Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd om ikke å endre det motsykliske kapitalbufferkravet på 1 prosent for bankene.

Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Norges Bank skal hvert kvartal gi råd til departementet om nivået på kravet. Etter råd fra Norges Bank satte Finansdepartementet i mars ned bufferkravet fra 2,5 til 1 prosent for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterket en nedgang i økonomien.

Norges Bank har i brev 17. juni 2020 gitt råd om at bufferkravet på 1 prosent ikke bør endres nå. Norges Bank viser bl.a. til at utviklingen siden kravet ble satt ned i mars bekrefter at norsk økonomi er rammet av et kraftig tilbakeslag, men at omfattende tiltak har virket dempende. Samtidig har uroen i finansmarkedene avtatt, og risikopåslagene på bankenes finansiering har falt. Norges Bank forventer ikke å gi råd om å øke bufferkravet igjen før tidligst i første kvartal 2021. Normalt vil det da tidligst være krav om å iverksette høyere motsyklisk kapitalbuffer i første kvartal 2022.

Grunnlaget for Norges Banks råd er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/20. Finanstilsynet har i brev 17. juni 2020 sluttet seg til Norges Banks råd.

Les mer: