Mye gjøres for å trygge Norge

I sin leder 7. juni omtaler Dagsavisen Riksrevisjonens rapport om objektsikring. Regjeringen tar Riksrevisjonens rapport på største alvor. Men kritikken har ført med seg misforståelser som det er viktig å klargjøre.

Regjeringen har styrking av beredskapen som ett av sine høyest prioriterte områder. Objektsikring er ett element i dette arbeidet. Mye er gjort for å få bedre objektsikring. Vi er ikke i mål, men vi må ta høyde for at god objektsikring tar tid, er dyrt og krever både god planlegging og en grundig gjennomføring. Stortinget fikk i fjor tydelig informasjon om at det fremdeles gjenstår mye arbeid. Objektsikring er et kontinuerlig arbeid. Nye trusler skaper nye sårbarheter og gjør at sikring må endres eller utvikles.

Forsvarssektoren har brukt 1,6 milliarder kroner på grunnsikring siden 2015, og sektoren bruker 900 millioner på å erstatte radiolinjer med fiber noe som reduserer antallet skjermingsverdige objekter. Riksrevisjonen er i sin rapport også helt tydelig på at det på viktige områder har skjedd en positiv utvikling siden forrige undersøkelse i 2015. For eksempel har det skjedd en betydelig økning i andel skjermingsverdige objekter der det foreligger planer for bistand fra Forsvaret: Fra 25 prosent i 2015 til 72 prosent ved Stortingets høring i fjor og 94 prosent ved Riksrevisjonens nye undersøkelse.

I politiet er spaden satt i jorden for et nasjonalt beredskapssenter. Totalt vil kostnaden for beredskapssenteret være på rundt 2,7 milliarder kroner når det står ferdig i 2020. Dette vil blant annet sørge for en svært god objektsikring av politiets nasjonale beredskapsressurser. Tilsvarende er det brukt betydelige beløp på sikring av politiets datahaller. Politiets operasjonssentraler er også sikret bedre enn før, blant annet har det blitt etablert løsninger som overtar en operasjonssentrals funksjon dersom den settes ut av spill. Det er også gjort en rekke andre tiltak for å styrke beredskapen innen politiet; ny politireform, en historisk oppbemanning av politiet med 2300 flere årsverk, en betydelig styrking av PST, nye politihelikoptre, styrking av beredskapstroppen og innføring av punktbevæpning.

Objektsikring handler ikke bare om betongvegger, høye gjerder og vakter. Objektsikring handler først og fremst om at oppgavene og funksjonene må kunne håndteres ved en krise eller under et angrep. Et eksempel: Hvis én av politiets operasjonssentraler ikke fungerer, må politiet kunne lede operasjonen fra et annet sted.

Da er gode reserveløsninger vel så viktige som et høyt gjerde rundt en bygning.

Til toppen