Møte om oppfølging av Ida-saken

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) hadde fredag 21. oktober møte om oppfølging av Ida-saken.

Etter saken om Ida i Stavanger Aftenblad ble det satt i gang et omfattende tilsyn av barnevernstjenester og helsevirksomheter i tre fylker. Tilsynet ble utført av tre fylkesmenn og ledet av fylkeslege Helga Arianson hos Fylkesmannen i Hordaland.

– Det er mye å lære av Idas historie. Jeg vil berømme fylkesmennene for hvordan de har involvert Ida i arbeidet, dette viser nye måter å jobbe på for å få fram barnets synspunkter. Barn og unge i barnevernet skal ikke oppleve det Ida har gjort. Når det offentlige overtar omsorgen for et barn, skal barnet få god oppfølging og omsorg, sier Solveig Horne.

– Oppfølging av tilsynsrapporten, endringer i lovverket og satsing for å bedre samarbeidet mellom barnevern og helsetjenester er svært viktig for å hindre at dette skjer igjen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Statsrådene Horne og Høie, ekspedisjonssjef Petter Øgar i Helse- og osorgsdepartementet og fylkeslege Helga Arianson.
Statsrådene Horne og Høie, ekspedisjonssjef Petter Øgar i Helse- og omsorgsdepartementet og fylkeslege Helga Arianson.

Lovbrudd og svikt

– Dette er en alvorlig sak som viser svikt i alle ledd. Det er trist at Ida har vært så mange år i barnevernet uten at hun har fått den hjelpen hun hadde behov for. Vi har i dag fått en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hordaland, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet, Helsetilsynet samt helsevirksomhetene i Vest og Nord om hvordan granskingen skal følges opp, sier Solveig Horne.

– Denne saken er større enn seg selv, sa fylkeslege Helga Arianson i møtet. – Brukt på riktig måte kan den brukes til å utvikle hvordan vi utfører tilsyn, hvordan barns medvirkning blir ivaretatt og hvordan vi kan se helheten i barnets situasjon. Tiltaksapparatet må tilpasses barnet, ikke omvendt.

De to ministrene forventer at de lovbruddene som er avdekket vil bli fulgt opp av de ansvarlige, og at fylkesmennene følger opp til avvikene er lukket.

Det er gjort flere endringer for å bedre rettssikkerheten for barna i barnevernet de senere årene, og Solveig Horne trekker fram muligheten for å pålegge hjelpetiltak i tilfeller der foreldrene ikke ønsker hjelp. Barns rett til medvirkning i saker som gjelder dem selv er også styrket. I tillegg har Helsetilsynet fått i oppdrag å gjennomgå minimum 100 barnevernssaker for å vurdere det barnevernfaglige arbeidet. 

Barnevern og psykisk helsevern

I historien om Ida er det tydelig at samarbeidet mellom barnevern og psykisk helse ikke har fungert godt nok. Barneministeren og helse- og omsorgsministeren har satt i gang en felles satsing for å bedre psykisk helse for barnevernsbarn. – Barn og ungdom som både har behov for omsorg fra barnevernet og behandling fra psykisk helsevern kan oppleve å falle mellom to stoler og ikke få den koordinerte hjelpen de har behov for. Vi må ikke tenke 'enten eller', men 'både og', sier Horne.

Helsedirektoratet og Bufdir skal levere en rapport i høst om hvordan samarbeidet mellom barnevern og helsetjenestene kan styrkes og bli bedre.

Helse- og omsorgsdepartementet har et lovforslag på høring om at barn i helsetjenesten skal få mer medvirkning i avgjørelser som angår dem.

– Vi vil tydeliggjøre barns og ungdommers rett til å bli hørt og involvert. Derfor foreslår vi å tydeliggjøre retten til medvirkning, sier helseminister Bent Høie. – Vi har også satt ned et utvalg som skal foreslå endringer i tvangsregelverket. Utvalget er spesielt bedt om å vurdere behov å tilpasse reglene til barns og unges særlige behov og rett til beskyttelse, sier han. 

Arbeid som er satt i gang

Å styrke kompetansen hos de som arbeider nærmest barna er nødvendig. I år får kommunale barneverntjenester tilbud om opplæring for å øke sin kompetanse i undersøkelsessaker.

– Arbeidet med å styrke barnevernets kompetanse skal intensiveres neste år. Vi foreslår 20 millioner kroner i budsjettet for 2017 for å bedre kommunenes styring av barnevernet og for kompetanseutvikling i arbeid med undersøkelser og med hjelpetiltak, sier statsråd Horne.

Torsdag 29. september ble forslag til ny barnevernlov lagt fram. Målet er få bedre rettssikkerhet for barn og å skape et mer tilgjengelig og oversiktlig regelverk. Utvalget foreslår blant annet endringer som vil styrke barns rett til forsvarlig omsorg og beskyttelse, og det enkelte barnets rett til å medvirke i egen sak.

- Utvalgets forslag berører flere av utfordringene som trekkes fram i tilsynsrapporten. Jeg ser frem til å vurdere utvalgets forslag nærmere når NOU-en har vært på offentlig høring, sier Horne.

– Ida-saken må få betydning for tilbudet tjenestene våre gir til andre barn og ungdommer i hennes situasjon. Møtet i dag har vist at det statlige barnevernet og helsevesenet har startet et viktig arbeid for å få det til. Helseministeren og jeg vil innen sommeren følge opp med et nytt møte for å sikre at vi har god oversikt over status og resultater av dette arbeidet, avslutter barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Til toppen