Mot likere regler for asyllovgivning i Europa

Det er uakseptabel stor forskjell mellom medlemslandenes praksis i behandling av asylsøkere. Det sa innenrikskommissær Cecilia Malmström da Europakommisjonen 1. juni la fram endret forslag til lovgivning om asylprosedyrer og mottaksforhold. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer.

Det såkalte mottaksdirektivet og prosedyredirektivet er del av et større initiativ fra Europakommisjonen om  harmonisering av innvandrings- og asyllovgivningen i Europa. Direktivene er to av i alt seks forslag som tilsammen skal utgjøre et felles europeisk asylsystem. Målet for både Rådet og Europakommisjonen er at det felles systemet skal være på plass innen utgangen av 2012.

Norge vil ikke være bundet av de to framlagte direktivforslagene, men  EUs asylpolitikk berører Norge direkte fordi det som skjer i EU påvirker asylsøkertilstrømningen til Norge, særlig dersom våre regler eller praksis avviker sterkt EUs. Selv om Norge ikke er forpliktet til å gjennomføre disse nye rettsreglene, er det naturlig å vurdere hvorvidt de skal få følger også for norske regler.

Ulik praksis
Forskjellen mellom medlemslandenes praksis på asylområdet gjelder så vel vedtakenes innhold som prosedyrene og mottaksforholdene. Europakommisjonen ønsker å bidra til både effektive søknadsprosedyrer for asylsøkere, og til at asylsøkeres grunnleggende rettigheter og rettssikkerhet ivaretas på en bedre måte enn i dag.

I presentasjonen av lovendringene åpnet kommissær Malmström for en mer fleksibel anvendelse av direktivene. Det er foreløpig usikkert hvorvidt Kommisjonens endringsforslag er tilstrekkelig for å få tilslutning i Rådet og i neste omgang for å sikre et kompromiss mellom Rådet og Europaparlamentet.

Nødvendig med kompromiss
De opprinnelige forslagene ble lagt fram i 2008 og 2009, men ble trukket tilbake da diskusjonene i Rådet og Europaparlamentet viste at det var stor avstand mellom de lovgivende institusjonene.

Kommisjonen håper at de endrede direktivforslagene vil gjøre det lettere å oppnå nødvendige kompromisser mellom institusjonene.

Til toppen