Er mot kutt i EUs langtidsbudsjett

Rapport fra Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

I dag kom EU-lederne til Brussel for å diskutere EUs langtidsbudsjett for 2014-2020. I en debatt om samme tema i Europaparlamentet 21. november understreket parlamentarikerne at EU trenger et budsjett som kan bidra til vekst og at de vil forsvare sin posisjon.

De liberales gruppeleder Guy Verhofstadt under debatten om EUs langtidsbudsjett i Strasbourg. Foto: European Union 2012/ European Parliament

I dag kom EU-lederne til Brussel for å diskutere EUs langtidsbudsjett for 2014-2020.
I en debatt om samme tema i Europaparlamentet 21. november understreket parlamentarikerne at EU trenger et budsjett som kan bidra til vekst og at de vil forsvare sin posisjon.

Europaparlamentet avholdt 21. november i Strasbourg en debatt om EUs langtidsbudsjett for perioden 2014- 2020 i forkant av møtet i Det europeiske råd om samme tema som starter i dag, 22. november.

Europaparlamentets president Martin Schulz åpnet debatten med å understreke at det er flertallet i parlamentets klare syn at langtidsbudsjettet ikke må kuttes og at man må holde seg på et nivå som muliggjør gjennomføring av prioriteringene medlemslandenes stats- og regjeringssjefer også har sagt at de vil satse på.

- Må gå lavere enn Kommisjonens forslag for å bli enige
Medlemslandenes representant i debatten, den kypriotiske viseeuropaministeren Andreas Mavroyiannis, sa at man er nødt til å gå lavere enn Kommisjonens forslag hvis man skal komme til enighet og viste til krisen og budsjettutfordringene i mange medlemsland. Han ville ikke si noe om hvor langt under. Han understreket at man anerkjenner argumentene om den europeiske merverdien i EUs budsjett, men mener man kan nå målene man har satt ved mer effektiv bruk av pengene i det han kaller et uunngåelig stramt langtidsbudsjett. Møtet med stats- og regjeringssjefene vil ta så langt tid som det er behov for, sa Mavroyiannis. Han advarte også mot de stadige trusler om veto fra ulikt hold.

- En test på EUs troverdighet
Barroso holdt et langt innlegg der han argumenterte for behovet for et budsjett som ivaretar europeiske interesser, som styrker EU og som kan brukes til investering på områder der medlemslandene nå ikke selv har råd.  Han understreket at forhandlingene er en test på EUs troverdighet, at ord må følges av handling og budsjettet er det sentrale verktøyet for investering i jobber og vekst og et viktig bidrag til samhørighet og solidaritet. Barroso snakket om konsekvensene for en lang rekke områder (forskning, små- og mellomstore bedrifter, studenter, flyktninger i Syria etc.) kun ved mindre kutt i budsjettet og advarte mot kutt på områder som er sentrale for vekst fremover.

Sentrum-høyregruppens leder Joseph Daul sluttet seg i det store og hele til Barrosos tale. Han advarte mot at et budsjett under en prosent av EUs bruttonasjonalinntekt vil gjøre det umulig å fortsette med dagens politikk og understreket at et bredt flertall (571 parlamentarikere) har stemt for et sterkt EU-budsjett, et investeringsbudsjett. Han trakk særlig frem behovet for investering i infrastruktur. Daul advarte mot at ensidig nasjonalt fokus vil true EUs fremtid og understreket at Europaparlamentet vil forsvare sin posisjon.

- Budsjettet kommer også bidragsyterne til gode
Sosialistenes gruppeleder Hannes Swoboda kritiserte også fokuset på nasjonale interesser. Han pekte på at budsjettet også kommer netto bidragsyterne til gode ved at for eksempel deres selskaper vinner kontrakter om utbygging av infrastruktur som støtte gjennom samhørighetsfondene i de nye medlemslandene. Han sa også at Parlamentet /hans gruppe, er rede til å støtte et kompromiss, men ikke et hvilket som helst kompromiss. 

- Må være rede til å si nei til budsjettet
De liberales gruppeleder Guy Verhoftstadt mener at kranglingen om tall i langtidsbudsjettet er latterlig gitt at det kun er snakk om relativt små tall, når man sammenligner det med nasjonale budsjett (EUs budsjett er mindre enn Belgias budsjett). Han mener også at det i fremtiden er behov for et EU-budsjett som er langt større enn 1 prosent av BNI. Han mener parlamentet må være rede til å blokkere en enighet mellom medlemslandene som går under Kommisjonens forslag.

- Støtte til samhørighet viktig
De konservative (ECR)s gruppeleder Martin Callanan var kritisk til alle som mener problemene kan løses ved «mer Europa». Han avviser også at EU-budsjettet er et investeringsbudsjett siden store deler går til landbruksstøtte og administrasjon osv. Callanan mener likevel at midlene til samhørighet må opprettholdes også om budsjettet fryses eller kuttes, men med større fokus på dem som trenger støtten mest.

Et samlet Europaparlamentet
Et bredt flertall i Europaparlamentet står samlet om sine krav til medlemslandene når det gjelder langtidsbudsjettet og dette gjør også deres posisjon sterkere. Mange av dem delegasjonen har snakket med i Strasbourg denne uken tviler også på at det blir enighet mellom medlemslandene i løpet av helgen, men skulle det bli et kompromiss blant medlemslandene må man huske på at en endelig enighet er avhengig av Europaparlamentets godkjenning. Europaparlamentet har lenge vært klare på at de ikke vil si ja til et hvilket som helst kompromiss og dette ble også gjentatt tydelig i debattene i Strasbourg denne uken.

Til toppen