Dagaktivitetstilbud for personer med demens på gård

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er gjennom BIONÆR tildelt prosjektmidler til et forskningsprosjekt på dagaktivitetstilbud for personer med demens på gård.

Prosjektet vil bidra til innovativ utnyttelse av gårdsbruk, som en service innenfor demensomsorgen. Utgangspunktet er det økende behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demens. Det nasjonale strategidokumentet Handlingsplan 2013-2017 Inn på tunet fremhever grønne velferdstjenester på gårdsbruk som et komplementerende tilbud for personer med demens. Prosjektet vil ta for seg flere nivåer: et individuelt perspektiv, en gårdskontekst og et system-/samfunnsperspektiv. Målet er å bidra til verdiskaping med gården som arena, og en mer bærekraftig utnyttelse av gårdens ressurser. Man skal legge vekt på kvalitetsutvikling av tjenesten, og på involvering av brukere, leverandører og kommunen. 

Prosjektet Dagaktivitetstilbud for personer med demens på gård; Kvalitet og samhandling (To provide knowledge for innovative quality-based development of farm based day care services (FDC) for people with dementia (PWD)) har en prosjektperiode på 3 år fra 2016 til 2019 og er bevilget 27.392 millioner kroner fra Forskningsrådet.  

 Regjeringen har nylig lagt fram Demensplan 2020. Det er et stort behov for dagaktivitetstilbud for personer med demens. Dette forskningsprosjektet om velferdstjenester på gård for personer med demens er svært viktig for å utvikle og kvalitetssikre gode tjenester, sier landbruks- og matminister Listhaug. 

 Kontakten med naturen, dyr og det sosiale samværet gjør at folk trives og fungerer bedre i hverdagen. Gårdsmiljøet er for mange eldre å møte igjen et liv de kjenner fra yngre dager. Demente som trives og fungerer bra med dagaktivitetstilbud gjennom Inn på tunet gir i sin tur mindre press på andre, og langt mer kostbare pleie- og omsorgstilbud som kommunene har ansvar for. Ikke minst kan det gi en sårt tiltrengt avlastning for pårørende, sier Listhaug.

Fem nye prosjekter for verdiskaping i landbruket

BIONÆRs programstyre gir støtte på til sammen nær 160 millioner kroner til fem nye store, tverrfaglige forskningsprosjekter innenfor mat, bruk av tre, naturbasert reiseliv, matproduksjon og omsorgstjenester. Flere av disse prosjektene er viktige for å videreutvikle bioøkonomien. BIONÆR mottok i alt 39 søknader, hvorav fem har fått tildelt midler.

 Forskning, ny kunnskap og ny teknologi er en forutsetning for at Norge skal lykkes med å utvikle et mer effektivt og lønnsomt landbruk, og for å sikre stabil leveranse av trygg kvalitetsmat. Dette gjelder både produksjonen på den enkelte gård og i næringsmiddelindustrien og i skog- og tresektoren. Forskning og innovasjon er også en viktig drivkraft for verdiskaping og utvikling av vekstkraftige regioner i hele landet, sier Listhaug.