Næringsministeren vil gjøre det enklere å få informasjon om hvem som eier aksjer

Næringsministeren foreslår nye regler om innsyn i aksjeeierboken, aksjeeierregisteret og hvem som eier forvalterregistrerte aksjer. I tillegg foreslår næringsministeren at selskaper med forvalterregistrerte aksjer skal offentliggjøre en oversikt over eierne av disse aksjene én gang i året.

- I dagens digitale samfunn burde det være enkelt å få informasjon om hvem som eier aksjer i norske selskaper. Dagens forskrift om innsyn i aksjeeierboken er fra 1976, og det er på høy tid at denne oppdateres. Nå tar vi flere flere grep for å skape større åpenhet om aksjeeierskap, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Dette er nytt

Det foreslås at innsyn i aksjeeierboken:

- skal gis i elektronisk kopi via e-post

- skal gis innen tre virkedager

- skal vise hvem som var aksjeeiere på det tidspunktet innsynskravet ble mottatt

Det foreslås at innsyn i aksjeeierregisteret:

- skal gis via verdipapirsentralens innsynsløsning hvis aksjene er registrert i en verdipapirsentral som tilbyr søkbare innsynsløsninger

- skal gis innen én virkedag

- skal vise hvem som var aksjeeiere per tidspunktet for avslutning av handel på det regulerte markedet eller multilateral handelsplass der selskapet er tatt opp til handel

Det foreslås at innsyn i aksjeeierboken og aksjeeierregisteret skal gis kostnadsfritt. Ved misbruk av ordningen ved å sende gjentatte innsynskrav, vil kostnader måtte dekkes av den som ber om innsyn.

Forslagene sendes nå på høring.

 

Bakgrunn til saken


I dag er det lovpålagt for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper å føre oversikter over sine aksjeeiere i enten en aksjeeierbok eller i et aksjeeierregister hos en verdipapirsentral. Aksjeselskaper kan velge om oversikten skal føres som en aksjeeierbok, eller om selskapet skal registrere seg hos en verdipapirsentral, og dermed føre aksjeeierregister. Allmennaksjeselskaper skal føre aksjeeierregister.

Stortinget har vedtatt at allmennheten har rett til innsyn også i hvem som er eiere forvalterregisterte aksjer, jf. allmennaksjeloven § 4-5 andre ledd. Forvalterregistrering innebærer at en forvalter står innført i aksjeeierregisteret i stedet for aksjeeieren. Det er kun utenlandske aksjeeiere som kan benytte forvalterregistrering i Norge. Bestemmelsen i allmennaksjeloven § 4-5 andre ledd har ennå ikke trådt i kraft. Forslagene fra næringsministeren innebærer at bestemmelsene om innsyn i hvem som eier forvalterregistrerte aksjer nå kan tre i kraft.