Nær tre millioner fra skogfondet til nye næringsprosjekter

Landbruksdirektoratet har tildelt 2,78 millioner kroner til prosjekter med formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.

Det ble søkt om totalt snaut 3,6 millioner kroner fordelt på åtte søknader. Sju prosjekter fikk tilskudd.

Prosjekter som driftes av nasjonale rentemidler skal blant annet drive med opplæringsaktiviteter og synliggjøre skogens betydning som næringsvei, som arena for allmenheten til formål som helse, rekreasjon, trening og friluftsliv, og som fornybar ressurs og del av løsningen på klimautfordringene. Det har eksempelvis vært satset mot barn og unge som målgruppe.

- Råstoff frå skog er grunnlag for ei rekkje fornybare produkt. Eit aktivt og lønnsamt skogbruk og ein konkurransedyktig skogindustri er avgjerande for busetting, sysselsetting og næringsutvikling i store delar av landet. Potensialet for auka verdiskaping er stort, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Renter fra skogfond

Hver skogeiendom har egen fondskonto. Skogeieren velger selv når han vil bruke innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Her ligger det også gode skatteordninger. Skogeieren har imidlertid ikke krav på rentene fra skogfondet.  Rentemidlene blir fordelt mellom kommunalt, fylkes og nasjonalt nivå. Landbruksdirektoratet forvalter de nasjonale midlene.  Opptjente renteinntekter i 2017 var på 23,5 millioner kroner.

Barn bygger i tre.
Prosjekter som driftes av nasjonale rentemidler skal blant annet drive med opplæringsaktiviteter og synliggjøre skogens betydning. Det har eksempelvis vært satset mot barn og unge som målgruppe. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen