Historisk arkiv

Nærings- og handelsministeren i Europaparlamentet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Nærings- og handelsminister Trond Giske var i Brussel mandag 19. mars. Han holdt innlegg og deltok i debatten på møtet i indre markedskomiteen i Europaparlamentet og møtte konkurransekommissær Joaquin Almunia i Europakommisjonen.

Det var første gang en norsk statsråd deltok på et ordinært møte i parlamentets komité for det indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO). Nærings- og handelsminister Trond Giske oppsummerer møtet som en veldig positiv og god mottakelse og debatt.

Takket for innspill
- Komiteen ser Norge som en verdifull og viktig partner og takket Norge for gode innspill, både fra regjeringen og fra stortingsrepresentanter. Har du gode argumenter så blir de lyttet til. Her ligger det et stort potensial som etter mitt inntrykk kan brukes enda mer aktivt,  sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

 Statsråden innledet med å understreke at Norge er EUs femte største handelspartner. EØS-utredningen viser at EØS-avtalen har bidratt betydelig til den positive økonomiske utviklingen i Norge, mens det fortsatt er et uutnyttet potensial på grunn av manglende kunnskap i EUs medlemsland om at Norge er en del av det indre marked.


Digitalt indre marked

Giske understreket at for å kunne videreutvikle det indre marked er det viktig å legge til rette for grensekryssende handel og unngå skadelig proteksjonisme. Standardiseringspakken som Kommisjonen la frem i 2011 er et steg i riktig retning, og det må gjøres en innsats for å utløse potensialet for vekst og innovasjon i tjenesteytende sektor. 

Giske vektla også realiseringen av det digitale indre marked ved å støtte nye fremvoksende digitale forretningsmodeller og fjerne hindringer slik som fragmentert lovgivning ulike standarder. Han stilte spørsmål om handlingsplanen for å doble e-handel innen 2015 er ambisiøs nok. Tillit til betalingsløsninger og tillitt til klagemuligheter er avgjørende faktorer, understreket Giske.

Offentlige anskaffelser
Et annet viktig område for utviklingen av det indre markedet er beskyttelse av arbeidsmiljø og arbeidstakernes rettigheter. Forslaget til nytt direktiv for offentlige anskaffelser er et steg i riktig retning, men det er behov for mer fleksibilitet og forenklinger. Dagens regelverk er altfor komplisert og gjør det vanskelig for små- og mellomstore bedrifter å delta, sa Giske blant annet i sitt innlegg.

IMCOs rapportør for offentlige anskaffelser i 2011, Heidi Rühle (De Grønne) takket for godt samarbeid med Norge på anskaffelsesområdet, og henviste til at en fra norsk side har kommet med de mest detaljerte kommentarene til Kommisjonens forslag (grønnboken) våren 2011. Hun nevnte spesielt innspill om forenkling og bedre tilgang for små og mellomstore bedrifter til anskaffelsesprosessen.

Møtte konkurransekommissær Almunia
Nærings- og handelsministerens besøk i Brussel ble innledet med et møte med konkurransekommissær Joaquin Almunia i Europakommisjonen. Hovedtema for samtalene var kompensasjon for karboninnslaget i industriens kraftkostnader.

Giske hadde også et lunsjmøte med representanter for norsk næringsliv som er til stede i Brussel, samt representanter for LO, NHO og KS.


Flere bilder fra besøket på EU-delegasjonens side på Flickr.