Møtte ambassadører fra EFTA-landene

Gjennomgang av EØS-avtalen og konsekvenser av den økonomiske krisen i Europa var blant sakene som stod på agendaen da arbeidslivets parter i EFTAs konsultative komité møtte EFTA-landenes ambassadører i Brussel 14. mars.

På møteagendaen stod den økonomiske krisens konsekvenser for EØS-området og hvordan tiltak fra EU vil få innvirkning på EØS/EFTA-landene. Blant annet ble EUs forslag til nye tilsynsbyrå som skal overvåke europeiske finansmarkeder og eventuell innvirkning på EFTA-landene diskutert med ambassadørene.

- Det er nyttig å utveksle synspunkter på hvordan arbeidslivspartene i EFTA-landene forholder seg til EUs økte tilsyn med finansmarkedene i EU. Hvordan vi innretter oss til forslagene, vil påvirke hvilke konsekvenser dette får for Norge, sa avdelingsdirektør for internasjonalisering og europapolitikk i NHO Espen Søilen.

Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, la i sitt innlegg vekt på at flere av EUs tiltak for å få stabilitet i den økonomiske situasjonen har blitt både foreslått og vedtatt raskt.

- Flere av disse er også EØS-relevante, og det er viktig at også EØS-landene følger opp dette i tiden som kommer. Her spiller arbeidslivets parter en viktig rolle, sa han.

EFTAs konsultative komité møter EFTA-landenes ambassadører i Brussel en gang i året.

Resolusjon om forholdet til EU
Gjennomgangen av EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU som ble lagt frem i januar var også et viktig tema i dialogen. Liechtenstein har også startet gjennomgang av sitt forhold til EU, og EU forventes å komme med rådskonklusjoner om sitt forhold til EFTA-landene i løpet av 2012.

I den forbindelse skal den konsultative komité komme med innspill til prosessene i Norge og i Liechtenstein om EØS-avtalens virke gjennom en resolusjon i mai. De var derfor opptatt av å drøfte status for dette arbeidet.  

Drar nytte av EFTAs EØS-kompetanse
EFTAs konsultative komité er et forum for både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i EFTA-landene, og er sammensatt av representanter fra arbeidslivets parter fra de fire EFTA-landene Island, Norge, Liechtenstein og Sveits. De har en rådgivende funksjon i saker som angår EØS-avtalen og EFTAs handelsavtaler med tredjeland.

- En motivasjon for å delta i den konsultative komité er å dra nytte av kompetansen og nettverket som EFTA-sekretariatet besitter om EØS-saker og -prosesser, sa direktør i Virke Handel Thomas Angell.

Bente Stenberg-Nilsen i KS Brussel mente at ambassadørene ga en viktig oppdatering om aktuelle saker for det enkelte EFTA-land og at det er nyttig å kunne avklare og diskutere konkrete problemstillinger.

Til toppen