Dialog om menneskerettigheter

Direktør Inga Bostad og prosjektleder Cecilie Figenschou Bakke ved Norsk senter for menneskerettigheter (UiO) tar i sitt innlegg 5. september til orde for at menneskerettighetsdialogen med Kina gjenopptas.

De viser til dialogen Norge førte med Kina mellom 1997 og 2010, og understreker at denne dialogen var nyttig, blant annet fordi den dannet rammen for et bredt menneskerettighetssamarbeid. Det er jeg enig i.

Norge og Kina har nå gjennomført første runde i en ny, årlig konsultasjonsmekanisme. Konsultasjonene dekket mange tema, også menneskerettigheter. Dette var et viktig skritt på veien til å bygge et bredt og tillitsbasert forhold til Kina. Etter seks år uten formelle politiske kontakter, er dette en prioritet, også for å skape fremtidig rom for egne kontakter om menneskerettigheter.

Regjeringen vil fortsette å støtte prosjektsamarbeid med akademia, sivilt samfunn og i mellomstatlige former. En slik bred tilnærming har stått sentralt i vårt menneskerettighetsengasjement overfor Kina.

Menneskerettigheter blir også berørt i en lang rekke andre kontakter med Kina. Igjen er vi enige med forfatterne av innlegget: Frihandelsforhandlinger og utviklingssamarbeid er også relevant for spesifikke menneskerettighetsspørsmål.

Menneskerettighetsengasjementet med Kina vil ha flere former. Vår ambisjon er på sikt å etablere et eget forum for dialog. Hvilket format det vil få, er det imidlertid litt tidlig å si i dag.

Til toppen