytralitet konkluderte Rådet i samsvar med innstillingen. Dette innebærer blant annet at det ikke anses nødvendig med ny lovgivning nå.

Til toppen