Møtte EFTA-gruppen i Rådet

Av Camilla Langsholt, EU-delegasjonen

EU-ambassadør Atle Leikvol understreket at relasjonene mellom EU og Norge er omfattende og utdypes stadig.

Norges ambassadør til EU Atle Leikvoll møtte Rådets arbeidsgruppe med ansvar for EUs forhold til EFTA-landene og EØS. Foto: Miriam Stackpole Dahl

Relasjonene mellom EU og Norge er omfattende og utdypes stadig, understreket EU-ambassadør Atle Leikvoll da han møtte Rådets arbeidsgruppe med ansvar for EUs forhold til EFTA-landene og EØS. 

Formålet med Norges møte med arbeidsgruppen 11. september var å gi en oppdatering om forholdet mellom Norge og EU sett fra Norge samt den politiske og økonomiske situasjonen i Norge.

Nyttig for Rådet
EFTA-arbeidsgruppen i Rådet består av representanter fra medlemslandene. Gruppen forbereder saker og felles posisjoner som angår EFTA-landene og EØS-avtalen. Ambassadørene fra EUs medlemsland godkjenner posisjonene i De faste representanters komité (COREPER) og disse vedtas endelig på ministerrådsmøtene med de relevante fagministrene til stede.

Det har siden 2008 vært praksis at EUs medlemsland gjennom såkalte rådskonklusjoner i desember annet hvert år uttrykker Rådets mening om forholdet til EFTA-landene. I forberedelsene til rådskonklusjonene møter arbeidsgruppen ambassadørene fra EFTA-landene. I 2010 var hovedkonklusjonen at Norge og EU har et godt og stabilt forhold. 

Ambassadør Leikvoll la i sitt innlegg vekt på hele bredden av samarbeidet med EU både innenfor områder slik som det indre marked, energi, klima- og miljøsamarbeid, justispolitikk og forsvars- og sikkerhetspolitikk. I tillegg er Norge en betydelig bidragsyter til sosial og økonomisk utjevning i Europa gjennom EØS-midlene. Han viste til at det nære forholdet er godt illustrert i rapporten «Utenfor og innenfor» som utreder EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. En melding til Stortinget legges frem i høst som regjeringens oppfølging av rapporten.

- Forhåpentligvis vil vår evaluering av Norges forhold til EU være nyttig for EU-landene i deres vurdering av EØS-avtalen og rådskonklusjoner om EØS-samarbeidet i desember 2012, sier Leikvoll.

Leikvoll la også vekt på at EØS-institusjonene og strukturen sikrer gjennomføring og overvåking av EØS-avtalen. Han understreket overfor medlemslandene at Norge ikke er et "tredjeland" i en indre markedssammenheng, men fullverdige medlemmer med rettigheter og plikter og som bidrar finansielt til EU-programmer og byråer.

God dialog med formannskapene
Norges ambassadør til EU uttrykte også tilfredshet med dialogen med det roterende formannskapet i Rådet. Leikvoll viste blant annet til samarbeidet med det kypriotiske formannskapet om ministerkonferansen i Oslo i desember for utdanningsministere fra EU og EFTA-landene som et eksempel på norsk samarbeid med formannskapene. Formålet med konferansen er å utveksle erfaringer og kunnskap om integrering av IKT-verktøy i utdanningssektoren.

Samstemt om Nordområdene
- Nordområdene er strategisk viktig for Norge og høyt prioritert. Det er derfor positivt at samarbeidet med EU om Nordområdene er godt og at det er høy grad av samstemmighet mellom oss, fortalte Leikvoll til arbeidsgruppen.

Norge støtter også Europakommisjonens ønske om permanent observatørstatus i Arktisk Råd.

Til toppen