Nærmere 500 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen i 2012

Av Camilla Langsholt, EU-delegasjonen

Det siste møtet i EØS-komiteen i 2012 ble avholdt 7. desember. Der ble 51 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. I 2012, er nærmere 500 rettsakter tatt inn i avtalen.

I 2012 er det innlemmet 481 rettsakter i EØS-avtalen. Det har ikke blitt tatt inn like mange rettsakter per år siden 1999. Det høye antallet skyldes at EØS-landene det siste året har hatt stort fokus på å redusere antall utestående rettsakter som allerede skulle vært innlemmet i avtalen. Under møtet uttrykte både EU og EØS-landene tilfredshet med fremgangen det siste året.

Blant de 51 rettsaktene som ble tatt inn i avtalen 7. desember er en ny forordning om offentlig støtte til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning og direktiv om merking av energirelaterte produkter.

Støtte til tjenester av allmenn økonomisk interesse
Det er tatt inn i EØS-avtalen en forordning om offentlig støtte til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning. For norske myndigheter medfører dette at offentlig kompensasjon opp til 500.000 euro til foretak som utfører visse tjenester på det offentliges vegne, ikke trenger å godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Forordningen skal gjennomføres i norsk rett i løpet av desember 2012.

Det ordinære regelverket om bagatellmessig støtte, med terskel på 200.000 euro, er en generell regel for støtte som kan gis til de fleste formål. Den nye forordningen med kompensasjon opp til 500.000 euro gjelder i utgangspunktet for alle sektorer, men det gjøres imidlertid en rekke unntak. Forordningen får eksempelvis ikke anvendelse på støtte til foretak innenfor fiskeri, akvakultur og primærproduksjon av landbruksprodukter.

Merking av produkt som bruker energi
Direktivet, som nå er innlemmet i EØS-avtalen, er en revisjon av rammedirektivet om energimerking av husholdningsapparater fra 1992 som med det nye direktivet utvides til også gjelde energirelaterte produkter – det vil si ethvert produkt som anvendes kommersielt og som virker inn på energiforbruk ved anvendelse, slik som eksempelvis vinduer.

Se hele listen av rettsakter som ble tatt i EØS-avtalen den 7. desember her.

Til toppen