Historisk arkiv

Ny og bedre brannutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Trygghet i hverdagen og styrket beredskap er et av regjeringens viktige satsingsområder. For å styrke brann- og redningsberedskapen i Norge har regjeringen besluttet å etablere en ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell.

Som samfunn må vi være godt forberedt på uventede hendelser. Det krever en samordnet innsats fra nødetater, kommuner, statlige etater, frivillige organisasjoner og privat næringsliv.

Sentralt i arbeidet med samfunnssikkerhet står de operative ressursene. Sammen med Forsvaret gjør en innsats der hendelsene inntreffer. Brannog redningspersonell, polititjenestepersonell ambulansepersonell er først på ulykkesstedet og redder liv. Personell i sykehus, Sivilforsvaret, redningshelikoptertjenesten og frivillige organisasjoner bistår mennesker i nød.

Brann- og redningsvesenet er kommunenes viktigste rednings- og beredskapsressurs, men det er store variasjoner i de ulike fagmiljøene og evnen de har til å forebygge og håndtere branner og andre hendelser. Utredninger har dessverre slått fast at utdanningen som tilbys brann- og redningspersonell er mangelfull.

Kommunene skal ha profesjonelle og slagkraftige brann- og redningsvesen, med god evne til å håndtere større og krevende hendelser.

Regjeringen har derfor besluttet å etablere en ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell.

Dagens brannutdanning er en etatsskole. Brann- og redningspersonell må være ansatt i et brann- og redningsvesen og ha gjennomført internopplæring før de kan gjennomføre en formell kursutdanning ved Norges brannskole. Etatsmodellen gir store kompetanseforskjeller i kommunene, og ivaretar ikke i tilstrekkelig grad den fagkompetansen som brann- og redningsvesenet har behov for. Brann- og redningsvesenet må løse stadig mer krevende oppgaver, og det er større behov for spesialistkompetanse.

Den nye modellen vil bestå av en offentlig to-årig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell, og og en høyere utdanning på bachelornivå for utdanning av ledere til brannog redningsvesenet. I statsbudsjettet for 2017 er det avsatt 18,9 mill. kroner til å starte etableringen av ny fagskole. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har igangsatt etableringen av den nye offentlig to-årig fagskole.

All teoriundervisning for utdanning av brann- og redningspersonell er per i dag lagt til Norges brannskole i Tjeldsund kommune. Jeg har tiltro til at faglige vurderinger om et godt samarbeid mellom fagskolen i Tjeldsund og andre fagmiljøer - i Harstad og andre steder - kan foregå uten at det gis politiske føringer.

Ny utdanningsmodell skal gi brannog redningsvesenet økt evne til å håndtere komplekse hendelser, øke kvaliteten på det forebyggende arbeidet og gi kommunene viktig kompetanse innenfor samfunnssikkerhetsarbeidet.

Fagskolen blir et løft for brann- og redningsvesenet og jeg ser frem til å følge det konstruktive samarbeidet mellom fagskolen og lokale næringsinteresser for å etablere best mulig rammebetingelser.

Den nye fagskolen er en viktig milepæl for et mer profesjonelt brann- og redningsvesen.

Til toppen